Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918-1989

Jaromír Tauchen – Jan Kazda:

 

Bibliographische auswählter Zeitschriften, Festschriften  und Sammelbände 1918-1989.

Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6454-6.

 

Nelze přehlédnout, že podobné bibliografické pokusy již byly v minulosti činěny, jejich zpracování bylo však zajisté bez možnosti využití počítačů a počítačových programů daleko složitější a časově náročnější.2 Dnes stojíme v situaci, kdy některé časopisy, a to nejen právnické, vydaly v tištěné podobě svoji bibliografii, ročníky mnohých z nich byly dokonce digitalizovány v systému Kramerius a jsou dostupné z počítačů umístěných v Národní knihovně ČR či dalších vybraných knihovnách. V rámci probíhajícího vývoje zpřístupňování informací a bibliografických údajů je přesto recenzovaná práce dalším velmi užitečným krokem vpřed. Autoři sami uvádějí, že „při jejím sestavování usilovali o úplnost, avšak ne vždy bylo možno získat úplně všechny ročníky či všechna čísla uvedených periodik, protože se v knihovnách již nenachází, nebo je knihovny neumožní vypůjčit,“ což znamená, že bibliografie vznikla v pravý čas, kdy bylo ještě možné zachránit, co se dalo.

O užitečnosti této bibliografie není pochyb. Využijí ji nejen právní historikové, ale s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku možná nejednou i právníci z praxe. Již samotný přehled titulů, seřazených mimo jiné i podle jednotlivých právních odvětví, ukáže čtenáři směry, kterými se ubírala právní věda a právní praxe v jednotlivých etapách českých a československých dějin vybraného období. Podle autorů „celkem bibliografická databáze obsahuje 26 688 článků ve 34 časopisech a 82 sbornících“. Mezi časopisy samozřejmě nechybějí ani časopisy notářské.

Systém vyhledávání je jednoduchý, umožňuje se orientovat podle názvu a ročníku časopisu, názvu sborníku či podle autora. Program je nastaven i tak, že umožní převzít citaci, upravenou pro poznámkový aparát. Vzhledem k tomu, že databáze je snadno přístupná, lze si jen přát, aby některým autorům neumožnila zdánlivě snáze svůj text – řečeno slovy historika Aleše Skřivana – toliko „opepřit poznámkami“, na nichž zkušený čtenář kvalifikačních prací snadno pozná, že byly zařazeny, ač pisatel citovanou práci vůbec nečetl…

Lze si jen přát, aby dalším krokem byla přesnější identifikace autorů. Převzetím jmen podle toho, jak byla uvedena u jednotlivých článků, se stane, že tentýž autor je ve vyhledávači uveden vícekrát, např. plným jménem a zároveň znovu s iniciálou křestního jména apod., vyhledávač rovněž směšuje články dvou autorů téhož jména do jedné skupiny apod. Tyto jednotliviny, kterých si pozorný čtenář nebo dotčený autor občas všimne, jsou však při množství obsahů nejrůznějších časopisů, kterými museli autoři bibliografie projít, pochopitelné a snadno omluvitelné.

Čtenář, který bude bibliografií procházet, se jistě s autory shodne v tom, že „mnohé právnické časopisy vycházející v období 1. ČSR, Protektorátu Čechy a Morava či v období po roce 1948 jsou dnes již téměř zapomenuté, a to bohužel i přesto, že v nich publikovali velikáni československé právní vědy“. Doufejme, že se následně podaří zmiňované časopisy a sborníky postupně převést do elektronické podoby, aby mohly zůstat k dispozici i dalším právnickým generacím.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, člen redakční rady Ad Notam

 

 

1  Srov. též SALÁK, Pavel – TAUCHEN, Jaromír, Říšská sbírka zákonů 1848-1918. Dokumenty. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

2  Srov. BALÍK, Stanislav (st.), Výběrová bibliografie vědeckých článků a statí z obecných dějin státu a práva v českých právnických a právněhistorických časopisech a sbornících, I., 1861-1989. Praha: Univerzita Karlova, 1992.