Střípky z historie 26.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, soudce ústavního soudu, člen redakční rady Ad Notam

 

Významným archivním fondem v Národním archivu (Archives nationales) v Paříži je sbírka Minutier Central des Notaires, v němž jsou uloženy písemnosti pařížských notářů od 15. století. Tento fond mohl vzniknout i díky francouzským králům, kteří, počínaje zejména Karlem VII., ukládali notářům v Châteletu uchovávat registra a předávat je svým nástupcům. Fond je zpřístupněn i pomocí systému ETANOT (ETAt des NOTaires de Paris), v němž lze hledat údaje o notářích a jejich písemnostech podle alfabetického řazení, období, v němž působili, či podle jejich příslušnosti k farnosti, čtvrti či okrsku. Do systému ETANOT lze vstoupit i na webu: http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx-222-chan-etanot/etanot/secteursgeo.xsp.

 

Jako první svazek v edici Sbírka pojednání z československého práva vydalo v r. 1935 Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart příručku Antonína Hartmanna Poslední pořízení. Autor hned v předmluvě upozorňuje na to, „kolik posledních pořízení nebylo uznáno platnými jen proto, že nebyl zachován předpis o podpisu svědků, o jejich způsobilosti nebo jiných formalit.“ Publikace po výkladu o tehdy platném dědickém právu přináší vzory, vypracované podle právní úpravy platné v českých zemích a „v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej.“ Antonín Hartmann vydal krátce předtím u stejného nakladatele i knihu Vzory soukromoprávních smluv a prohlášení a podání v nesporných věcech, obsahující 487 vzorů, mimo jiné notářských spisů a typických soudních a notářských zápisů, zejména v pozůstalostním řízení. Tuto publikaci o 820 stranách v polokožené vazbě bylo možno koupit za cenu 140 Kč i „na mírné měsíční splátky.“

 

Notářem v Bayreuthu od r. 1806 byl vedle dalších funkcí poslanec Frankfurtského sněmu a člen jeho výboru pro zákonodárství Gottlieb Friedrich Ferdinand Keim (1783-1868). Keim se velmi krátce a evidentně až na závěr profesní kariéry stal na konci čtyřicátých let 19. století zároveň advokátem při bayreuthském odvolacím soudu. Již na sněmu patřil Keim do věkové skupiny nejstarších poslanců, neboť například advokát Albert Christian Schott, který byl po čas vůbec nejstarším účastníkem sněmu, se narodil pouze o jeden rok dříve. Gottlieb Friegrich Ferdinand Keim, jenž zasedal na sněmu pouze do září 1848, patřil k středopravé frakci Casino Partei. Není bez zajímavosti, že o jednu generaci mladší advokát Johann Eberhard Käfferlein (1807-1888), který Keima na sněmu vystřídal, se stal v r. 1862 notářem v Mnichově a posléze předsedou tamější notářské komory. Käfferlein patřil na sněmu k levostředové frakci Württemberger Hof.

Časopis Právník přinesl před 125 lety zajímavý praktický případ. C. k. okresní soud v Uherském Ostrohu odevzdal pozůstalost do správy nezletilým dědicům s odůvodněním, že „tyto nezletilce jediné za dědice považovati dlužno, a tedy jen jim co dědicům dle zákona správa jmění pozůstalostního ponechána býti může, nikdy však pouhým odkazovníkům, kterým jen osobní nárok na odkaz proti dědici přísluší.“ Stížnosti pozůstalé vdovy, jíž byly odkázány hospodářské pozemky, a která nesouhlasila zejména s tím, že poručník nezletilých hodlal tyto pozemky propachtovat, „c. k. mor.-sl. vrchní soud zemský dle rozhodnutí ze dne 6. února 1889 č. 1160. místa nedal“, mimořádnou „revisijní stížnost“ c. k. nejvyšší soud odmítl. Právní věta zněla: „Odkazovníku nepřísluší během jednání pozůstalostního správa jmění odkázané jemu určité věci zůstalostní.“

 

Slovenský právní historik Roman Nemec se připojil k autorům, kteří zpracovávají poúnorové dějiny notářství. Na I. setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva, uspořádaném katedrou právních dějin Právnické fakulty MU dne 19. června 2013 v Brně, přednesl referát Začiatky premeny československého notárstva – zákon č. 201/1949 Zb., o notárstve. Autor dospěl k závěru, že citovaná právní úprava otevřela přechodné období, v němž došlo především k organizačním změnám v notariátu, zlom nastal až vydáním zákona č. 116/1951 Sb., o státním notářství. Zajímavý konferenční sborník včetně Nemcova příspěvku je dostupný na: http://www.law.muni.cz/sborniky/dejiny2013/setkani2013.pdf.