Střípky z historie 27.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, soudce ústavního soudu, člen redakční rady Ad Notam

 

Meziválečným polským souputníkem českého notářského časopisu České právo byl Przegląd Notarialny, který byl vydáván v letech 1922-1933 v Krakově a od roku 1934 do vypuknutí II. světové války ve Varšavě. Redaktory časopisu byli postupně zejména Tadeusz Starzewski, Stanisław Stein a Wiktor Natanson. Za okupace bylo vydávání časopisu zastaveno, Przegląd Notarialny pak krátce vycházel ještě v letech 1947-1950 v Toruni. Definitivní zrušení časopisu souviselo se zestátněním notářství. Více informací o dvouměsíčníku a posléze čtvrtletníku Przegląd Notarialny lze získat z monografie Stanisława Milewského a Adama Redzika Themis i pheme. Czasopiśmiennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku (Warszawa 2011).

 

Časopis Zprávy Právnické Jednoty moravské přinesl v r. 1913 nekrolog bývalého prezidenta brněnské notářské komory Františka Madera (1846-1913). „V naší Jednotě byl členem od jejího založení a stálým revizorem účtů od r. 1897 až do r. 1910,“ píše se ve vzpomínce na zesnulého notáře, který byl „do poslední chvíle přímo typickým zjevem muže, kypícího zdravím a bodré povahy, jenž šťastným se cítě, též rád štěstí kolem sebe viděl. V brněnské české společnosti, kdež byl pro své sympatické vlastnosti všeobecně oblíben, v českých institucích a spolcích, kdež byl vynikajícím způsobem činným a vždy štědrým podporovatelem, zejména ale v okresní školní radě, jejíž místopředsedou byl, háje zájmy českého školství s příkladnou obětavostí a energií, zanechal po sobě mezeru, kteráž dlouho a bolestně bude se pociťovati.“ Antonín Mader zesnul v srpnu 1913 a nedočkal se tak 25. výročí založení Jednoty, jejíž ustavující schůze se konala 28. prosince 1888.

 

Počátky dějin uruguayského notariátu sahají do r. 1516, kdy nedaleko dnešního Montevidea přistál Juan Díaz de Solís. Zápis o španělské okupaci území sepsal přítomný notář Pedro de Alarcón. Tomu se plavba k americkým břehům stala osudnou, při dalším přistání byl spolu se Solísem zabit domorodci. Registr notářů a zavedení principu numerus clausus se pak datuje rokem 1739, první dochovaný notářský zápis byl sepsán 1. prosince 1739. Notářem s nejdelší praxí byl v r. 1739 Joseph Esquibel. V současnosti působí v Uruguayi přibližně 70% notářek, prvou notářkou se zde v r. 1926 stala Maria Luisa Abellá, rozená Machade Bonet. Svojí podobou se notářství v Uruguayi řadí k latinskému notářství. 

 

V příspěvku Z praxe poplatkové se v Právníku z r. 1889 notář Antonín Mokrý zabýval problematikou poplatků, vyměřovaných v souvislosti s uzavíráním svatebních smluv. Z pěti příkladů, které autor pravděpodobně sesbíral ze své vlastní notářské praxe, si čtenář může učinit obraz o tom, jak berní úřady opakovaně vyměřovaly poplatek tam, kde neměly, případně vyměřily poplatek vyšší, než stanovil poplatkový předpis. Proti rozhodnutí berního úřadu bylo možno podat rekurs, o němž rozhodovalo c. k. zemské finanční ředitelství, jehož rozhodnutí bylo případně možno ještě napadnout odvoláním k c. k. ministerstvu financí. Ve třech případech účastníci uspěli již s rekursem, dvakrát jim vyhovělo až ministerstvo. Není bez zajímavosti, že v Právníku nejsou anonymizována jména účastníků a jsou zde dokonce i uváděny částky, které byly například poskytnuty jako věno.

 

Nejen notářem, ale též lovcem a ornitologem byl rodák ze Šentruperta Jozef Sterger (1817-1889). Absolvent právnických fakult ve Štýrském Hradci a Vídni, zprvu notářský koncipient v Lublani a od r. 1856 notářský kandidát v Kranji, zde byl r. 1861 jmenován notářem. Od r. 1866 začal spolupracovat s vídeňským časopisem Jagdzeitung, který vydával Albert Hugo. Do r. 1884 zde Sterger publikoval více než 70 článků. Kromě toho napsal řadu zpráv o výskytu různých druhů ptáků, byl pokládán především za znalce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Mezi jeho nejznámější monografie patří Jagd und Jäger in Krain (1864), Aus meinem Jägerleben (1865) a Meine ersten zwei Affronts mit Raubschützen (1883).