CZ | EN | DE | FR  

 

a
       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Aktuality

• Praktická příručka MSp
Do sekce pro notáře byla vložena „praktická příručka MSp“, která obsahuje informace o mezinárodních smlouvách/soudní spolupráci ve věcech civilních.


• Policisté pátrají po muži, který se vydává za falešného notáře.
Celý případ prošetřují policisté z místního oddělení Masarykovo nádraží v Praze na základě přijatého oznámení. To učinila notářská kancelář, jejíž jméno hledaný ke svému protiprávnímu jednání zneužívá.


• Složení slibu do rukou ministra spravedlnosti
Dne 28. května 2015 složili slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. podle § 9 odst. 2) notářského řádu notářští kandidáti Mgr. Bc. Jarmila Mateřanková, Mgr. Milena Řepíková, Mgr. Jana Tvrdíková, Mgr. Olga Baladová, Mgr. Jana Novotná – Kuzmová, Mgr. Lukáš Raida a JUDr. Zbyhněv Koziel. Složení slibu byl přítomen tajemník Notářské komory České republiky Ing. Jaroslav Šustr, MBA.

Blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.


• Čestný prezident NK ČR JUDr. Martin Foukal převzal vyznamenání C.A.A. U.I.N.L.
20. května 2015 v sídle NK ČR převzal JUDr. Martin Foukal z rukou prezidenta Komise pro americké záležitosti Mezinárodní Unie Notářství Dr. Álvara Rojas Charry vyznamenání „Velký kříž“.


• Notáři zahajují provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků
Od 15.5.2015 odpoledních hodin je po ukončení testovacího provozu umožněn přístup notářů do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. To umožňuje od pondělí 18. května 2015, aby notáři na základě sepsaného podkladové notářského zápisu a po splnění dalších požadavků, předepsaných zákonem, prováděli zápisy do veřejných rejstříků. Současně notář zašle soudu v elektronické podobě písemnosti do spisu a založí listiny do sbírky listin. Po provedení toho zápisu může notář vydat výpis z tohoto rejstříku s provedenými změnami. Jde o významný krok, který vedle dosavadního a stále platného postupu, umožňuje například založení obchodní společnosti výrazně jednodušším, rychlejším a levnějším způsobem. Podrobnější informace naleznete v sekci Notářské služby.


• Setkání česko–bavorsko-saských notářů 2015
Za účasti saského ministra spravedlnosti Sebastiana Gemkowa bylo 25.04.2015 zahájeno v saské Žitavě pravidelné každoroční setkání českých, bavorských a saských notářů. Stárnutí populace, dramatický nárůst nesvéprávných osob a opatrovnické plné moci se staly tématem letošního setkání. Opatrovnické plné moci v podobě, jak je zná německé právo, mohou být mimořádně efektivním nástrojem, kterým lze rychle, bez průtahů a s předem danými pravidly vyřešit osobní a majetkové záležitosti nesvéprávných osob bez jakékoli ingerence opatrovnických soudů. Setkání i vlastnímu tématu bude věnována pozornost na stránkách časopisu Ad Notam.


• Rozhovor s prezidentem Rakouské notářské komory
Hon.-Prof. Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner poskytl u příležitosti letošních 27. salcburských Evropských notářských dní rozhovor pro list Salzburger Nachrichten. V rozhovoru komentuje témata letošní konference, jejichž společným jmenovatelem je přínos notáře při úpravě přeshraničních právních vztahů zejména v oblasti manželského majetkového práva, dědictví a pořízení pro případ smrti. Samostatnou kapitolou je role notáře v boji proti praní špinavých peněz.


• Rozhovor s JUDr. Pelikánem, Ph.D., v časopise Ad Notam 2/2015
Měsíc po svém uvedení do funkce přijal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., prezidenta Notářské komory ČR Mgr. Radima Neubauera. Z jejich setkání vznikl zajímavý rozhovor s názvem „Notář není nějaká drahá sekretářka, ale spíše jakýsi ombudsman“, který je otištěn v časopise Ad Notam, jehož nové číslo 2/2015 právě vychází.


• Čestný prezident NK ČR JUDr. Martin Foukal převzal vyznamenání ÖNK
Dne 2. března 2015 ve Vídni převzal z rukou prezidenta ÖNK Dr. Ludwiga Bittnera čestný prezident NK ČR JUDr. Martin Foukal vyznamenání Rakouské Notářské Komory.

Této slavnostní události se kromě prezidenta NK ČR Mgr. Radima Neubauera a viceprezidenta Mgr. Pavla Bernarda dále zúčastnili členové Prezidia NK ČR, členové Mezinárodní komise NK ČR a mnohé významné osobnosti notářské i politické sféry české, rakouské a německé.

Laudatio přednesl Dr. Klaus Woschnak, bývalý prezident ÖNK a čestný prezident Iniciativy středoevropských notářství, který je nejen váženým kolegou JUDr. Martina Foukala, ale i jeho blízkým přítelem.

JUDr. Martinu Foukalovi se dostalo velké cti, jelikož toto čestné vyznamenání za 45 let jeho udílení získalo pouze 49 osob.


• Notářská komora ČR se distancuje od nabídek přicházejících obchodním společnostem z domény „online-notar“ i webu „onlinenotar“
Notářská komora ČR zaregistrovala působení společnosti Omega solutions, a.s., která prostřednictvím webových stránek „onlinenotar“ nebo „online-notar“ s možností na přesměrování na naše webové stránky, jakož i rozesíláním mailů z těchto domén jednotlivým společnostem s nabídkou notářských služeb, zneužívá slova notar. Notářská komora ČR se od těchto praktik distancuje, prohlašuje, že s touto společností nemá nic společného a zahájila právní kroky na svoji ochranu.


• Multilaterální hospitační program
Notářská komora ČR jako každoročně obdržela nabídku Spolkové notářské komory (BNotK) a Německé nadace pro mezinárodní právní spolupráci (IRZ-Stiftung) k účasti dvou zástupců českého notářství na Multilaterálním hospitačním programu, který se v roce 2015 uskuteční v Königswinteru v termínu od 8. do 24. června 2015.


• Stanovisko MSp a MZV ČR k otázce definice pojmu „území ČR“
Notářská komora ČR požádala Ministerstvo spravedlnosti ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR o stanovisko k otázce definice pojmu „území ČR“. Syntézu odpovědí obou ministerstev najdete zde.• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.   


20 let členství NKČR v UINL  10 let členství NKČR v CNUE  


 
Aktualní vydaní AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notarska komora České republiky Apolinařska 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.