Zákon č. 296/2017 Sb.: novela zákona o soudních poplatcích

Dne 30.9.2017 nabyla účinnosti novela zákona o soudních poplatcích (zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), upravující zejména problematiku následku nezaplacení poplatku.

V § 9 odst. 1 a 2 novelizovaného zákona o soudních poplatcích se stanoví nově lhůta pro zaplacení soudního poplatku, kterou soud určuje poplatníkovi, na alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Současně se stanoveno, že k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Výzva k zaplacení soudního poplatku má formu usnesení, proti němuž není odvolání přípustné. Proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku je naopak odvolání přípustné.