Aktuální informace k chodu notářských kanceláří v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření koronaviru

Notářská komora České republiky si dovoluje informovat účastníky řízení a žadatele o notářské služby o aktuálním chodu notářských úřadů. Současná nařízení vlády vydaná v důsledku pandemie koronaviru (usnesení vlády č. 1080/2020 a č. 1103/2020) nezakazují poskytování notářských služeb v obchodněprávní a občanskoprávní oblasti. V souvislosti s řízením o pozůstalosti by měly být omezeny úřední hodiny a využívána komunikace na dálku, notář však může rozhodnout, že k omezení úředních hodin nedojde, pokud by mohla být narušena plynulost vyřizování dědických věcí. Notářské služby tak zůstávají obecně dostupné.

S ohledem na uvedené přísluší stanovení rozsahu úředních hodin jednotlivých notářských kanceláří notáři, který uváží konkrétní podmínky a možnosti chodu kanceláře s ohledem na minimalizaci rizika šíření infekce koronavirem. Nelze vyloučit provádění jednotlivých úkonů s ohledem na jejich povahu, příslušnou právní úpravu  a všechny relevantní okolnosti věci distančním způsobem. Doporučujeme proto účastníkům řízení o pozůstalosti a žadatelům o notářské služby, aby si předem ověřili ​ rozsah a podmínky poskytování notářských služeb u konkrétního notáře.