CZ | EN | DE | FR  

 

       
 

Notářská komora České republiky

Notářská komora České republiky je právnická osoba se sídlem v Praze, která je tvořena osmi regionálními notářskými komorami: Notářskou komorou v Brně, Notářskou komorou v Českých Budějovicích, Notářskou komorou v Hradci Králové, Notářskou komorou v Ostravě, Notářskou komorou v Plzni, Notářskou komorou pro hlavní město Prahu, Notářskou komorou v Praze a Notářskou komorou v Ústí nad Labem. Každý notář je členem regionální notářské komory, v jejímž obvodu má své sídlo.Konkurzy

Notářská komora České republiky vyhlašuje konkurzy na obsazení notářských úřadů.Aktuality

• JUDr. Tomáš Lichovník se stal novým ústavním soudcem.
Novým ústavním soudcem byl dne 19.6.2014 jmenován JUDr. Tomáš Lichovník, bývalý prezident Soudcovské unie a místopředseda Krajského soudu v Brně, který nahradí ve funkci doc. JUDr. Michaelu Židlickou.
JUDr. Tomáš Lichovník je se svou specializací na občanské právo, osmadvacetiletou praxí právníka a dvacetiletou soudcovskou praxí označován za „praktika“, který rozhodování Ústavního soudu výrazně obohatí.
JUDr. Lichovníkovi přejeme ve funkci ústavního soudce pevné zdraví a mnoho úspěchů.


• Vltava-Dunaj, Retz, 5. – 7. 9. 2014
Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 5. až 7. září 2014 se v rakouském Retzu uskuteční 19. ročník tradičního setkání českých a rakouských notářů Vltava-Dunaj. Letos se setkání zaměří na odborná témata „Penzijní pojištění notářů“ a „Opětné zavedení institutů ABGB do českého občanského práva – srovnání definice a aplikace těchto institutů v dnešním českém a rakouském právu“.

• Připomenutí 20 let od vzniku státního zastupitelství v České republice
Konferenci k 20. výročí založení státního zastupitelství České republiky, která se konala dne 3.6.2014 v Kroměříži, zahájil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. V úvodu svého vystoupení vyjádřil domněnku, že se nejen státní zastupitelství, ale i celá společnost ještě nevypořádala s přechodem ze systému prokuratury na státní zastupitelství. V průběhu konference vystoupila ministryně spravedlnosti Helena Válková, která ocenila činnost státního zastupitelství, referáty přednesli předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. S příspěvky dotýkajícími se činnosti státních zástupců též vystoupili prezidenti Unie státních zástupců, Soudcovské unie, České advokátní komory a Notářské komory ČR. Prezident Notářské komory České republiky Martin Foukal přednesl referát na téma „Kolegialita právnických profesí“.


• Zvláštní forma plných mocí v právních úpravách zemí EU
Notářská komora České republiky provedla průzkum právní úpravy v zemích EU týkající se požadavku zvláštní formy plné moci k právnímu jednání. Výsledky tohoto průzkumu naleznete v přiloženém dokumentu.

• Škola světového notářství, Řím, 15. – 19. září 2014 – termín pro zasílání přihlášek prodloužen
V polovině září se v Římě uskuteční vzdělávací program pro notáře, notářské kandidáty a notářské koncipienty, který již třetím rokem organizuje Mezinárodní unie notářství (UINL) – Škola světového notářství. Cílem programu je především nabídnout mladým a budoucím notářům mladším 35 let kvalitní vzdělání s vysokou praktickou přidanou hodnotou, které jim umožní efektivně aplikovat mezinárodní zásady a standardy v jejich právní praxi. Program jim také umožní získat cenné zkušenosti a navázat mezinárodní kontakty důležité pro jejich další profesní působení.

• Webové stránky CNUE o ochraně zranitelných dospělých v Evropě
Rada notářství Evropské unie (CNUE) vytvořila ve spolupráci s Evropskou notářskou sítí další praktický nástroj pro evropské notáře i širokou veřejnost – webové stránky „Zranitelné dospělé osoby v Evropě“ ). Webové stránky poskytují informace o opatřeních určených pro ochranu zranitelných dospělých v 22 evropských zemích. Webové stránky jsou dostupné v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.

• Složení slibu do rukou ministryně spravedlnosti
Dne 25. dubna 2014 složily do rukou ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc podle § 9 odst. 2) notářského řádu slib notářské kandidátky Mgr. Hana Mašková, Mgr. Blanka Žáková, Mgr. Jana Rybářová, Mgr. Michaela Hrušková a Mgr. Zdeňka Hrdá.
Složení slibu byl přítomen tajemník Notářské komory České republiky Ing. Jaroslav Šustr, MBA.

Všem jmenovaným kandidátkám blahopřejeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů v další činnosti.


• Spuštění finální verze aplikace pro nahlížení v rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu
Notářská komora České republiky zveřejnuje ve smyslu § 35l odst. 2 notářského řádu údaje, zapisované v rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, od ledna 2014 ve zkušebním provozu. Od 23.4.2014 je spuštěna finální verze této aplikace, přičemž za provedení nahlédnutí je Notářskou komorou České republiky účtována náhrada ve výši 30 Kč vč. DPH. Bližší informace jsou k dispozici po vstupu do aplikace.


• Návštěva delegací Ústavněprávního výboru Národní rady Slovenské republiky a delegace Ústavněprávního výboru Senátu Parlamentu České republiky v sídle NK ČR
V pátek 11. dubna 2014 navštívili Notářskou komoru ČR zástupci Ústavněprávního výboru Národní rady Slovenské republiky v čele s jeho předsedou JUDr. Róbertem Madejem a zástupci Ústavněprávního výboru Senátu Parlamentu ČR v čele s jeho místopředsedou Mgr. Miroslavem Nenutilem. Notářskou komoru ČR při tomto setkání zastupovali prezident NK ČR JUDr. Martin Foukal a členové legislativní komise prezidia NK ČR Mgr. Martin Hakl a JUDr. Lucie Vaňková. Hosté si během jednání se zájmem vyslechli první zkušenosti českých notářů s novým Občanským zákoníkem, zejména v oblasti dědictví a přímých zápisů do Obchodního rejstříku. Slovenští delegáti pak informovali zástupce NK ČR o legislativních změnách, které jsou v současnosti diskutovány na Slovensku nejen v souvislosti s plánovanou rekodifikací slovenského soukromého práva.


• Vltava-Dunaj, 5. – 7. 9. 2014, Retz
Dovolujeme si dát všem notářům na vědomí, že 19. ročník tradičního setkání českých a rakouských notářů Vltava-Dunaj se letos uskuteční v rakouském městě Retz v termínu od 5. do 7. září. V případě zájmu o účast si již nyní rezervujte tento termín ve Vašem diáři. Více informací o programu setkání a podmínkách registrace bude k dispozici v měsíci červnu.


• Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR
Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR konané ve dnech 1. - 2. 4. 2014 v Solenici   zvolilo v souladu se Stanovami Unie státních zástupců ČR tajnou volbou prezidentem Unie státních zástupců ČR Mgr. Zdeňka Matulu ze Středočeské sekce, dále zvolilo prvním viceprezidentem Mgr. Šárku Legerskou z Podbeskydské sekce a druhým viceprezidentem JUDr. Romana Tibitanzla z Jihočeské sekce. Zároveň udělilo titul čestného prezidenta JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D. k ocenění jejích zásluh o Unii státních zástupců ČR.


• Snížení částky za vydání opisu, výpisu nebo potvrzení z Rejstříku zástav od 1.4.2014
Prezidium Notářské komory České republiky na svém zasedání dne 25.3.2014 rozhodlo o snížení náhrady hotových výdajů za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav, nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava anebo o tom, že není evidován zákaz zřízení zástavního práva k věci neevidované v Rejstříku zástav jako zástava, s účinností od 1.4.2014. Počínaje tímto datem u notáře zaplatíte za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo za potvrzení částku 300 Kč, ke které se připočítává náhrada za DPH.


• Zájem ministryně spravedlnosti Heleny Válkové o právnické profesní komory
Dne 6. 3. 2014 se uskutečnilo setkání předsedy České advokátní komory JUDr. Martina Vychopeně, prezidenta Exekutorské komory České republiky Mgr. Davida Koncze a prezidenta Notářské komory České republiky JUDr. Martina Foukala s ministryní spravedlnosti Prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc. Byla probrána nejaktuálnější témata týkající se uvedených právnických profesí zejména s ohledem na novou úpravu civilního práva účinnou od 1. 1. 2014. Paní ministryně se velice zajímala o první poznatky z aplikace těchto nových právních předpisů v praxi a seznámila jednotlivé účastníky tohoto setkání se svým záměrem vytvořit pracovní skupiny k jednotlivým právním oblastem, ve kterých se objevují nejzávažnější aplikační problémy. Úmyslem je připravit legislativní návrhy, které by tyto potíže odstranily.


• Ad Notam - Ministryně spravedlnosti a děkan Právnické fakulty
Ministryně spravedlnosti Helena Válková a děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Kuklík v exkluzivních rozhovorech pro Ad Notam 1/14, který právě vychází.


• Štafetu vedoucího redaktora Ad Notam převzal JUDr. Ing. Ondřej Klička
Dne 10.2.2014 předal dosavadní vedoucí redaktor časopisu českého notářství Ad Notam JUDr. Martin Foukal funkci vedoucího redaktora svému nástupci JUDr. Ing. Ondřeji Kličkovi, který je členem redakční rady Ad Notam od roku 2013.


• Děkanem PF UK jmenován Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Ke dni 1.2.2014 byl jmenován děkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., který po dvou funkčních obdobích vystřídal na této pozici stávajícího děkana fakulty Prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc.  Panu Prof. Gerlochovi děkujeme za spolupráci  s Notářskou komorou ČR a nově jmenovanému děkanovi fakulty přejeme mnoho zdaru v jeho funkci.


• Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ministryní spravedlnosti
Dne 30.1.2014 byla uvedena do úřadu nová ministryně spravedlnosti  Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která  chce dle svého vyjádření vrátit lidem důvěru v justici. Paní ministryně dále představila svůj tým : první náměstkyni JUDr. Hanu Marvanovou zodpovědnou za sekci legislativní a justiční, náměstka Mgr. Petra Jägra, Ph.D., který se bude věnovat sekci mezinárodních vztahů a ústavního práva a náměstka Mgr. Pavla Šterna se zaměřením na trestní politiku, vězeňství a práci s oběťmi trestních činů. Paní ministryni Válkové a jejímu týmu přejeme mnoho štěstí a úspěchů v plnění vytyčených cílů.


• Delegáti XXXIV. sněmu zvolili nové vedení Notářské komory České republiky
Dne 28.1.2014 se uskutečnil v sídle Notářské komory České republiky XXXIV. volební sněm, který zvolil pět členů prezidia z řad delegátů sněmu.
JUDr. Martin Foukal, notář v Praze byl znovu zvolen prezidentem a JUDr. Miloslav Jindřich, notář v Benešově viceprezidentem Notářské komory České republiky. Sněm dále zvolil členy revizní a kárné komise – viz Orgány notářské samosprávy / Volené orgány Notářské komory České republiky a notářských komor. Delegáti sněmu dále projednali a schválili rozpočet na rok 2014 a novelu Kancelářského řádu.


• Ocenění Právník roku 2013 získal notář JUDr. Martin Šešina
V brněnském hotelu International byly v pátek 24. ledna 2014 slavnostně vyhlášeny výsledky devátého ročníku prestižní soutěže Právník roku 2013. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku převzal v kategorii Občanské právo JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově. K získání ocenění blahopřejeme!


• Složení slibu do rukou ministryně spravedlnosti
Dne 23. ledna 2014 složili slib do rukou ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové podle § 9 odst. 2) notářského řádu notářští kandidáti Mgr. Markéta Freissl, Mgr. Milan Gančár, Mgr. Monika Havlínová, JUDr. Kateřina Horká, Mgr. Klára Karásková, Mgr. Milan Kučera, Mgr. Michala Štofová. Složení slibu byl přítomen prezident Notářské komory České republiky JUDr. Martin Foukal.


• Nový prezident Exekutorské komory ČR
Mgr. David Koncz , dosavadní viceprezident, se stal dne 20.1.2014 novým prezidentem Exekutorské komory ČR. Nahradil Mgr. Ing. Jiřího Proška, který na svou funkci rezignoval ze zdravotních důvodů, nadále však zůstává ve vedení Exekutorské komory ČR jako člen prezidia.
Nový prezident se chce zaměřit zejména na osvětovou činnost směrem k veřejnosti. Novému prezidentu Exekutorské komory ČR přejeme v jeho práci mnoho úspěchů.


• Dočasná nemožnost provádění přímých zápisů do veřejných rejstříků notářem
Notářská komora České republiky si dovoluje informovat, že realizace přímých zápisů do veřejných rejstříků notářem není v současné chvíli možná z důvodů technických komplikací na straně Ministerstva spravedlnosti. Zápisy do veřejných rejstříků je možné nyní provádět dosavadním způsobem – tzn. podáním návrhu rejstříkovému soudu.


• JUDr. Martin Šešina obdržel bronzovou medaili Antonína Randy
Za celoživotní přínos notářské obci a právníkům vůbec udělila Jednota českých právníků JUDr. Martinovi Šešinovi bronzovou medaili Antonína Randy.

   
 
Aktuální vydání AD NOTAM:  
   
Stáhnout
v PDF
 
starší čísla
      
 

     
     
  (C) Notářská komora České republiky Apolinářská 12/442 128 00 Praha 2 tel.: +420 224 921 258 fax.: +420 224 919 192 ID datové schránky: kngai9t email: nkcr@nkcr.cz www.nkcr.cz  
 
bankovní spojení: 45818009/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.