JUDr. PhDr. Stanislav Balík, člen redakční rady Ad Notam

 

 

Na katedře právních dějin Fakulty právnické ZČU, na níž je dlouhodobě vyučován povinně volitelný předmět Historie a současnost českého notářství, byly v letním semestru školního roku 2013-2014 úspěšně obhájeny čtyři diplomové práce věnované notářství. Šárka Brožová a Petra Altmannová psaly o dějinách notářství na Plzeňsku, Radim Dulava předložil práci na téma Notářství ve Slezsku v letech 1871-1948, Andrea Novotná zpracovala téma Notář a jeho agenda v konkurenci právnických profesí. Konzultantkou byla Petře Altmannové Vendulka Valentová, ostatním diplomantům Stanislav Balík. Oponenty byli střídavě Stanislav Balík, Vendulka Valentová a Petra Krtková, dalším členem komisí pro obhajoby byl Jan Podola. Diplomové práce jsou k dispozici ve fakultní knihovně.

 

Zajímavá statistická data o činnosti šesti notářů v Janově během března roku 1253 přináší v časopise Gnomon (červenec-srpen 2012) historik Carlo Carosi. Notář Bartholomeus Fornari stihl ve svém úřadě vyhotovit 216 aktů během 25 dnů. Jeho největším konkurentem byl Ianuinus Predone (145 aktů). Další čtyři notáři již nebyli zdaleka tolik vyhledáváni. Iohannes Vegio vyhotovil 34 aktů, notář Guillelmus de Pegli, jehož klienty byli i společníci banky Bonsignori, sepsal 21 aktů, notáři Thomas de San Lorenzo a Manuele Loco vyhotovili pouze po deseti aktech. Jednalo se vesměs o listiny, související s obchodováním.

 

Pražský c. k. notář Antonín Růžek z Rovného byl koncem roku 1902 odsouzen c. k. zemským soudem za padělání listin, které vystavoval v souvislosti s žádostmi několika rodin, usilujících o uznání svého šlechtictví po rodech obdobného jména. Jednou z nich byla i pražská rodina Píseckých, odvozující svůj původ od rodu Píseckých z Kranichfeldu, povýšených do rytířského stavu císařem Maxmiliánem II. v roce 1570. Je pochopitelné, že notářovo odsouzení plán na prokázání šlechtického původu zmařilo. Podrobnosti se lze dočíst v článku Václava Horčičky Podivné šlechtictví rytířů Píseckých z Kranichfeldu aneb touha po šlechtických titulech, uveřejněném v časopise Historický obzor (č. 5-6/2014).

 

Notářem a zároveň advokátem v Altenburgu se stal po studiích v Jeně roku 1835 pozdější poslanec Frankfurtského sněmu Karl Victor Sonnenkalb (1814-1869). V letech 1848-1853 byl Sonnenkalb ministrem financí Sasko-altenburského vévodství. K notářství se pak již nevrátil, v letech 1855-1863 působil jako člen Tajné státní rady a vedoucí jejího finančního odboru. Na sněmu patřil Sonnenkalb k frakci Westendhall, označované jako „levice ve fraku“, k jejímuž programu patřilo mimo jiné zavedení všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

 

V rubrice Aktuální glossy přinesl v roce 1952 časopis Právník, spojený tehdy s časopisem Právní prakse, článek pražského advokáta Josefa Pužmana Zestátněné notářství. Jedná se o stručnou rekapitulaci obsahu zákona č. 116/1951 Sb., o státním notářství, dobovou atmosféru dokresluje pouze závěrečný odstavec, podle něhož „tím byla dovršena kvalitativní změna, kterou notářství po vydání ústavy 9. V. prodělalo, a to tak, aby notářství se stalo orgánem, sledujícím upevnění socialistické zákonnosti jako státní úřad. Tato úprava odstranila překonanou a již nevyhovující organizaci dřívější a prohloubením a rozšířením úkolů notářství dala mu správné místo, odpovídající jeho oprávnění a významu ve společnosti budujícího socialismu.“  

 

V Archivu departementu Gironde je uložena řada notářských písemností, spojených s osobnostmi, jejichž životní osudy byly mimo jiné spjaty s Bordeaux. K dispozici je tak např. španělský překlad závěti Francisca Goyi, pořízený notářem Mailleresem dne 24. května 1828, tedy šest týdnů po malířově smrti. Místní notář  Blaquière pak sepsal svatební smlouvu, kterou uzavřeli dne 4. října 1838 architekt a pozdější pařížský prefekt v období přestavby Paříže, Georges Haussmann se snoubenkou Louise-Octavie Laharpe. Následná svatba se konala v Bordeaux dne 17. října 1838. Citované listiny, jakož i informace o Archivu departementu Gironde jsou dostupné též na: http://archives.gironde.fr/exposition/notaire.asp.