Novela občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších souvisejících zákonů a dopady na činnost notáře

Dne 30.12.2016 byly ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o obchodních korporací -  zákon č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a novela občanského zákoníku a dalších zákonů – zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony.

Novela zákona o obchodních korporacích, s účinností od 14. 1. 2017 přináší úpravu v počtu členů dozorčí rady a jejich volby u akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Počet členů dozorčí rady musí být u takového společnosti dělitelný třemi. U takovéto společností volí také zaměstnanci společnosti jednu třetinu členů dozorčí rady; stanovy mohou tento zákonný režim částečně modifikovat.

Novela občanského zákoníku  přináší řadu změn, které budou mít dopad na činnost notáře.

S účinností od 28.2.2017 se významně upravuje zejména problematika udělování plných mocí, kdy podle novelizovaného v § 441 odst. 2 NOZ, vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomu právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

Další úpravou dochází k odstranění pochybností o tom, zda nabytí podílu zakládá či nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev (§ 709 NOZ).

S účinností od 1.1.2018 je také do právního řádu navrácen institut předkupního práva, v upravené podobě § 1124 a § 1125 NOZ. Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Novela občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších zákonů, s účinností od 1.1.2018 přináší zásadní změnu zejména v oblasti svěřenských fondů, kdy bude zřízen nový veřejný rejstřík – Evidence svěřenských fondů, v němž budou zapisovány zákonem požadované údaje o fondu. Až dnem zápisu do této evidence svěřenský fond nově vznikne (novela § 1451 NOZ), s výjimkou svěřenských fondů zřízených pořízením pro případ smrti.