Zákon č. 527/2020 Sb. - novela AML zákona a dalších zákonů vyšla ve Sbírce zákonů

Dne 17.12.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon), který je primárně implementací tzv. V. AML směrnice EU, zavádí s účinností od 1. 1. 2021 nové povinnosti notářů jako povinných osob i Notářské komory ČR, v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Norma obsahuje také novelu notářského řádu, která bude upravovat řízení o přestupcích podle AML zákona před orgány Notářské komory ČR.