Založení společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu a souvisícího pozemku, která se zakládá schválením stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu a vzniká zápisem do veřejného rejstříku.

 

Společenství vlastníků jednotek se zakládá schválením stanov, pro které zákon vyžaduje formu veřejné listiny. Stanovy při založení schvalují všichni vlastníci jednotek.  

Stanovy společenství vlastníků jednotek musí obsahovat název, sídlo, úpravu členských práv a povinností vlastníků jednotek i způsob jejich uplatňování, určení svých orgánů, jejich působnost, počet členů, funkční období, jakož i způsob jejich svolávání, jednání a usnášení, dále musí určit první členy statutárního orgánu, pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí a pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky a pro způsob určení jejich výše.      

Úprava týkající se založení společenství vlastníků jednotek je poměrně složitá s ohledem na předchozí právní úpravu, podle níž mohlo dojít k tomu, že některá společenství už vznikla ze zákona, ale dosud nebyla ustavena, proto vám způsob založení po prostudování konkrétních okolností sdělí notář.

 

Příklad:

S ohledem na zákonnou úpravu je třeba založit společenství vlastníků jednotek. Na notáře se obrátí správce domu či jiná osoba s příslušnou žádostí, notář o schválení stanov sepíše notářský zápis, který musí všichni zakladatelé podepsat, a poté provede zápis společenství do veřejného rejstříku. V těchto případech je důležité společenství zakládat s co možná nejmenším počtem zakladatelů, vlastníků jednotek, neboť se zvyšujícím se počtem vlastníků může být přijetí stanov problémem.

 

Související:

Změna stanov společenství vlastníků jednotek