Notářství v... Maďarsko

V rubrice Notářství ve světě jsme tentokrát vedli po e-mailu rozhovor s prezidentem maďarské notářské komory Dr. Ádamem Tóthem. Maďarští notáři oslavili v roce 2012 dvacet let obnovené existence soukromého notářství. Informace o tom, jak se za tu dobu notářství proměnilo, v čem se blíží České republice, a jak se odlišuje, najdete v následujícím rozhovoru.  

 

Kolik je nyní celkem v Maďarsku notářů? Jaké mají notáři ve Vaší zemi základní kompetence?

 

Počet notářských úřadů v Maďarsku v současnosti je 315, což ve srovnání s téměř desetimilionovým počtem obyvatel státu a s rozsahem působnosti maďarských notářů odpovídá vznikajícím potřebám.

 

Hlavním úkolem maďarských notářů je ve své pravomoci provádět úkony v nesporných řízeních. Vydáváme ročně 580 tisíc platebních rozkazů a v této souvislosti dalších 400 tisíc potvrzení o vykonatelnosti, což znamená, že notář v Maďarsku je oprávněn zvažovat a nařizovat výkon rozhodnutí, anebo odmítnout nařízení exekuce. V celostátním měřítku ročně vedeme 120 tisíc pozůstalostních řízení, při nichž v rámci své pravomoci vydáváme usnesení orgánu prvního stupně. Námi vedené řízení odpovídá řízení před soudem prvního stupně, proti našim usnesením je možné podat odvolání k soudu druhého stupně. Notář v Maďarsku při výkonu své činnosti nejedná jako pověřenec soudu, nýbrž vystupuje svým jménem v rámci své pravomoci. Vše, co jsem uvedl výše, svědčí o tom, že vyřizováním nesporných řízení snímáme velkou zátěž z beder soudů. Sem patří i nařizování dokumentačně zajišťovacích řízení nebo ustanovení znalce (bude blíže vysvětleno dále), kterými je v řadě případů možné předcházet soudním sporům. Vedeme evidenci registrovaných partnerů bez manželského svazku, vedeme seznam smluv o manželském, resp. nemanželském partnerském majetkovém režimu a v případě partnerství osob stejného pohlaví vydáváme rozhodnutí o zrušení partnerství smírnou cestou. Jedním z našich tradičních úkolů je vést rejstříky movitých zástav, jejichž evidence byla od 15. března letošního roku obnovena a zdokonalena tím, že v ní jsou zaznamenávány i leasingové a faktoringové transakce, a dále zcizení movitého majetku s výhradou vlastnictví. Rovněž od poloviny března jsme souběžně se soudy oprávněni vykonávat správu uložených finančních prostředků a cenných papírů. Samozřejmě vedle činnosti v těchto oblastech působnosti vyřizujeme i tradiční notářské záležitosti, jako jsou sepisování notářských zápisů a ověřování listin. Námi vydávané notářské zápisy, pokud splňují požadavky stanovené exekučním řádem, jsou bezprostředně vykonatelné mimo soudní řízení, aniž by byly podrobeny zvláštnímu schválení.

 

Čím se notáři ve Vaší zemi odlišují od notářů z jiných evropských zemí?  Je nám známo, že maďarští notáři mají kompetence v oblasti vydávání platebních rozkazů. Mohl byste, prosím, našim čtenářům blíže vysvětlit, o jaké kompetence se zde jedná a co konkrétně znamenají?

Největší změnu vidím v tom, že se maďarské notářství po krátkém období hledání identity pod vedením paní prezidentky Judit Bókai již v roce 1997 soustředilo na úkony v nesporných řízeních. Tenkrát v Maďarsku působilo méně než 300 notářů, a ti neměli oproti advokátnímu stavu sdružujícímu 12 000 advokátů mnoho šancí získat výhradní pravomoc k provádění jakýchkoliv právních úkonů. Rozšíření pravomoci notářů v mimosoudních řízeních podporovaly všechny sekce právnické komunity, protože díky tomu se soudy konečně mohly soustředit jen na soudnictví, a všem ostatním klientům byly právní služby poskytovány rychleji než dříve. Uvedu příklad: pro rozhodnutí soudu o žádosti o vydání platebního rozkazu byla stanovena lhůta 30 dnů, ale v Budapešti v důsledku malého počtu zaměstnanců a přetíženosti soudců to trvalo více než 11 měsíců. K vydání potvrzení o vykonatelnosti, resp. nařízení výkonu rozhodnutí pak došlo po uplynutí dalších šesti měsíců. V současnosti na základě žádosti podané elektronicky z pohodlí domova nebo z advokátní kanceláře, resp. předložené u notáře v tištěné podobě je vydán platební rozkaz během 72 hodin. Pokud by  notář byl nečinný, systém automaticky generuje varování, pokud by návrh měl vady, a notář by nevyzval navrhovatele k jejich odstranění, pro tyto případy slouží povinné pojištění odpovědnosti za nedbalost. Dnes mohu s hrdostí říci, že v průběhu uplynulých tří a půl let byla 72hodinová lhůta každým notářem dodržena. Ve lhůtě šesti kalendářních týdnů následujících po podání návrhu, v případě neplnění, dojde k nařízení výkonu rozhodnutí. A na to jsme velmi hrdí.

V dědických řízeních vykonáváme notářskou činnost už od roku 1870, přičemž do roku 1952 jsme vydávali usnesení o pozůstalosti z pověření soudu. Od tohoto data vykonáváme tuto činnost v rámci své pravomoci. Příslušnost notáře v pozůstalostních věcech je určena přísnými pravidly a jen z důvodu podjatosti uznané prezidiem regionální komory je umožněno, aby věc projednal jiný notář. Průměrná doba potřebná pro dořešení pozůstalostního řízení notářem se pohybuje od jednoho do tří měsíců. Pokud řízení trvá déle, zpravidla je to z důvodu existence právních sporů, kde notář musí vyčkat rozhodnutí soudu. Právě způsob vedení pozůstalostních řízení umožnil, že politici dali notářům možnost hrát roli i v jiných nesporných řízeních.

Zde je nutné vyzdvihnout dokumentačně-zajišťovací mimosoudní řízení: předběžně zajištěné důkazy provedené notářem mají stejný účinek jako důkazy provedené soudem a soudce je jimi při rozhodování v řízení vázán. Také ustanovení znalce notářem předchází mnohým zbytečným sporům, poněvadž znalecký posudek znalce ustanoveného notářem zpravidla jednu ze stran nebo druhou stranu odradí od zahájení sporu.

Evidenci registrovaných partnerství vedeme už čtvrtý rok. Význam registrace se v posledních letech výrazně snížil, protože konzervativní vláda partnerům žijícím v nemanželském svazku zajišťuje stále méně práv a jednoznačně dává přednost manželskému svazku jako základu rodiny. Tím zároveň klesá i počet osob, které se nebojí svou odlišnost přiznat a uzavřít registrované partnerství. Ke zrušení registrovaného partnerství taktéž dochází velice zřídka.

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 15. 3. 2014, posílil roli notářů a vedle tradičních úkolů potvrdil naši pravomoc též pro vedení evidence takzvaných zajištění úvěrových pohledávek (movitá zástava, leasing, faktoring, výhrada vlastnického práva), zákon nám svěřil i vedení seznamu smluv o manželském majetkovém režimu a jsme oprávněni souběžně se soudy vykonávat správu finančních prostředků a cenných papírů složených do notářské úschovy. Peníze složené do úschovy jsou uloženy na jediném centrálním účtu, aby i menší částky byly lépe úročeny. 

Platí ve Vaší zemi numerus clausus (regulatus), pevný tarif a územní princip pro činnost notáře?

Počet notářských úřadů v Maďarsku stanoví ministr spravedlnosti. Stanovení pevné výše odměny za notářskou činnost též náleží do  pravomoci ministra, sazebník poplatků umožňuje jen minimální diferenciaci v odměňování notářů. Trend jde směrem ke zpřísnění, protože notářská činnost je považována za výkon veřejné správy (proto jsou všechny naše služby osvobozeny od DPH) a v tomto prostředí je naprosto nepřijatelné, aby dva notáři za úplně stejné služby účtovali honorář v odlišné výši.

Notáři mohou vykonávat svou činnost v oblasti své místní příslušnosti. Oblast místní příslušnosti notáře je totožná s oblastí příslušnosti okresního soudu, v jehož obvodu je zřízeno sídlo notářského úřadu. Notářská činnost vykonávaná mimo tento územní rámec nemá právní účinky. Notáři se sídlem v hlavním městě mohou působit na celém území Budapešti, ale ve věcech pozůstalostních a jiných mimosoudních záležitostech jsou vázáni k obvodu, ve kterém mají zřízeno své úřední sídlo.

Jaké požadavky musí splňovat uchazeč o notářský úřad ve Vaší zemi?

Notářem se může stát jen osoba s právnickým vzděláním, která musí po ukončení studia na právnické fakultě složit odbornou zkoušku v některém justičním oboru, a poté musí vykonat alespoň tříletou notářskou praxi, aby mohla být jmenována notářem. Výkon povolání notáře je již natolik složitý, že za posledních více než šest let nenastal případ, kdy by měl být jmenován notářem kolega bez notářské praxe. Kdo by byl jmenován notářem bez předchozí notářské praxe, by byl pravděpodobně brzy nucen ukončit činnost, protože by neuměl zacházet s používaným speciálním softwarem a nemohl by vyhovět požadavkům na notáře kladeným.

Při výběru děláme rozdíly mezi uchazeči o notářský úřad nejen na základě délky profesní praxe, ale i podle jejich odborné připravenosti. Zavedli jsme notářskou zkoušku, při které zkoušíme všeobecné znalosti o notářství v užším smyslu, a krom toho při ní mohou kandidáti získat značný počet bodů navíc pro pozdější konkurz o notářský úřad. Výhodou při účasti v konkurzu o notářské místo je dále uveřejnění odborných publikací, získání vědecké hodnosti v oboru souvisejícím s notářstvím,  odborná jazyková znalost (maďarští notáři jsou po složení příslušných zkoušek oprávněni sepisovat  a vydávat listiny a osvědčení v cizích jazycích) a jsou zvýhodněni i ti, kteří se podílejí na dobrovolné práci v zájmu celého notářství.

Přihlášky kandidátů hodnotí prezidium regionální notářské komory, vybere tři nejlepší uchazeče a jejich přihlášky předkládá prostřednictvím Maďarské národní notářské komory ministru spravedlnosti, který je oprávněn z nich vybrat a jmenovat nového notáře.

Základním pilířem činnosti notářů je poskytování vyšší právní jistoty. Jakým způsobem je řešena bezpečnost transakcí, například ověřování totožnosti účastníků, přidělování čísel jednacích notářským zápisům apod.?

Pro zajištění bezpečnosti právních úkonů slouží bezpečný on-line komunikační systém, máme on-line přístup k obchodnímu rejstříku, se kterým už veškerou komunikaci uskutečňujeme elektronicky, on-line přístup k údajům katastru nemovitostí a co je nejdůležitější, pro účely řízení vedených notářskými úřady jsme povinni dožádat z informačních systémů údaje o osobních dokladech, jako   např. občanský průkaz a pas, a pokud jsou evidovány jako odcizené nebo ztracené, musíme odmítnout zahájení řízení.

Počínaje květnem 2014 mohou být právní jednání týkající se zemědělské půdy podávána ke katastrálním úřadům jen v písemném vyhotovení, na centrálně vydávaném papíře s vodoznakem. Podle mého názoru je tato technologie už velmi zastaralá. Je to nepochopitelné a těžko vysvětlitelné zpoždění, že dosud nebyly v souvislosti s podáváním dokladů vytvořeny podmínky elektronické komunikace s katastrálními úřady. Elektronicky vyhotovené dokumenty jsou o krok napřed před složitým světem papíru s vodoznakem.

Máte nějaké elektronické centrálně vedené rejstříky, např. Centrální evidenci závětí?

Od roku 1993 spravujeme evidenci závětí. Naše komora vede také Evidenci zajištění úvěrových pohledávek, ve které jsou zaznamenávána zástavní práva k movitým věcem, právní vztahy v podobě finančního leasingu, závazky z faktoringové činnosti, a zcizení movitostí s výhradou vlastnického práva. Vedle toho rovněž udržujeme dvě staré evidence, evidenci zástavních práv k movitostem a majetku vedeme už od roku 1997 a evidenci zástavních práv k motorovým vozidlům od roku 2010. Tyto evidence byly zrušeny po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, ale dříve vzniklá zástavní práva jsou nadále účinná, a případné změny musí být zde zaregistrovány. Nový občanský zákoník zavedl registrační systém, který je mnohem složitější a komplexnější než systémy, které byly vytvářeny kdykoliv předtím.

Vedeme také evidenci registrovaných partnerství a evidenci listin o manželském, resp. nemanželském partnerském majetkovém režimu. To jsou dva samostatné systémy, tu druhou evidenci vedeme od poloviny března 2014, ale veřejnost o ni projevuje překvapivě velký zájem.

Platební rozkazy jsou zpracovávány v plně elektronickém režimu, který sice není evidencí, ale je to systém, ve kterém vzniká minimální počet listin v papírové podobě.

Jakým způsobem jsou notáři ve Vaší zemi organizováni, popř. je členství ve Vaší notářské komoře povinné? Máte deontologický kodex?

Notáři v Maďarsku jsou sdruženi v pěti regionálních komorách. Členství v komoře je povinné a notář se stává členem notářské komory dnem jeho jmenování notářem. Hodnocení přihlášek uchazečů o úřad notáře v rámci konkurzu provádějí regionální notářské komory, které vykonávají též dohled nad notářskými úřady. Mezi pravomoci regionálních notářských komor patří i právo podat návrh na zahájení kárného řízení.

Těchto pět regionálních notářských komor je sdruženo v Maďarské národní notářské komoře MOKK. Každá regionální notářská komora deleguje po šesti členech do kolegia národní komory, které má celkem třicet členů a volí prezidenta a vedoucí představitele národní komory. Úkolem národní komory je zastupovat zájmy celého notářství, účastnit se zákonodárných procesů a udržovat kontakt s partnerskými komorami. Národní komora je finančně soběstačná, její příjmy tvoří poplatky, které jsou vybírány v souvislosti s používáním registrů a režimu pro generování platebních rozkazů.

Maďarští notáři mají svůj etický kodex, který obsahuje etické normy, které nejsou stanoveny právními předpisy, ale pro zachování autority notářství jsou obzvlášť důležité. Tak například probíhaly dlouhé debaty o tom, zda notář může provozovat vlastní internetové stránky. Nakonec jsme rozhodli tak, že může, ale jen za účelem poskytování informací, a nesmí zveřejnit obsah, který má naznačit, že jím poskytované služby jsou kvalitnější než služby kteréhokoliv jiného notáře.

Jakým způsobem provádí Maďarská notářská komora kontroly činnosti notářů?

Regionální notářské komory provádějí dohled nad notářskými úřady. Kontrola notářské kanceláře je poprvé vykonána po uplynutí jednoho roku od jmenování notáře, následně pak jednou za čtyři roky. Může se stát, že je komorou nařízena mimořádná kontrola, protože při řádné pravidelné kontrole kanceláře byl zjištěn nějaký nedostatek. Samozřejmě kontrola může být zahájena i na základě oznámení. Kontrola zahrnuje kromě prohlížení listin a přezkoumání prováděných řízení i kontrolu pracovních smluv a faktur vystavených notářem. Proti notářům, kteří porušují předpisy a vyhlášky o odměnách a náhradách notářů, zaujímáme zvlášť tvrdý přístup.

Co považujete za největší úspěch Vašeho notářství?  A jaké jsou v současnosti největší výzvy, před kterými Vaše notářství stojí?

Za náš největší úspěch považuji skutečnost, že se nám podařilo posílit autoritu notářství, a že naše aktivnější účast v nesporných řízeních vyvolala pochvalné uznání ve všech společenských vrstvách. Naše právní postavení jako státního úřadu už je nepopiratelné, z toho vyplývá i naše trvání na podmínce, že pro jmenování notářem je nutné maďarské státní občanství, a dále i všechny výhody specifické pro naše povolání, např. pevně stanovený počet notářských úřadů, sazebník poplatků, osvobození od DPH atd.

V roce 2014 předsedá Maďarská notářská komora Hexagonále.1 Jaká nejdůležitější témata považujete v tomto roce pro země Hexagonály za nejdůležitější?

Za nejdůležitější výzvu považuji navrhované nařízení Evropské komise o veřejných listinách, protože to představuje zcela nové dimenze. V kontinentálním právu byla vždy upřednostňována zásada preventivní justice před zásadou reparativní justice podle anglické justiční tradice. Navrhované nařízení o veřejných listinách do značné míry zeslabuje právní rámec pro preventivní justici. Nabízí občanům zdánlivě jednodušší postupy, ale vynechání povinných formálních náležitostí a s tím souvisejících povinně prováděných úředních řízení může vést k početným právním sporům. Zde platí stará známá teze, že co nevyhovuje občanům, to není vyhovující ani pro nás notáře. Postupem času se pak společnost – podle mého názoru – jakýmsi sebeobranným reflexem, v zájmu větší jistoty obrátí na nás notáře, jak to v jiných oblastech života vidíme po krizi v roce 2008.

Jak hodnotíte, pane prezidente, dosavadní spolupráci našich zemí v rámci Hexagonály?

Země Hexagonály jsou členy historicky i kulturně vázané skupiny. Existují mezi nimi i jiné vazby, tak např. mezi Českou republikou a Slovenskem nebo mezi Chorvatskem a dalšími státy bývalé Jugoslávie, třeba Slovinskem. Hospodářské a kulturní společenství, které bylo vytvořeno na konci 15. století a rozpadlo se na začátku 20. století, a z kterého pocházíme všichni v tomto regionu, představovalo široký a mnohostranný systém vztahů. Evropská unie jen kopíruje tento bývalý model.

Členské státy Hexagonály mají jeden druhému co říci, vždyť s výjimkou Rakouska se všem podařilo ve stejné době restaurovat instituci nestranného notářství, takže po stejnou dobu téměř čtvrtstoletí se musely vypořádat se stejnými problémy. Tato regionální spolupráce hodně prospěla maďarskému notářství a věřím, že i ostatní členové Hexagonály měli z účasti na ní užitek.

Jednotné vystupování nám z domova nepřipadá vždy tak důležité, ale když máme být přítomni na evropské úrovni, tam teprve poznáváme, že my, kteří pocházíme ze stejného regionu, si vzájemně dobře rozumíme, a ohledně třeba nějakého španělského nebo portugalského návrhu máme velmi blízké způsoby uvažování. A to ještě nemluvím o tom, jak je tato jednota významná na úrovni UINL, a jak je důležité, že pan prezident Martin Foukal z našeho regionu je členem nejvyššího vedení UINL, protože jeho přítomnost ve vedení znamená možnost zastoupení a vyjádření našich cílů a hodnot v Mezinárodní unii notářství.

Vaše funkce v Maďarské notářské komoře a práce ve vaší notářské kanceláři jsou jistě časově náročné. Čtenáře našeho časopisu by určitě zajímalo, čím se zabýváte ve volném čase, pokud Vám při Vašich mnohých povinnostech nějaký zbývá?  

V životopisech světců často můžeme číst o jevu bilokace, kdy mohli být na dvou místech současně. Tato schopnost v mém životě moc chybí, protože někdy nevím, kterým směrem spěchat dřív! Ale nechme legraci stranou, je opravdu velkou výzvou vést vedle řízení komory i svou notářskou kancelář. Naše komora v průběhu minulých čtyř let vyrostla „ve velký podnik“, a v hospodářském životě není obvyklé, že by se očekávalo od ředitele takového podniku, aby současně vykonával s velkou odpovědností i vedení malého podnikání. U nás je teď situace ztížena tím, že vstoupil v platnost nový občanský zákoník, a já nechci vyjít ze cviku, protože později, až nebudu zastávat funkci prezidenta komory, musím ukázat, že se uživím svými odbornými znalostmi. V současnosti mi v kanceláři pomáhají tři zástupci notáře, jejichž činnost musím denně koordinovat a kontrolovat.

Ve volném čase moc rád čtu díla krásné literatury a historická literární díla. Mám velmi rád české spisovatele, Hrabala, Kunderu, dále Čapka, Kafku, Kische. Rád chodím na výlety, a pokud je to možné i cestuji, protože to mi poskytuje dokonalé rozptýlení. Rád strávím večer v rodinném kruhu, můžeme si přitom popovídat a hlavně povznést se nad každodenními problémy.

Vážený pane prezidente, co vás vlastně přivedlo k tomu, stát se notářem? Co se vám na notářské činnosti líbí nejvíce?

Studium práv na univerzitě jsem ukončil v roce 1990 a hned jsem dostal nabídku na místo tajemníka soudce Ústavního soudu, který byl tenkrát právě zřízen. Původně jsem chtěl být vysokoškolským učitelem římského práva. Při práci na Ústavním soudu ve mně dozrálo rozhodnutí, že chci s využitím svých právnických znalostí bezprostředně pomáhat lidem. Maďarské notářství bylo na začátku roku 1992 přeměněno ze státního notářství na svobodné povolání. Rok na to jsem se pustil do neznámého prostředí, ale nelituji toho. Bylo pro mne velkým zážitkem odborně se učit od mé mentorky a dřívější prezidentky komory Judit Bókai a nepřímo se podílet na vytváření podoby a struktury domácího notářského řádu.

Moje krédo zní: notářství je potřebné tam a do té doby, kde a dokud může sloužit společnosti. Tam, kde notářství takto funguje, nikdo toto tvrzení nezpochybňuje. Při výkonu našich nových pravomocí vidíme, že lidé jsou rádi, že notářství existuje, a potřebují nás, protože pracujeme spolehlivě a rychle.

 

 Mgr. Šárka Tlášková, předsedkyně Mezinárodní komise prezidia Notářské komory České republiky, notářka v Praze

 

Oficiální název státu: Maďarská republika

Hlavní město: Budapešť

Podnebí: kontinentální

Počet obyvatel: 9 919 000

Hustota zalidnění:  107 ob. / km²

Měna: forint (HUF)

Náboženství:  římsko- a řecko-katolické,  kalvínské, luteránské

Nezaměstnanost: 28,1 %

Inflace: míra inflace 1,9 %

(hodnota z roku 2013)

 

Notáři v Maďarsku: 315