Vzdání se plnění ze svěřenského fondu

Za trvání svěřenského fondu má obmyšlený (ten, komu má být z fondu plněno) právo požadovat ve shodě se statutem svěřenského fondu příslušné plnění. Obmyšlený svěřenského fondu zřízeného k soukromému účelu se tohoto práva může vzdát prohlášením učiněným ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

 

Svěřenský fond se podle občanského zákoníku vytváří právním jednáním zakladatele ve formě smlouvy se svěřenským správcem nebo pořízením pro případ smrti. Zakladatel svěřenského fondu má právo jmenovat osobu, které bude plněno - obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu. Nevyužije-li zakladatel tohoto práva, jmenuje obmyšleného a určí mu plnění ze svěřenského fondu svěřenský správce. Obmyšlenému lze přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřenského fondu nebo právo na majetek ze svěřenského fondu, případně na podíly na nich.

Obmyšlenému vzniká právo na plnění ze svěřenského fondu za podmínek určených ve statutu. Vznik tohoto práva není podmíněn žádnou akceptací ze strany obmyšleného, který se jej může vzdát u soukromého svěřenského fondu svým prohlášením učiněným ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

 

Příklad:

Zakladatel svěřenského fondu jmenuje oba své syny obmyšlenými ze svěřenského fondu a určí jim plnění ze svěřenského fondu. Následně daruje majetek, který do svěřenského fondu nevyčlenil a který má vysokou hodnotu, jen jednomu z nich. Obdarovaný syn si chce zachovat dobré vztahy se svým bratrem, a proto se svého práva na plnění ze svěřenského fondu fornou notářského zápisu vzdá.

 

Související:

Statut svěřenského fondu

Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích