Notářství v... Turecko

Vážený pane prezidente, ve dnech 12.-14. 12. 2013 jsme měli příležitost zúčastnit se notářského kolokvia tureckých notářů v Istanbulu. Chci Vám ještě jednou pogratulovat ke skvělé organizaci, vysoké odborné úrovni a poděkovat za velkorysou pohostinnost. V této souvislosti jsem se na Vás obrátil s prosbou o poskytnutí rozhovoru. Kolik je v Turecku notářů a jaké mají základní kompetence?

V Turecku máme 1771 notářů, z nichž je v současnosti 1597 v aktivní službě. Naši notáři jsou pověřeni listinnou agendou a osvědčováním. Jako konkrétní příklady bychom mohli uvést: sepisování kupních smluv, plných mocí, přípravu listin potřebných pro prodej ojetých automobilů, zasílání směnečných protestů, úředních výzev, předběžných upozornění, překlady z/do cizího jazyka, vydávání ověřených kopií originálu nebo jejich opisů buď uchovávaných v notářské kanceláři anebo přinesených klientem, ověřování pravosti podpisu nebo úřední pečeti na listinách, zapisování operací, které je třeba podle zákona registrovat, připravovat právní úkony všeho druhu, pokud je kompetence ze zákona svěřena jinému orgánu nebo instituci, vydávání listin v rámci dědického řízení a vydávání různých osvědčení.

 

Liší se v něčem výrazně kompetence tureckých notářů od jiných notářství členských zemí UINL?

Nejdůležitější kompetencí, kterou na rozdíl od tureckých notářů má mnoho členských notářství UINL, jsou převody nemovitostí. Tuto činnost v Turecku zajišťují ředitelství příslušných katastrálních úřadů. Přitom z hlediska právní jistoty, hospodářství celého státu a integrace na globální úrovni je velmi důležité svěřit kompetenci pro sepisování smluv o převodu nemovitostí právě notářům.

 

Platí u vás princip numerus clausus (regulatus), pevný tarif, územní princip, nebo jsou některé zásady notářství jinak modifikovány, nebo liberalizovány?

Tarif, který používají notáři sdružení v Turecké notářské komoře, je stanovován každoročně Ministerstvem spravedlnosti a všichni notáři jsou povinni jej dodržovat. Notáři v Turecku jsou rozděleni do tří kategorií s tím, že tato klasifikace je určena podle socio-ekonomické situace místa výkonu činnosti notáře a podle jeho příjmů. Vytváření nových notářských kanceláří je v kompetenci Ministerstva spravedlnosti. Pokud se jedná o vytvoření více notářských kanceláří v jedné obci či okrese, rozhodovací kompetence přísluší Ministerstvu spravedlnosti, které má zohledňovat stanoviska prezidenta příslušné regionální komory a příslušného státního zástupce.

 

Jaké požadavky musí splňovat uchazeč o notářský úřad?

Za současného systému platného v Turecku se o notářský úřad mohou ucházet buď advokáti mající platnou advokátní licenci anebo soudci. Notářská praxe přitom není podmínkou.

 

Základním smyslem činnosti notářů je poskytování vyšší právní jistoty vycházející především z charakteru veřejných listin. Je nějakým dalším způsobem řešena bezpečnost transakcí, například elektronickým ověřováním totožnosti účastníků z Centrální evidence obyvatel, centrálním přidělováním čísel jednacích notářským zápisům apod.?

Z hlediska bezpečnosti transkací je nutno provádět kontrolu totožnosti, která je mimo jiné velmi důležitá při prodeji ojetých motorových vozidel. V této souvislosti provádíme i dotazování na příslušných orgánech a úřadech.

 

Vede vaše notářská komora centrálně nějaké elektronické rejstříky, např. evidenci závětí?

Při použití nového informačního systému zavedeného od 1. 1. 2014 se v rámci Turecké notářské komory provádějí archivační zápisy o notářských úkonech.

 

Jak probíhá vzdělávání notářů a je pro ně povinné?

I když pro notáře není další vzdělávání povinné, pořádáme vzdělávací akce k vybraným tématům.

 

Provádí notářská komora kontrolu činnosti notářů, nebo ji provádí jiný orgán, např. ministerstvo spravedlnosti?

Notáři jsou pod kontrolou a dohledem Ministerstva spravedlnosti. Tato kontrola probíhá prostřednictvím státních zástupců a inspektorů Ministerstva spravedlnosti. V pravidelných intervalech pak se také provádí kontroly notářských kanceláří prostřednictvím kontrolorů vyslaných Tureckou notářskou komorou.

 

Co považujete za největší úspěch Vašeho notářství?

Od 1. 5. 2010 provádějí notáři veškeré operace spojené s prodejem motorových vozidel elektronicky s tím, že Turecká notářská komora zajistila potřebné počítačové programy a propojení s příslušnými institucemi a úřady. Od 1. 10. 2011 začali naši notáři vydávat listiny v rámci dědického řízení s tím, že příslušný projekt byl vypracován ve spolupráci s Generálním ředitelstvím matričních úřadů a záležitostí obyvatelstva.

 

Přál jste si být notářem již od studentských let, nebo Vás k němu přivedla životní cesta?

Ano, přál.

 

Co Vám osobně přináší činnost notáře?

Svoji profesi mám opravdu rád.

 

Čtenáře našeho časopisu by jistě zajímalo, jaké máte, pane prezidente, zájmy mimo oblast notářství, čím se zabýváte ve volném čase, jak relaxujete?

Ve volném čase se věnuji četbě knih, zajdu někdy do kina a také sleduji vývoj v oblasti elektroniky.

 

Děkuji Vám, vážený pane prezidente, za zajímavý rozhovor a přeji Vám i celému tureckému notářství mnoho dalších úspěchů.

Připravil JUDr. Martin Foukal,

prezident Notářské komory České republiky, notář v Praze

 

Oficiální název státu: Turecká republika

Hlavní město: Ankara

Podnebí: mírné

Počet obyvatel: 74 724 000

Hustota zalidnění:  86,2 ob. / km²

Měna: turecká lira (TRY)

Náboženství: islám  (sunnitský), malé skupiny  pravoslavných křesťanů

Nezaměstnanost: 9,2 %  (hodnota k roku 2012)

Inflace: míra inflace 8,9 %

(hodnota k roku 2012)

Notáři v Turecku: 1597 notářů  v aktivní službě