Mezinárodní unie notářství

 

Mezinárodní unie notářství (UINL) je nevládní organizací, která sdružuje notářské organizace z 87 zemí čtyř světových kontinentů. Jejím cílem je podporovat notářskou činnost, koordinovat a rozvíjet notářství na mezinárodní úrovni a reprezentovat zájmy notářství na mezinárodní úrovni, poskytovat podporu a pomoc členským notářstvím a navazovat vztahy i s nečlenskými notářstvími. Jejím úkolem je též systematické studium práva v oblasti notářské činnosti a podpora principů notářské deontologie.

Tato světová notářská organizace byla založena v roce 1948 na I. mezinárodním kongresu latinského notářství v Buenos Aires. Členy UINL jsou notářské komory zemí se systémem notářství „latinského typu“, tj, se systémem založeným na principech římského práva.

UINL zastupuje tato notářství u řady významných mezinárodních organizací a institucí, např. u OSN, UNESCO, Rady Evropy, Evropského parlamentu, Haagské konference mezinárodního práva soukromého atd. UINL rovněž spolupracuje s členskými notářstvími, národními zákonodárci i mezinárodními organizacemi při vypracovávání a předkládání konkrétních legislativních návrhů týkajících se notářství, a to v souladu se základními principy latinského notářství.

Sekretariát UINL se nachází v Římě. 

Notářská komora ČR byla přijata za člena UINL 11. února 1994.