Udělení zlaté medaile Antonína rytíře Randy JUDr. Martinu Foukalovi

Dne 4. 11. 2022 se ve Vlasteneckém sále pražského Karolina konalo slavnostní předání vyznamenání Jednoty Českých právníků, medaile Antonína rytíře Randy.

Zlatá medaile Antonína rytíře Randy byla udělena čestnému prezidentovi Notářské komory České republiky, JUDr. Martinu Foukalovi*. 

Medaile byla JUDr. Foukalovi udělena zejména pro dlouhodobý přínos pro Jednotu českých právníků, jeho osobní nasazení při činnosti věnované Jednotě, tvořivý přístup, a také pro jeho zásluhu o obnovení tradice Sjezdu českých právníků a tvorbu Sborníku Sjezdu českých právníků.

JUDr. Foukal se dále dlouhodobě věnuje publikační a přednáškové činnosti, působil ve vrcholných orgánech Mezinárodní unie notářství, a v současnosti zastává pozici předsedy Pražského sdružení Jednoty českých právníků.

Dalším oceněnými jsou JUDr. Božena Burdychová, JUDr. Marek Bukva, JUDr. Krel Longaver a prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., kteří obdrželi stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy. Bronzová medaile byla udělena JUDr. Lence Bradáčové, PhD., a JUDr. Janě Dvořákové Závodské.

Při udílení vyznamenání bylo zároveň podepsáno memorandum o spolupráci mezi Jednotou českých právníků a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O JUDr. Martinu Foukalovi: 

 

Martin Foukal se narodil  4. srpna 1953Olomouci. Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvoval v roce 1978. O dva roky později získal doktorský titul. Po ukončení studia nastoupil na Státní notářství Praha-západ jako notářský čekatel. Po složení justičních zkoušek byl v roce 1980 jmenován státním notářem v Benešově, kde svou praxi zahájil pod vedením notářů zvučných jmen - dr. Šešiny a dr. Jindřicha. Po 3 letech nastoupil na Státní notářství Praha - východ. Zásadním způsobem se podílel na obnově notářství jako svobodného povolání a po vzniku Notářské komory České republiky v roce 1993 stál v jejím čele jako prezident až do konce ledna roku 2015. Pro notářský stav odvedl nesmírně záslužnou práci obrovského rozsahu, a i v současné době, jako čestný prezident Notářské komory České republiky a notář, je stále aktivně zapojen do života notářství. V letech 2004 až 2014 byl výkonným redaktorem notářského časopisu Ad Notam, do něhož doposud přispívá. 

V roce 1999 mu bylo rakouským prezidentem Thomasem Klestilem propůjčeno Velké Stříbrné čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. V roce 2002 byl jako reprezentant českého notářství zvolen členem Výkonné rady Mezinárodní unie notářství, a v roce 2017 na tříleté funkční období do Generální rady a Poradní komise UINL. Je dlouhodobým členem Vědecké rady PF UK, členem Správní rady UK  a členem Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity. Dr. Martin Foukal publikuje a přednáší na odborná témata a působí v redakčních radách.

Od roku 1997 je Martin Foukal členem Jednoty českých právníků. V červnu roku 2016 se stal předsedou Pražského sdružení Jednoty českých právníků, nyní je také místopředsedou JČP. Z jeho profesní, společenské i mezinárodní autority má Jednota českých právníků prospěch v tom nejlepším smyslu slova. Pražský pobočný spolek Jednoty by do svého čela těžko hledal osobnost povolanější. Když po nezapomenutelném JUDr. Antonínu Mokrém převzal funkci předsedy Pražského sdružení JČP, ujal se tohoto úkolu s energií sobě vlastní a strhl členy spolku k velké aktivitě. Pod jeho vedením náš spolek vpravdě vzkvétá. Významnými počiny dr. Foukala byl podpis Memoranda o spolupráci s představiteli všech organazovaných právnických profesí, organizování pravidelných setkání představitelů komor a spolků na půdorysu zmíněného memoranda. Dosud nejvýraznější aktivitou bylo uspořádání Právnického sjezdu v letošním roce. Těžko si lze představit, že by se prosazení myšlenky obnovit historickou tradici českých a československých právnických sjezdů podařilo bez jeho soustavné, více než dvouleté práce. Dr. Martin Foukal poskytuje zázemí pro řadu jednání ať už prezídia a konferencí Jednoty, Sjezdového výboru, redakční rady Zpravodaje JČP, neformálních pracovních setkání nad otázkami vzdělávání, nebo prezentace JČP. Zajišťuje vynikající vztahy JČP s Právnickou fakultou UK Praha, s rektorátem Univerzity Karlovy, správou Karolina, s vydavatelstvími a tiskárnami, ať už jde o Zpravodaj JČP, Sborník sjezdu českých právníků, nebo řadu dalších tisků, a v neposlední řadě se spolupracujícími institucemi, které činnost JČP finančně podporují.

K osobnosti Martina Foukala nelze nepřipojit zmínku o tom, že je milovníkem hudby a aktivně ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Věnuje se úspěšně také automobilovému sportu.