XLII. sněm Notářské komory ČR

Dne 23.1.2020 proběhl XLII. sněm Notářské komory ČR za účasti ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Všech 33 delegátů sněmu jednomyslně schválilo zprávu o činnosti prezidia NKČR a zprávu o hospodaření NKČR za rok 2019. Delegáti sněmu diskutovali témata ekonomického fungování notářských úřadů zejména v okrajových regionech ČR, otázku kompetencí notářů, kontrolních pravomocí regionálních notářských komor a navazujících úprav obecně závazných právních předpisů týkajících se činností notáře. Dále delegáti vyslechli a schválili zprávu o činnosti Kárné komise NKČR, zprávu Revizní komise NKČR a návrh rozpočtu na rok 2020.

Delegáti sněmu zvolili na další funkční období prezidentem Notářské komory ČR Radima Neubauera a viceprezidentem Pavla Bernarda. Dále zvolili nové složení Revizní a Kárné komise včetně jejich předsedů.

Foto: Michal Tvrdík