Novela NOZ a ZOK z pohledu notářské praxe

Mgr. David Kittel

Následující přehled upozorňuje na některé změny dotýkající se notářské praxe, jež přinesl zákon č. 460/2016 Sb., který mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákon č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

JEDNÁNÍ ČLENŮ KOLEKTIVNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

Ruší se § 164 odst. 3 NOZ upravující zvláštní způsob jednání členů kolektivního statutárního orgánu právnické osoby (např. představenstva akciové společnosti nebo družstva) vůči jejím zaměstnancům, resp. uchazečům o zaměstnání, a tedy i dosavadní povinnost zapisování tohoto způsobu zvláštního jednání do veřejného rejstříku (srov. NS 29 Cdo 880/2015). Členové kolektivního statutárního orgánu tak budou i v pracovněprávních věcech jednat za právnickou osobu stejným způsobem, jakým za ni jednají v ostatních záležitostech, tj. podle § 164 odst. 2 NOZ nebo podle toho, jak určí zakladatelské právní jednání. Účinnost změn od 28. 2. 2017.

 

FORMA PLNÉ MOCI K PRÁVNÍM JEDNÁNÍM VE FORMĚ VEŘEJNÉ LISTINY

Mění se znění § 441 odst. 2 NOZ tak, že k právnímu jednání, které povinně vyžaduje formu veřejné listiny, nebude nutná plná moc ve stejné formě, nýbrž postačí, bude-li udělena ve formě písemné s úředně ověřeným podpisem (to platí i pro plné moci udělené k právnímu jednání před účinností novely, jestliže k němu dojde až po nabytí účinnosti novely). Účinnost změn od 28. 2. 2017.

 

LINIOVÉ STAVBY NEJSOU SOUČÁSTÍ POZEMKU, ZÁNIK PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Změna § 509 rozšiřuje okruh staveb, které nejsou součástí pozemku, když vodovody, kanalizace nebo energetické nebo jiné vedení již neuvádí jako demonstrativní obsah pojmu „inženýrské sítě“, nýbrž pojmu „liniové stavby“. Zároveň zaniká předkupní právo podle § 3056, a to jak k liniové stavbě, tak i k pozemku, na němž je liniová stavba zřízena. Účinnost změn od 28. 2. 2017.

 

NABYTÍ PODÍLU JEDNÍM Z MANŽELŮ A ÚČAST DRUHÉHO MANŽELA V OBCHODNÍ KORPORACI

Doplnění § 709 odst. 3 NOZ staví na jisto, že je-li součástí společného jmění manželů podíl v obchodní společnosti nebo družstvu proto, že jej jeden z manželů nabyl v době trvání manželství, nezakládá to účast druhého manžela v takové obchodní korporaci. Součástí společného jmění manželů proto je jen majetková hodnota podílu (což je významné při vypořádání společného jmění nebo při nakládání s podílem jako s věcí, např. při jeho převodu). Druhý manžel se tedy nestává společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva ani nemá uvnitř obchodní korporace práva a povinnosti z toho plynoucí. Výše uvedené neplatí při nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu (srov. § 739 ZOK). Účinnost změn od 28. 2. 2017.

 

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ZÁVĚTI OSOBY NEVIDOMÉ NEBO OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM, KTERÁ NEMŮŽE ČÍST NEBO PSÁT

Ruší se poslední věta § 1537 NOZ a zároveň § 65 odstavec 3 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád. Sepisování notářských zápisů o závětech osob nevidomých nebo osob se smyslovým postižením, které nemohou číst nebo psát, se bude řídit notářským řádem, a to § 65 a násl.; ustanovení § 1535 a 1536 NOZ se uplatní jen pro závěti sepisované ve formě soukromých listin. Účinnost změn od 28. 2. 2017.

 

ZÁKONNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ K PODÍLU NA NEMOVITÉ VĚCI

Změna § 1124 a 1125 NOZ ruší dosavadní zákonné předkupní právo spoluvlastníků k podílu na věcech, k nimž spoluvlastnictví vzniklo na základě pořízení pro případ smrti nebo jiné právní skutečnosti, jejímž důsledkem byla nemožnost spoluvlastníků svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a místo něj zavádí obecné předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci, ledaže spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl osobě blízké. Předkupní právo se bude vztahovat na převody úplatné i bezúplatné. Spoluvlastník se bude moci předkupního práva vzdát s účinky i pro své právní nástupce. Vzdání se předkupního práva se poznámkou zapíše do katastru nemovitostí [§ 23 odst. 1 písm. zb) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v novelizovaném znění]. Účinnost změn od 1. 1. 2018.

 

NÁZEV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A SPOLKU

Pro společenství vlastníků jednotek a spolky vzniklé do 31. prosince 2013 se s účinností od 30. 12. 2016 ruší povinnost stanovená v § 3042 NOZ přikazující uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ. Tato společenství tedy nejsou povinna doplňovat do svého názvu slovo „vlastníků“. Bývalá občanská sdružení pak nemusí do svého názvu zařazovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“.

 

SVĚŘENSKÉ FONDY A JEJICH EVIDENCE

Na změny v § 1451, 1452, 1457 a 1474 NOZ navazují změny dalších zákonů související se zavedením veřejné evidence svěřenských fondů (dále jen „evidence“), zejména změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rej­střících právnických a fyzických osob (dle jen „ZVRO“), zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“). Evidenci povedou obdobně jako jiné veřejné rej­stříky krajské soudy; zapisovat do ní budou moci i notáři. Ne všechny do evidence zapisované skutečnosti nebo listiny patřící do sbírky listin budou následně zveřejňovány (§ 65d a 65e ZVRO v novelizovaném znění). Vznik svěřenského fondu bude nově vázán na zápis zřízeného fondu do evidence. Vznik fondu zřízeného pro případ smrti pak nastane jako dosud smrtí zůstavitele; zjistí-li soudní komisař v řízení o pozůstalosti, že fond byl pořízením pro případ smrti zřízen, vyrozumí o tom usnesením svěřenského správce a dále pak krajský soud ve svém obvodu (§ 164 odst. 3 ZŘS v novelizovaném znění), který vzniklý fond do evidence zapíše. Na zápis do evidence bude vázána i účinnost jmenování nebo jiného určení obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu. Další změnou v úpravě svěřenských fondů je rozšíření povinných náležitostí statutu o údaj o počtu svěřenských správců a způsobu jejich jednání. Účinnost změn od 1. 1. 2018. Fondy vzniklé před tímto dnem se do evidence zapíší dodatečně; návrh musí být podán do 1. 7. 2018, jinak správa svěřenského fondu zanikne. Do evidence bude třeba do 1. 7. 2018 dodatečně i zapsat obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu, který byl jmenován před 1. 1. 2018, jinak účinky jeho jmenování nebo jiného určení zaniknou. Bylo-li ve lhůtách pro dodatečné zápisy zahájeno řízení o jmenování svěřenského správce soudem, neskončí tyto lhůty dříve než za šest měsíců ode dne, kdy byl svěřenský správce jmenován.

 

POČET ČLENŮ DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A ZPŮSOB JEJICH VOLBY

Změna § 448 ZOK přináší změnu pravidel počtu, volby a odvolávání členů dozorčí rady v akciových společnostech, které mají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru. Takové společnosti musejí mít počet členů dozorčí rady dělitelný třemi, z nichž třetinu mohou volit a odvolávat sami zaměstnanci (stanovy mohou určit, že zaměstnanci mohou volit a odvolávat až polovinu členů dozorčí rady). Dále se připouští zavést volbu a odvolávání části členů dozorčí rady zaměstnanci i v akciových společnostech, které mají 500 a méně zaměstnanců v pracovním poměru. Účinnost změn od 14. 1. 2017. Akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru mají povinnost uvést ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu s těmito pravidly do 14. 1. 2019.