17.8.2015 vstoupilo v účinnost nové „Nařízení o dědictví“

Dne 27. 7. 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení („Nařízení o dědictví“). Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení ve věstníku (tedy 16.8.2012) a je účinné a použije se na dědictví osob, které zemřou 17. 8. 2015 nebo později.

Nařízení zavádí princip, že o majetku téhož zůstavitele by se mělo uskutečnit vždy jediné dědické řízení, aby se vyloučila dnes běžná duplicita projednávání, a sjednocuje proto forum a lex, tj. rozhodné právo s právem místa projednání dědictví.

Nařízení zavádí tzv. Evropské dědické osvědčení („EDO“), jež představuje důkaz způsobilosti dědice, závětního dědice, odkazovníka a pravomoci vykonavatelů závěti nebo správců pozůstalosti. Jeho použití není povinné. Osvědčení nenahrazuje vnitrostátní dokumenty používané v členských státech pro obdobné účely, o jeho vydání je tedy vždy potřeba požádat vedle vnitrostátního dokumentu o dědictví.
Evropské dědické osvědčení bude vydávat vždy jen soud. V případě, kdy ještě řízení o pozůstalosti probíhá, to bude činit soudním komisařem, kterého pověřil úkony soudu v řízení o pozůstalosti podle § 100 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Jestliže má být opraveno, změněno nebo zrušeno evropské dědické osvědčení po skončení řízení o pozůstalosti, nemůže tento úkon soudu učinit notář jako soudní komisař, neboť jeho pověření skončilo – není již soudním komisařem.
Za vydání evropského dědického osvědčení se stanoví soudní poplatek ve výši 500 Kč.

Na stránkách www.successions-europe.eu naleznete informace o dědickém právu ve 22 členských státech CNUE a to v angličtině, francouzštině a daném národním jazyce.
 

Text nařízení o dědictví k dispozici zde