Rozhovor

„Chtěla bych, aby prošel notářský tarif, podpořím nesporné rozvody a budeme pokračovat v digitalizaci,“

říká v rozhovoru pro Ad Notam ministryně spravedlnosti ČR, Mgr. Marie Benešová.

 

Následující rozhovor s Mgr. Marií Benešovou uskutečnil prezident Notářské komory ČR, Mgr. Radim Neubauer.

 

Vážená paní ministryně, jsem rád, že se po roce opět setkáváme a že z našeho pohledu velmi dobře funguje spolupráce mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a Notářskou komorou ČR. Mám na mysli jak provozní věci a agendy, tak Vaši podporu v době zavedení nedávných mimořádných opatření. Původně jsme cítili obavu, do jaké míry budou tato opatření aplikována i na právnické profese, ale v důsledku Vašeho přístupu zůstala role notáře nedotčena.

I já jsem ráda, že se spolu opět setkáváme. Myslím, že s vámi máme nejlepší spolupráci, vnímám vaši profesi jako nejméně problematickou, neboť u vás nepozorujeme nějaké turbulence či potíže. Již při návštěvě na vašem sněmu jsme o tom spolu hovořili a já bych byla ráda, pokud by se spolupráce vyvíjela tímto způsobem i nadále.

Dovolte mi, abych začal tématem, které je nejen důležité pro notáře, ale je i velmi aktuální vzhledem k situaci, kterou celá naše společnost prožívá. Máme radost, že bez problémů prochází celým přípravným a legislativním procesem novela našeho notářského řádu, jež je podstatná zejm. s ohledem na připravovanou digitalizaci, resp. online sepisování notářských zápisů. Jedná se o téma, které jsme velmi posunuli a které je aktuální obzvláště nyní.

Ano, tomu rozumím, digitalizace je podstatné téma. Koronakrize nás mnohému naučila a mnohé změnila, koneckonců také vláda i nadále jedná prostřednictvím videokonferencí, to samé se týká i jednání s Bruselem, a dokonce nyní i s Visegrádskou čtyřkou. Sice ten lidský kontakt časem začne člověku chybět, např. osobní jednání s ministry je nenahraditelné, ale postačí, že se občas vidíme ve Sněmovně či při jiných příležitostech. Jsem stará škola a potřebuji s kolegy některá témata probírat z očí do očí. Nicméně z hlediska technologického nás tato nová situace posunula značně vpřed, všechny nás donutila některé postupy přehodnotit, a to je vlastně ten nejlepší způsob. Nemluvě o tom, kolik peněz se touto cestou ušetří.

Musím říct, že novela je pozitivně vnímána a čekáme, že by mohla být i poměrně rychle schválena. S našimi IT specialisty vše směřujeme k tomu, aby zde od prvního července příštího roku byl připraven systém na online sepis notářských zápisů prostřednictvím videokonference. Těší nás i podpora Ministerstva vnitra. Systém umožní, že lidé se nám na dálku prokáží občanskými průkazy, a to včetně kontroly fotografie. Kromě kontroly totožnosti tak proběhne i ověření svéprávnosti a vůle účastníka činit daný úkon, jakož i nezbytné poučení o jeho důsledcích.

Na Ministerstvu vnitra jsou schopní legislativci a jejich připomínky a nápady beru vážně. Je dobře, že jste se s jejich pohledem vypořádali, a já další možné ohrožení novely nevidím. Pokud by existovalo, již by byly další případné námitky vzneseny, např. právě ze strany Ministerstva vnitra.

Celý tento systém se nám hodí i proto, že souběžně postupuje implementace směrnice týkající se práv obchodních společností, která povinně zavede digitalizaci zakládání společností. Náš systém bude rovnou připraven i na toto. Samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem Ministerstvo spravedlnosti implementaci směrnice provede. Podmínkou je, že vždy musí založení proběhnout elektronicky. My připravujeme systém, ve kterém notář ověří totožnost a zajistí svobodu vůle. To mne přivádí k otázce, jak Vy vnímáte roli notáře právě v oblasti zakládání obchodních společností?

Podle mého názoru jde o důležitou, řekla bych dokonce nezastupitelnou roli notáře. Ty nápady založit obchodní společnost instantně, za dvě hodiny, jak o tom např. často hovoří někteří kolegové z jiných politických stran, jsou poněkud problematické. Řekla bych, že bude dost záležet na vás notářích, jak se k tomu postavíte, protože poslanci mají sice různé nápady, ale vy máte zkušenosti z praxe. Všem nám jde o to, aby to hlavně fungovalo. Zkuste prosazovat to, co je praktické a co považujete za podstatné pro budoucnost. Zajímají a budou mne nadále zajímat vaše zkušenosti, argumenty a doporučení.

Naše praxe je taková, že notáři dokáží obchodní společnost založit během jednoho dne. Když k nám ráno člověk přijde, musí od nás ale odejít kvůli dvěma věcem: za prvé do banky založit účet, a za druhé na živnostenský úřad pro živnostenské oprávnění. Od nového roku od nás už nově s vklady do 20 000 Kč, kterých je drtivá většina, nemusí odcházet do banky (složí tyto prostředky např. do pokladny společnosti), problémem však zůstává živnostenský úřad. Máme zkušenost, že na některých menších živnostenských úřadech mu během jednoho dne vyhoví, ale fakticky mají na posouzení 30 dní. To představuje dost velkou brzdu celého procesu. Směrnice na druhou stranu říká, že po implementaci nesmí být založení vázáno na živnostenské oprávnění. Společnost tedy bude moct vzniknout a živnostenský list si dodělat následně. Proto bude skutečně možné, aby založení společnosti trvalo přibližně hodinu, takříkajíc na jedno sezení.

Jak říkám, dám na vás, co je praktické a co je technicky možné. Náš zájem je, aby to pro občany dobře fungovalo. Proto budu podporovat váš návrh.

Moc Vám za to děkuji. V Evropě v současné době sledujeme tendence co nejrychleji a nejsnáze zakládat obchodní společnosti, na druhé straně však Evropská komise neustále přitvrzuje pravidla povinných osob, tedy i notářů, v boji proti praní špinavých peněz. Jsou to v zásadě protichůdné požadavky, vnímáte to také tak?

Ano, ale i toto je pochopitelné, oba tyto požadavky je potřeba skloubit. Nějakého kompromisu bude třeba dosáhnout a přitom zachovat pro občana praktičnost celého řešení. Nemůžeme se spoléhat a soustředit se pouze na rychlost.

V této souvislosti jsme v úzkém kontaktu s Finančně-analytickým úřadem, máme nyní naplánovány i společné workshopy a školení pro notářské koncipienty a notáře. Pro nás jsou velmi cenné modely, jak k praní špinavých peněz v praxi dochází, jak přesně se to děje a na co si má notář v této souvislosti dát pozor. Obrana proti praní špinavých peněz je pro nás stěžejní oblast. Nyní se opět připravuje změna AML zákona a řeší se, do jaké míry budou právnické profese spadat z hlediska přestupkové agendy přímo pod Finančně-analytický úřad a do jaké míry, alespoň v první fázi, to bude ponecháno jim v rámci kárné a disciplinární pravomoci. Pokud by notáři spadali ihned pod Finančně-analytický úřad s hrozbou až uzavření kanceláře, vnímali bychom to jako zásah do naší samosprávy.

Já bych se v tomto směru inspirovala tím, jak toto vyřešili advokáti, a přistoupila bych k tomu obdobně.

Pokud byste podpořila zmíněné kompromisní řešení, které znamená, že teprve pokud na podnět nezahájí do 60 dnů Komora disciplinární řízení, až pak může zahájit řízení FAÚ, dávalo by to komorám kompetenci stíhat tyto prohřešky v rámci kárné kompetence. To bychom velmi uvítali.

Z mého pohledu by toto bylo vyhovující. Jsou to samozřejmě citlivé věci a je třeba vyvážených řešení.

Notáři se účastnili dvou návštěv MONEYVALu, tj. evropského výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz, a s potěšením mohu konstatovat, že Česká republika, pokud jde o právnické profese, byla hodnocena kladně. Přesvědčili jsme je o tom, že naše právnické profese mají efektivní systém.

Budeme problematiku AML a praní špinavých peněz sledovat. V této souvislosti budu jednat s paní ministryní financí a budu se jí ptát také na její názor.

Dovolte, abych přešel k dalšímu tématu. Jedním z úkolů naší Komory je, abychom navenek vystupovali jako kompaktní a neproblémový stav. Obnáší to systematickou činnost v rámci naší organizace, ale právě Vaše podpora nám velmi pomáhá. Nedaří se nám např. příliš obsadit některé periferní oblasti, kam se nikdo nehlásí. V této souvislosti je pro nás velmi podstatné téma notářského tarifu.

Přála bych vám úpravu notářského tarifu, nicméně to bude záležet na Ministerstvu financí. Sice s touto úpravou počítali, ale nyní se bude řada financí osekávat a krátit rozpočet. My sami na Ministerstvu spravedlnosti jsme provedli řadu úsporných opatření, i když letos se již budeme bránit, protože nelze donekonečna krátit, a přitom se po nás požaduje kvalita práce a zavádění nových agend.

Z naší finanční analýzy vyplynulo, že státní rozpočet nejenže o peníze nepřijde, ale naopak ještě získá, protože se vybere více prostředků na DPH a na daních z příjmů.

Řekněme si, že signály jsou dobré, pokud vím, celkový objem navýšení je nějakých 28 milionů, to zase není tak dramatické číslo, ale nic není definitivní, počkejme si, až to bude černé na bílém, ta jednání ještě poběží. Víte, že letos je vše jaksi zpožděno. Já sama budu letos o našem rozpočtu pečlivě vyjednávat, na rozdíl od minulého roku, kdy jsem naskočila do rozjetého vlaku. Mým zájmem je, aby notářský tarif prošel, byla bych velmi ráda.

Děkuji za Vaši podporu. Paní ministryně, je ještě další téma, které máme společné, a jsme rádi, že i v něm nás podporujete. Jedná se o otázku dalších agend, které by eventuálně notáři mohli řešit.

Máte určitě na mysli např. nesporné rozvody. I tam vás budeme podporovat, protože si myslíme, že to je praktické a že lidé nechtějí zbytečně chodit k soudu. On je, co si budeme povídat, stresující už jen příchod na ten soud. Lidé budou vždy hledat nějaká elegantnější řešení, nota bene pokud se mezi sebou dohodnou. Zcela určitě máte v tomto naši podporu.

Domníváme se, že i v důsledku současné situace budou soudy více zatížené a přenesení této části soudní agendy na notáře by jistě přispělo alespoň k dílčímu odbřemenění soudů.

Zatím jde pouze o úvahy, teprve uvidíme, k jak velkému nárůstu, a zda vůbec, dojde, ale pokud by k tomuto nárůstu dojít mělo, souhlasím s Vámi, že soudům by se mohlo ulevit právě třeba tím, že nesporné rozvody byste řešili vy.

Já jsem přesvědčena, že po zavedení této úpravy si rozvádějící se manželé sami uvědomí, že je lepší dospět k dohodě a jít raději k notáři, než aby se obrátili na soud. Nemám obavu, že by dramaticky narostl počet rozvodů – ti, co jsou rozhodnuti, jsou zkrátka rozhodnuti, jen je velmi nepříjemné jít v této věci k soudu. Namísto veřejného projednávání by navíc šlo o diskrétní způsob rozvodu. Lidé toto jistě ocení.

Když to tedy shrnu, chtěla bych, aby prošel notářský tarif, podpořím nesporné rozvody a budeme pokračovat v digitalizaci. Nekladu si nároky na další témata, ono by stačilo, pokud by se prosadilo toto, méně často znamená více.

Vážíme si Vaší podpory. Ale pojďme od pracovních témat, o nichž bychom mohli hovořit ještě dlouho, k Vám. Agenda každého ministra je rozsáhlá, máte vůbec v této době čas pro sebe?

Pro odpočinek by se nabízely víkendy, ale i ty mám v této době ryze pracovní, jednání v Lánech, jednání s koaličními partnery, Legislativní rada vlády atd. Té se věnuji velmi, na programu je nyní zejm. stavební zákon, což je jedna ze současných vlajkových lodí legislativy, předtím to bylo zálohované výživné, které LRV naštěstí prošlo. Snažím se u všech těchto zasedání být, pokud mi to samozřejmě čas dovolí. Nyní mě čeká první jednání s novým panem předsedou Nejvyššího soudu a jednání s panem předsedou Ústavního soudu. Po dlouhé době, kdy nebylo možné se osobně setkat, chci tato jednání realizovat, a to ještě do začátku prázdnin. Do toho máme jednání států V4. Pak se nemohu divit, že mám doma neustále nějaké resty. V4 je, řekla bych, samostatné a zajímavé téma. Drží pohromadě a já bych k ní dokonce ještě nyní připočítala také Rakousko. Možná že časem se z V4 stane V5. Máme společnou minulost, společné zájmy a je třeba s námi počítat.

Notáři mají místo čtyřky dokonce šestku, my máme hexagonálu, sice bez Polska, ale navíc ještě Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko a je to příjemné, protože problematika celého našeho regionu je specifická a provázaná.

Já se setkávám s mými protějšky z těchto zemí, nedávno např. s velmi bojovnou a odborně skvěle připravenou a orientovanou ministryní spravedlnosti Maďarska (Judit Varga, pozn. redakce), která pracovala v evropských strukturách a zná je tedy zevnitř. Je to mladá čtyřicetiletá energická dáma a je nyní takovým motorem v rámci V4. Těším se také snad na brzké setkání s novou slovenskou ministryní spravedlnosti. Slováci chystají nějaké zajímavé, někdy až odvážné nápady v oblasti trestního práva. Např. mne zaujala skutková podstata trestného činu ohýbání práva. Uvidíme, jak přesně nakonec legislativu zamýšlejí upravit.

Čili od otázky, jak relaxujete, jsme se dostali k tomu, že máte nyní čtyři víkendy do prázdnin úplně zaplněné prací.

To ano, důležitý však bude podzim, je otázka, zda nás čeká další vlna pandemie. Věřím, že i kdyby přišla, máme již řadu řešení zajetých. Nejhorší byl ten první týden, kdy vláda musela vydávat opatření rychle po sobě, ale nyní už máme zkušenosti a budeme schopni se vyvarovat zmatků. Nemyslím si, že by vláda udělala nějakou chybu, možná na začátku tam nějaký zmatek byl, ale to by byl zřejmě za každé vlády, protože se jednalo o zcela novou situaci a velký šok. Myslím, že jsme ale nic nezanedbali.

Vážená paní ministryně, velmi děkuji za Váš čas a za přízeň a budeme se těšit na další spolupráci.

Já děkuji a těším se, že se uvidíme příště.

Mgr. Radim Neubauer,

prezident Notářské komory

České republiky, notář v Praze

 

 

Mgr. Marie Benešová (*1948)

 

• Česká právnička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a advokátka

• Politička, bývalá členka a poslankyně ČSSD

• Ministryně spravedlnosti ve vládě Jiřího Rusnoka

• Od dubna 2019 ministryně spravedlnosti jako nestranička za hnutí ANO 2011