Notářství v Lotyšsku

JUDr. Daniela Machová, notářská kandidátka,

členka Mezinárodní komise prezidia NKČR

 

Paní Sandra Stīpnieceová, notářka v Rize, byla od roku 2011 do roku 2014 viceprezidentkou lotyšské rady autorizovaných notářů. V říjnu roku 2014 byla zvolena prezidentkou lotyšských notářů. Paní prezidentka Sandra Stīpnieceová laskavě souhlasila, že pro čtenáře časopisu Ad Notam zodpoví několik otázek o aktuální situaci notářství v Lotyšsku.

Paní prezidentko, jaké jsou hlavní kompetence notářů ve Vaší zemi? Jaký typ notářských služeb je lotyšskými občany nejčastěji vyhledáván?

 

V Lotyšsku je forma notářského zápisu vyžadována pouze pro určité typy smluv. Jsou to například manželské nebo dědické smlouvy. Současně jsou notáři pověřeni sepisováním notářských zápisů vykonatelných v souladu s postupy stanovenými pro výkon soudních rozhodnutí. Nejčastěji občané vyhledávají notáře se žádostmi o ověření podpisů. Notářské ověření podpisu je požadováno na dokumentech, které jsou předkládány pozemkovému registru a obchodnímu rejstříku. Notáři v Lotyšsku rovněž vedou dědická řízení, rozvodová řízení a mediaci a mohou poskytovat také jakékoliv další právní poradenství.

 

Jak lotyšští notáři přijímají svět nových technologií a jak nové technologie mění notářské služby? Kam se vývoj ubírá a co by se dle Vašeho názoru mělo v této oblasti změnit?

 

Nové technologie jsou významným nástrojem pro zlepšování notářských služeb. Například pokud je transakce realizována formou notářského zápisu, pozemkový registr a obchodní rejstřík jsou informovány elektronicky prostřednictvím notářského e-systému. Lotyšská Rada autorizovaných notářů vytvořila několik elektronických registrů (pozů­stalostní rejstřík, rejstřík závětí, rejstřík rozvodů…). Notáři a státní instituce komunikují pouze elektronicky. Obdobná praxe se rozvíjí i mezi notáři a dalšími osobami, zejména bankami a pojišťovnami. V současné době Rada autorizovaných notářů zkoumá možnosti využití biometrického autentifikačního systému (metoda založená na otiscích prstů).

 

Současně stále probíhá diskuze, zda notářské ověření podpisu může být nahrazeno elektronickým podpisem. V některých oblastech se tak již stalo, například v obchodním právu. Po několika letech státní instituce aktuálně uznávají negativní dopady tohoto kroku. Na národní úrovni neexistuje v Lotyšsku žádný systematický, efektivní a jasný plán na rozvoj nových technologií. Státní rejstříky a elektronické systémy jsou fragmentované.

 

Notáři by určitě měli nové technologie využívat ve své denní práci. Tyto technologie však mohou být pouze nástrojem, který práci notářů doplňuje, nemohou ji ale efektivně nahradit.

 

Lotyšským notářům jsou svěřeny určité kompetence při rozvodu manželství. Jaké jsou předpoklady pro rozvodové řízení vedené notářem a jaký je standardní postup?

 

Notář rozvede manželství, pokud se na tom manželé dohodli, nemají nezletilé dítě a společné jmění manželů, nebo pokud manželé mají nezletilé dítě anebo společné jmění a písemně se dohodli na podmínkách péče o dítě, jeho výživě a vypořádání společného jmění.

 

Notář zahájí rozvodové řízení ve chvíli, kdy mu je doručen společný návrh manželů na rozvod, poté co se přesvědčí, že ve stejné věci nebylo zahájeno řízení jiným notářem. Notář nerozvede manželství před uplynutím třiceti dnů ode dne zahájení rozvodového řízení. Pokud se manželé nedohodnou na podmínkách rozvodu a notář nedovede manžele k vyřešení rozporů dohodou, manželé musí podat návrh na rozvod k soudu.

 

Paní prezidentko, jaké další kompetence by dle Vašeho názoru mohly být přeneseny na notáře, aby došlo k odlehčení zátěže státního, resp. soudního aparátu?

 

Lotyšská Rada autorizovaných notářů zahájila jednání s Ministerstvem spravedlnosti ohledně dvou typů případů vymáhacího řízení, a to nesporného vymáhání povinností a vymáhání povinností podle stanovených výstražných postupů, jejichž výkon by mohl být přenesen ze soudů na notáře. Před několika měsíci lotyšský parlament odmítl návrh na přenesení pravomocí při registraci manželství na notáře. Domnívám se však, že tato myšlenka bude za několik let opět aktuální. V budoucnu by se dle mého názoru mohla diskuze ubírat směrem, že notář by měl registrovat doklady prokazující osobní stav – uzavření manželství, narození a smrt.

Jaké podmínky musí člověk splňovat pro to, aby se mohl stát notářem v Lotyšsku? Kdo jmenuje notáře do úřadu a kolik je v Lotyšsku aktuálně notářů?

 

Počet notářských úřadů, jejich zřizování a rušení určuje vláda po konzultaci s Radou autorizovaných notářů při zohlednění změn v soudní struktuře, počtu obyvatel, ekonomického stavu příslušné oblasti a vytíženosti a věkové struktury notářů. Notáře jmenuje, přeloží na jiné místo nebo odvolá z funkce ministr spravedlnosti, přičemž Ministerstvo spravedlnosti rovněž vede seznam notářů. V současné době je v Lotyšsku 108 notářů.

 

Jaká je organizační struktura lotyšských notářů? Je pro notáře povinné členství v notářské komoře?

 

Hlavní institucí je Lotyšská komora autorizovaných notářů, která je nezávislým profesním sdružením lotyšských notářů a jejímiž členy jsou všichni notáři vykonávající notářskou činnost v Lotyšsku. Notářská komora funguje jako autonomní subjekt veřejného práva. Činnost Komory směřuje k udržení prestiže notářské profese, podpoře profesního rozvoje notářů, zvyšování jejich kvalifikace a získávání zkušeností. Komora přijímá svá rozhodnutí na kaž­doročním pravidelném zasedání nebo na mimořádném zasedání.

 

Lotyšská Rada autorizovaných notářů je orgánem reprezentujícím a dohlížejícím na notáře a administrativním a výkonným orgánem Komory. Úkolem Rady autorizovaných notářů je zejména chránit čest a důstojnost notářského povolání, reprezentovat Komoru navenek a právně vyjadřovat názory notářů ve vztazích se státními a místními úřady a jinými orgány a rovněž ve vztazích s mezinárodními organizacemi. Členové Rady autorizovaných notářů jsou voleni na tři roky, přičemž členství je funkcí čestnou, vykonávanou bez nároku na odměnu.

 

Finanční operace Rady autorizovaných notářů jsou kon­trolovány Kontrolní komisí. Disciplinární záležitosti notářů jsou řešeny Kárnou komisí.

 

Notáři jsou tradičně vnímáni jako strážci právní jistoty. Jak je zajišťována bezpečnost transakcí lotyšskými notáři? Jak jsou číslovány notářské listiny, existuje centralizovaný systém pro identifikaci notářských zápisů?

 

Notář ukládá sepsané notářské zápisy do sbírky notářských zápisů. V budoucnu by měla být sbírka notářských zápisů vedena elektronicky. Originál notářského zápisu je uchován ve sbírce notářských zápisů. Notář vydává notářsky ověřené výpisy ze sbírky notářských zápisů a opisy notářských zápisů v elektronické nebo papírové formě. Notářský zápis obsahuje identifikaci toho, komu byly vydány opisy, kdy se tak stalo a pod jakým registračním číslem byly opisy vydány. Každý výpis ze sbírky notářských zápisů obsahuje pořadové číslo bez ohledu na to, zda je příslušná listina vydána v elektronické nebo tištěné podobě.

Každý notářský zápis, výpis nebo opis ze sbírky notářských zápisů je vyhotoven na papíře opatřeném vodoznakem a je označen registračním číslem. Notář vede rejstříky pro zaznamenání všech zápisů a ověření, které provedl. Každý notář má svou číselnou řadu pro identifikaci notářských zápisů. Tento rejstřík je veden elektronicky, přičemž na konci každého kalendářního měsíce je notář povinen rejstřík vytisknout a uchovat v tištěné formě.

 

Paní prezidentko, co je podle Vás unikátním pro lotyšské notářství ve srovnání s ostatními zeměmi?

 

Myslím si, že každá země a její notářství jsou unikátní. To je na této profesi krásné. Hlavní charakteristikou lotyšského notářství je dle mého názoru lidskost. Lidskost, která se projevuje nejen v každodenní práci notářů, ale každý rok také během Notářských dnů. Notářské dny se konají pravidelně již deset let. Všichni lotyšští notáři poskytují v těchto dnech právní poradenství bez nároku na odměnu jak v notářských kancelářích, tak na veřejných místech, například na úřadech, a dokonce i v obchodních centrech. Budoucnost naší notářské profese je totiž v rukou lotyšských občanů.

 

Jaké jsou, paní prezidentko, největší výzvy a cíle lotyšského notářství v příštích letech?

 

V první řadě to bude osvěta ohledně nutnosti zachování notářského osvědčení transakcí s nemovitostmi a dokumentace elektronických podání do pozemkového registru, které jsou efektivním a potřebným postupem. S tím souvisí též podpora a zlepšování porozumění konceptu právní jistoty a její role v každodenním životě. Musíme podporovat a napomáhat rozvoji nových technologií s důrazem na nesnižování právní jistoty, ale právě na nutnost jejího zvýšení.

 

Paní prezidentko, co Vás vedlo k tomu stát se notářkou? Co se Vám na Vašem povolání líbí nejvíce a co děláte ráda mimo své profesní aktivity?

 

Na začátku své profesní kariéry jsem pracovala na státním zastupitelství. Notářkou jsem od roku 1988. V roce 2018, kdy má nádherná země oslaví 100 let své existence, budu notářkou třicet let. Stala jsem se notářkou hlavně proto, že tuto profesi vnímám jako nejlepší způsob, jak pomáhat lidem, a do dnešního dne si za svou volbou stojím. Pokud zrovna necestuji, trávím svůj volný čas ráda na zahradě a u blízkého jezera.

 

Paní prezidentko, děkujeme Vám za čas, který jste nám věnovala, a přejeme Vám mnoho úspěchů v příštích letech.