EUFides

V souladu s celosvětovým trendem rostoucího přeshraničního pohybu osob a zboží se notáři stále častěji setkávají s požadavkem klientů na asistenci při koupi nemovitosti v zahraničí. Proto se Rada notářství Evropské unie (CNUE) rozhodla vytvořit nový projekt – EUFides, jehož cílem je usnadnit občanům Evropské unie nákup nemovitosti v jiném členském státě, a to prostřednictvím posílené spolupráce mezi notáři.

Notáři jako nestranní odborníci mohou pomoci s odpověďmi na otázky ohledně možného zatížení nemovitosti právem třetí osoby, existence předkupních práv, dále ohledně registrace převodu nemovitosti, dopadu předpisů týkajících se majetkového režimu manželů na transakci nebo vlivu předpisů daňových. Jednou z variant řešení je přímé kontaktování notáře v zemi, kde se nemovitost nachází. Koupi nemovitosti však vedle velkého množství právních předpisů v každém státě v tomto případě komplikuje jazyková bariéra. 

Výrazné zjednodušení má přinést projekt EUFides. Zájemce o koupi nemovitosti v zahraničí kontaktuje svého notáře, se kterým má zkušenosti, kterému důvěřuje a který hovoří stejným jazykem. Tento notář bude v převodu nemovitosti postupovat ve spolupráci s notářem prodávající strany, tj. notářem členského státu, kde se nemovitost nachází. Notáři budou informovat obě strany smlouvy o všech právních aspektech převodu vlastnictví a společně zajistí naplnění všech administrativních požadavků v každém ze zúčastněných států. Notář ze státu, v němž se nachází prodávaná nemovitost, je přitom hlavním kontaktním bodem pro komunikaci s místními úřady. Veškerá komunikace mezi notáři bude probíhat elektronicky prostřednictvím platformy EUFides, která umožňuje:

- přenos všech dokumentů potřebných v rámci transakce od nabídky a jejího přijetí, přes plné moci, až po finální verzi kupní smlouvy – platforma bude praktická zejména pro přenos velmi objemných dokumentů, které nelze zasílat klasickými e-maily;

- přístup k databázi dokumentů

- přístup k nástrojům vyvinutým Radou notářství Evropské unie (Evropský seznam notářů, infolisty o dědictví apod.)

Notářům přitom zabezpečí vysoký standard ochrany přenášených dat stejně jako efektivitu a rychlost řešení.

Platforma pracuje s nástrojem pro ověřování elektronických podpisů, který společně vyvinulo francouzské, německé, italské a španělské notářství. Všichni notáři, kteří se k ní připojí, si tedy mohou ověřit podpisy notářů z těchto čtyř zemí.

Přístup do platformy je možný přes přihlašovací jméno a heslo, která udělují národní notářské komory. Přístup tak mohou získat pouze řádně jmenovaní notáři. Platformu mohou notáři využívat bezplatně, veškeré náklady na její provoz nesou notářské komory.

Slovy prezidenta Rady notářství Evropské unie pro rok 2012, Tilmana Götteho: „Projekt EUFides je výsledkem posílené spolupráce evropských notářů v oblasti nemovitostí, používajícím nejmodernější technologii pro sdílení dokumentů mezi notáři z různých zemí. EUFides je řešením pro všechny evropské občany hledající právní jistotu při přeshraničních převodech nemovitostí.“