CZ | EN | DE | FR  

 

a
       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Aktuality

• Notářské zkoušky jaro 2016, ústní část
Ve dnech 18. a 19.5.2016 a dále 25. a 26.5.2016, vždy od 9 hodin, se koná v sídle NK ČR ústní část jarního termínu notářských zkoušek. Ústní část notářských zkoušek je veřejná. Případným zájemcům o náslech doporučujeme dostavit se těsně před 9:00 hod., nejpozději však do cca 15:00 hod. Vstup do zasedací místnosti v průběhu jednotlivých zkoušek není možný.
Kancelář NK ČR

• Setkání česko–bavorsko-saských notářů 2016
Ve dnech 4. až 5. března 2016 proběhlo v západočeském Lokti další z každoročních setkání českých, bavorských a saských notářů. Letošním tématem odborné části byla nemovitost jako součást pozůstalosti s mezinárodním prvkem a evidence nemovitostí v České republice a Spolkové republice Německo.

• Stanovisko Notářské komory České republiky k otázce žaloby Evropské komise ve věci podmínky státní příslušnosti pro výkon funkce notáře v České republice.
Podmínka státní příslušnosti pro povolání notáře je v České republice odůvodněna tím, že je zde činnost notáře bezprostředně spjata s výkonem veřejné moci. Předchozí rozhodnutí Evropského soudního dvora nejsou pro Českou republiku závazná a činnost notáře je třeba posuzovat individuálně. V České republice má činnost notáře to specifikum, že v dědickém řízení má notář postavení soudce. Rozhoduje v něm zcela samostatně, a to i ve sporných věcech či proti vůli účastníků, a žádné jeho rozhodnutí již nemusí schvalovat soud. Notář je dále vedením řízení pověřen bez ohledu na vůli účastníků, podobně jako zákonný soudce, který nepochybně veřejnou moc vykonává.
Podrobnější vyjádření a materiál k této problematice zpracovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
V Praze dne 25. 2. 2016

• Škola světového notářství (UINL)
V termínu od 24. do 30. července 2016 se v Římě uskuteční vzdělávací program pro notáře, notářské kandidáty a notářské koncipienty, který pátým rokem organizuje Mezinárodní unie notářství (UINL) – Škola světového notářství. Cílem programu je především nabídnout mladým a budoucím notářům mladším 35 let kvalitní vzdělání s vysokou praktickou přidanou hodnotou, které jim umožní efektivně aplikovat mezinárodní zásady a standardy v jejich právní praxi. Program jim také umožní získat cenné zkušenosti a navázat mezinárodní kontakty důležité pro jejich další profesní působení.

• Conseil de Direction - Zasedání Rady předsednictví U.I.N.L.
Dne 8.2.2016 proběhlo v pražském hotelu Radisson Blu Alcron zasedání Rady předsednictví U.I.N.L., řídícího orgánu Mezinárodní unie notářství, která sdružuje notářské organizace z 86 zemí čtyř kontinentů. Dvacet šest členů Rady předsednictví uvítal v konferenčních sále hotelu Radisson Blu Alcron prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer. Členem Rady předsednictví s hlasovacím právem je čestný prezident Notářské komory České
 
republiky JUDr. Martin Foukal. Na slavnostní gala večeři v restaurantu La Rotonde převzal prezident Notářské komory České republiky Mgr. Radim Neubauer vyznamenání „Řád za notářské zásluhy“ a jeho nejvyšší stupeň „Velký kříž“, který udělil prezident Kolumbijské notářské komory pan Alvaro Rojas Charry. V rámci doprovodného programu následuje ve čtvrtek dne 9.2.2016 přijetí prezidenta U.I.N.L. Daniela Sédar-Senghora, prezidenta Mauricijské notářské komory Rajendra Dassyna, prezidenta a čestného prezidenta Notářské komory České republiky Mgr. Neubauera a JUDr. Foukala ministrem spravedlnosti JUDr. Pelikánem a dále primátorkou hl.m. Prahy Mgr. Krnáčovou.

• Dne 28. 1. 2016 se konal XXXVI. sněm Notářské komory České republiky
XXXVI. sněm Notářské komory České republiky se konal dne 28. 1. 2016 v sídle Komory v Apolinářské ulici 12 v Praze 2. Dvacet osm delegátů z celé České republiky vyslechlo Zprávu o činnosti prezidia NK ČR za rok 2015 přednesenou prezidentem Mgr. Radimem Neubauerem. JUDr. Ivan Houdek seznámil přítomné se Zprávou o hospodaření prezidia za rok 2015 a s návrhem rozpočtu na rok 2016. Delegáti vyslechli Zprávu o činnosti Kárné komise přednesenou Mgr. Erikem Mrzenou. JUDr. Libuše Stehlíková vystoupila se Zprávou o činnosti revizní komise. Sněm přijal na svém zasedání novelu předpisu o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, kterou okomentoval viceprezident NK ČR Mgr. Pavel Bernard. Zasedání sněmu se též zúčastnil čestný prezident JUDr. Martin Foukal a čestný viceprezident JUDr. Miloslav Jindřich. Mgr. Neubauer a JUDr. Foukal informovali delegáty o přípravách na nadcházející významnou mezinárodní akci – zasedání Rady předsednictví U.I.N.L., která se bude konat dne 8. 2. 2016 v Praze.


• Cyklus odborných seminářů a přednášek Jednoty českých právníků 2016
Pražské sdružení Jednoty českých právníků připravilo v souladu se svými stanovami ve spolupráci s Justiční akademií pro první pololetí roku 2016 cyklus odborných seminářů a odpoledních přednášek s aktuální právní problematikou, na které srdečně zve případné zájemce z řad notářů.


• Notářská komora ČR upozorňuje zejména nové podnikatele
na rozesílané nabídky společnosti R.O.A.Z. DATA, s.r.o. na zápis do REJSTŘÍKU OBCHODU A ŽIVNOSTI. Jde čistě o dobrovolnou reklamu a není povinností podnikatele být v tomto „rejstříku“ evidován. Požadovaná částka je tak cenou za zveřejnění reklamního textu. Více v příloze.

Každý podnikatel, který podniká dle živnostenského zákona, je zapsán v živnostenském rejstříku (www.rzp.cz) automaticky před vydáním výpisu ze živnostenského rejstříku.

• 17.8.2015 vstoupilo v účinnost nové „Nařízení o dědictví“
Dne 27. 7. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení („Nařízení o dědictví“). Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení ve věstníku (tedy 16.8.2012) a je účinné a použije se na dědictví osob, které zemřou 17. 8. 2015 nebo později.

Nařízení zavádí princip, že o majetku téhož zůstavitele by se mělo uskutečnit vždy jediné dědické řízení, aby se vyloučila dnes běžná duplicita projednávání, a sjednocuje proto forum a lex, tj. rozhodné právo s právem místa projednání dědictví.

Nařízení zavádí tzv. Evropské dědické osvědčení („EDO“), jež představuje důkaz způsobilosti dědice, závětního dědice, odkazovníka a pravomoci vykonavatelů závěti nebo správců pozůstalosti. Jeho použití není povinné. Osvědčení nenahrazuje vnitrostátní dokumenty používané v členských státech pro obdobné účely, o jeho vydání je tedy vždy potřeba požádat vedle vnitrostátního dokumentu o dědictví.
Evropské dědické osvědčení bude vydávat vždy jen soud. V případě, kdy ještě řízení o pozůstalosti probíhá, to bude činit soudním komisařem, kterého pověřil úkony soudu v řízení o pozůstalosti podle § 100 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Jestliže má být opraveno, změněno nebo zrušeno evropské dědické osvědčení po skončení řízení o pozůstalosti, nemůže tento úkon soudu učinit notář jako soudní komisař, neboť jeho pověření skončilo – není již soudním komisařem.
Za vydání evropského dědického osvědčení se stanoví soudní poplatek ve výši 500 Kč.

Na stránkách www.successions-europe.eu naleznete informace o dědickém právu ve 22 členských státech CNUE a to v angličtině, francouzštině a daném národním jazyce.


• Nález Ústavního soudu sp.zn. IV ÚS 799/15
Ústavní soud České republiky rozhodl svým nálezem sp. zn. IV. ÚS 799/15 ze dne 9.7.2015 ve věci možnosti vydání kopie závěti z notářské úschovy na výzvu Policie České republiky, kdy zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a usnesení Policie ČR, kterým bylo rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty, neboť notářka nevyhověla výzvě k vydání věci podle trestního řádu.


• Praktická příručka MSp
Do sekce pro notáře byla vložena „praktická příručka MSp“, která obsahuje informace o mezinárodních smlouvách/soudní spolupráci ve věcech civilních.


• Notářská komora ČR se distancuje od nabídek přicházejících obchodním společnostem z domény „online-notar“ i webu „onlinenotar“
Notářská komora ČR zaregistrovala působení společnosti Omega solutions, a.s., která prostřednictvím webových stránek „onlinenotar“ nebo „online-notar“ s možností na přesměrování na naše webové stránky, jakož i rozesíláním mailů z těchto domén jednotlivým společnostem s nabídkou notářských služeb, zneužívá slova notar. Notářská komora ČR se od těchto praktik distancuje, prohlašuje, že s touto společností nemá nic společného a zahájila právní kroky na svoji ochranu.


• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktualní vydaní AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notarska komora České republiky Apolinařska 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.