CZ | EN | DE | FR  

 

a
       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Aktuality

• 24. června 2016
Rada pro obecné záležitosti formálně přijala návrhy nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství.
Nařízení vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a budou účinná 30 měsíců po vstupu v platnost.
Texty nařízení : text č.1 a text č.2

• Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti
Dne 20. června 2016 složilo 22 notářských kandidátů slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. podle § 9 odst. 2) notářského řádu: Mgr. Lukáš Macháček, Mgr. Petra Hrdlíková, Mgr. Hana Kulhánková, JUDr. Filip Plašil, Mgr. Marie Nosková, Mgr. Eva Hosmanová, Mgr. Radka Nováková, Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Eva Hirschauerová, Mgr. Filip Vorel, Mgr. Štěpán Nývlt, Mgr. Jana Jeřábková, Mgr. Jana Vendlerová, Mgr. Lenka Karhanová, Mgr. Martina Machová, Mgr. Štěpán Tichý, Mgr. Hana Mičicová, Mgr. Antonie Fischerová, Mgr. Iva Kounovská, Mgr. Michal Komenda, Mgr. Petra Štohanzlová a Mgr. Martin Diviš. Současně s nimi složila slib advokátka Mgr. Martina Suchodolová, vítězka konkurzu na obsazení notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se sídlem Jablonném nad Orlicí.
Složení slibu byl přítomen prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer.
Všem výše uvedeným blahopřejeme s přáním mnoha pracovních úspěchů v další činnosti.

• Seminář o přeshraničním dědictví
15. června 2016 se v sídle NK ČR uskutečnil seminář o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.
Seminář byl součástí projektu CROSSUM „přeshraniční spolupráce a jazykové zdokonalování ve světle nového nařízení o přeshraničním dědictví“ Regionální rozvojové agentury Senec-Pezinok, Slovenské notářské komory a Notářské komory České republiky.
Přednášejícími byli JUDr. Madgalena Pfeiffer, Ph.D., z katedry obchodního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Jiří Svoboda, notář v Praze a člen Legislativní komise a Mezinárodní komise prezidia NK ČR.

• V pátek dne 7. října 2016 se bude konat v Praze Notářská konference.
Odborná část se uskuteční v Kongresovém centru – v úvodní části se bude konat přednáška JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, CSc. „Karel IV. a notáři“, poté budou mít účastníci na výběr z přednášek Mgr. Pavla Bernarda a JUDr. Petra Šuka na téma „Přímé zápisy do veřejných rejstříků“ a JUDr. Petra Bílka a JUDr. Romana Fialy na téma „Pořízení pro případ smrti“.

• Setkání česko–bavorsko-saských notářů 2016
Ve dnech 4. až 5. března 2016 proběhlo v západočeském Lokti další z každoročních setkání českých, bavorských a saských notářů. Letošním tématem odborné části byla nemovitost jako součást pozůstalosti s mezinárodním prvkem a evidence nemovitostí v České republice a Spolkové republice Německo.

• Stanovisko Notářské komory České republiky k otázce žaloby Evropské komise ve věci podmínky státní příslušnosti pro výkon funkce notáře v České republice.
Podmínka státní příslušnosti pro povolání notáře je v České republice odůvodněna tím, že je zde činnost notáře bezprostředně spjata s výkonem veřejné moci. Předchozí rozhodnutí Evropského soudního dvora nejsou pro Českou republiku závazná a činnost notáře je třeba posuzovat individuálně. V České republice má činnost notáře to specifikum, že v dědickém řízení má notář postavení soudce. Rozhoduje v něm zcela samostatně, a to i ve sporných věcech či proti vůli účastníků, a žádné jeho rozhodnutí již nemusí schvalovat soud. Notář je dále vedením řízení pověřen bez ohledu na vůli účastníků, podobně jako zákonný soudce, který nepochybně veřejnou moc vykonává.
Podrobnější vyjádření a materiál k této problematice zpracovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
V Praze dne 25. 2. 2016

• Škola světového notářství (UINL)
V termínu od 24. do 30. července 2016 se v Římě uskuteční vzdělávací program pro notáře, notářské kandidáty a notářské koncipienty, který pátým rokem organizuje Mezinárodní unie notářství (UINL) – Škola světového notářství. Cílem programu je především nabídnout mladým a budoucím notářům mladším 35 let kvalitní vzdělání s vysokou praktickou přidanou hodnotou, které jim umožní efektivně aplikovat mezinárodní zásady a standardy v jejich právní praxi. Program jim také umožní získat cenné zkušenosti a navázat mezinárodní kontakty důležité pro jejich další profesní působení.

• Conseil de Direction - Zasedání Rady předsednictví U.I.N.L.
Dne 8.2.2016 proběhlo v pražském hotelu Radisson Blu Alcron zasedání Rady předsednictví U.I.N.L., řídícího orgánu Mezinárodní unie notářství, která sdružuje notářské organizace z 86 zemí čtyř kontinentů. Dvacet šest členů Rady předsednictví uvítal v konferenčních sále hotelu Radisson Blu Alcron prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer. Členem Rady předsednictví s hlasovacím právem je čestný prezident Notářské komory České
 
republiky JUDr. Martin Foukal. Na slavnostní gala večeři v restaurantu La Rotonde převzal prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer vyznamenání „Řád za notářské zásluhy“ a jeho nejvyšší stupeň „Velký kříž“, který udělil prezident Kolumbijské notářské komory pan Alvaro Rojas Charry. V rámci doprovodného programu následuje ve čtvrtek dne 9.2.2016 přijetí prezidenta U.I.N.L. Daniela Sédar-Senghora, prezidenta Mauricijské notářské komory Rajendra Dassyna, prezidenta a čestného prezidenta Notářské komory České republiky Mgr. Neubauera a JUDr. Foukala ministrem spravedlnosti JUDr. Pelikánem a dále primátorkou hl.m. Prahy Mgr. Krnáčovou.

• Dne 28. 1. 2016 se konal XXXVI. sněm Notářské komory České republiky
XXXVI. sněm Notářské komory České republiky se konal dne 28. 1. 2016 v sídle Komory v Apolinářské ulici 12 v Praze 2. Dvacet osm delegátů z celé České republiky vyslechlo Zprávu o činnosti prezidia NK ČR za rok 2015 přednesenou prezidentem Mgr. Radimem Neubauerem. JUDr. Ivan Houdek seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření prezidia za rok 2015 a s návrhem rozpočtu na rok 2016. Delegáti vyslechli Zprávu o činnosti Kárné komise přednesenou Mgr. Erikem Mrzenou. JUDr. Libuše Stehlíková vystoupila se Zprávou o činnosti revizní komise. Sněm přijal na svém zasedání novelu předpisu o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, kterou okomentoval viceprezident NK ČR Mgr. Pavel Bernard. Zasedání sněmu se též zúčastnil čestný prezident JUDr. Martin Foukal a čestný viceprezident JUDr. Miloslav Jindřich. Mgr. Neubauer a JUDr. Foukal informovali delegáty o přípravách na nadcházející významnou mezinárodní akci – zasedání Rady předsednictví U.I.N.L., která se bude konat dne 8. 2. 2016 v Praze.


• Cyklus odborných seminářů a přednášek Jednoty českých právníků 2016
Pražské sdružení Jednoty českých právníků připravilo v souladu se svými stanovami ve spolupráci s Justiční akademií pro první pololetí roku 2016 cyklus odborných seminářů a odpoledních přednášek s aktuální právní problematikou, na které srdečně zve případné zájemce z řad notářů.


• Notářská komora ČR upozorňuje zejména nové podnikatele
na rozesílané nabídky společnosti R.O.A.Z. DATA, s.r.o. na zápis do REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTI. Jde čistě o dobrovolnou reklamu a není povinností podnikatele být v tomto „rejstříku“ evidován. Požadovaná částka je tak cenou za zveřejnění reklamního textu. Více v příloze.

Každý podnikatel, který podniká dle živnostenského zákona, je zapsán v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz) automaticky před vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku.

• 17.8.2015 vstoupilo v účinnost nové „Nařízení o dědictví“
Dne 27. 7. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení („Nařízení o dědictví“). Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení ve věstníku (tedy 16.8.2012) a je účinné a použije se na dědictví osob, které zemřou 17. 8. 2015 nebo později.

Nařízení zavádí princip, že o majetku téhož zůstavitele by se mělo uskutečnit vždy jediné dědické řízení, aby se vyloučila dnes běžná duplicita projednávání, a sjednocuje proto forum a lex, tj. rozhodné právo s právem místa projednání dědictví.

Nařízení zavádí tzv. Evropské dědické osvědčení („EDO“), jež představuje důkaz způsobilosti dědice, závětního dědice, odkazovníka a pravomoci vykonavatelů závěti nebo správců pozůstalosti. Jeho použití není povinné. Osvědčení nenahrazuje vnitrostátní dokumenty používané v členských státech pro obdobné účely, o jeho vydání je tedy vždy potřeba požádat vedle vnitrostátního dokumentu o dědictví.
Evropské dědické osvědčení bude vydávat vždy jen soud. V případě, kdy ještě řízení o pozůstalosti probíhá, to bude činit soudním komisařem, kterého pověřil úkony soudu v řízení o pozůstalosti podle § 100 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Jestliže má být opraveno, změněno nebo zrušeno evropské dědické osvědčení po skončení řízení o pozůstalosti, nemůže tento úkon soudu učinit notář jako soudní komisař, neboť jeho pověření skončilo – není již soudním komisařem.
Za vydání evropského dědického osvědčení se stanoví soudní poplatek ve výši 500 Kč.

Na stránkách www.successions-europe.eu naleznete informace o dědickém právu ve 22 členských státech CNUE a to v angličtině, francouzštině a daném národním jazyce.


• Nález Ústavního soudu sp.zn. IV ÚS 799/15
Ústavní soud České republiky rozhodl svým nálezem sp. zn. IV. ÚS 799/15 ze dne 9.7.2015 ve věci možnosti vydání kopie závěti z notářské úschovy na výzvu Policie České republiky, kdy zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a usnesení Policie ČR, kterým bylo rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty, neboť notářka nevyhověla výzvě k vydání věci podle trestního řádu.


• Praktická příručka MSp
Do sekce pro notáře byla vložena „praktická příručka MSp“, která obsahuje informace o mezinárodních smlouvách/soudní spolupráci ve věcech civilních.


• Notářská komora ČR se distancuje od nabídek přicházejících obchodním společnostem z domény „online-notar“ i webu „onlinenotar“
Notářská komora ČR zaregistrovala působení společnosti Omega solutions, a.s., která prostřednictvím webových stránek „onlinenotar“ nebo „online-notar“ s možností na přesměrování na naše webové stránky, jakož i rozesíláním mailů z těchto domén jednotlivým společnostem s nabídkou notářských služeb, zneužívá slova notar. Notářská komora ČR se od těchto praktik distancuje, prohlašuje, že s touto společností nemá nic společného a zahájila právní kroky na svoji ochranu.


• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktualní vydaní AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notarska komora České republiky Apolinařska 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.