Zápis do obchodního rejstříku

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

 

Podmínkou pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí (tzv. přímého zápisu) podle ustanovení § 200da odst. 5 o. s. ř. není – na rozdíl od tzv. přímého zápisu dle § 200da odst. 4 o. s. ř. – to, že zapisované skutečnosti musí mít podklad v přiloženém notářském zápise.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky  ze dne 21. května 2014, sp. zn. 29 Cdo 2778/2013

 

 

Z odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. ledna 2012, č. j. F 2291/2012, C 96505-173, Městský soud v Praze zamítl návrh, jímž se navrhovatel domáhal svého zápisu jakožto jednatele společnosti DOSS – účto s. r. o. (dále jen „společnost“) do obchodního rejstříku (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Soudy vyšly z toho, že:

1/ Valná hromada rozhodla dne 19. prosince 2011 o odvolání navrhovatele z funkce jednatele společnosti (dále též jen „valná hromada“).

2/ Průběh jednání valné hromady osvědčila notářka JUDr. V. S. v notářském zápise N 324/2011, NZ 288/2011 (dále též jen „notářský zápis“), sepsaném podle § 77 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu).

3/ Městský soud v Praze vyhověl návrhu společnosti, doloženém uvedeným notářským zápisem, a provedl dne 22. prosince 2011 zápis změny do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí spočívající ve výmazu navrhovatele jako jednatele společnosti se dnem zániku funkce k 19. prosinci 2011.

Odvolací soud měl – ve shodě se soudem prvního stupně – notářský zápis za způsobilý podklad pro výmaz navrhovatele jako jednatele společnosti z obchodního rejstříku podle § 200da odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Konstatoval, že tzv. přímý zápis do obchodního rejstříku podle § 200da odst. 5 o. s. ř. zákon připouští za splnění dvou podmínek, a to pokud je jediným navrhovatelem a účastníkem řízení podnikatel, kterého se zápis týká, a požaduje zápis deklaratorní povahy. Tak tomu bylo i v projednávané věci. V takovém případě soud už jen přezkoumává splnění podmínek podle § 200da odst. 1 o. s. ř., tj. zda údaje o skutečnostech navrhovaných k zápisu vyplývají z předložených listin.

Uzavřel proto, že na rozdíl od zápisu podle § 200da odst. 4 o. s. ř. může být podkladem zápisu dle § 200da odst. 5 o. s. ř. též notářský zápis podle § 77 notářského řádu. V projednávané věci pak byly splněny podmínky pro zápis dle § 200da odst. 5 o. s. ř., když nebylo povinností navrhovatele předložit notářský zápis podle § 80a notářského řádu, ale postačoval notářský zápis sepsaný podle § 77 notářského řádu.

Odvolací soud dále doplnil, že s ohledem na registrační princip je rejstříkový soud oprávněn přezkoumávat formální předpoklady návrhu a pouze dílčím způsobem předpoklady hmotněprávní; domnívá-li se navrhovatel, že rozhodnutí valné hromady bylo neplatné, musí se vyslovení neplatnosti domáhat v jiném než rejstříkovém řízení, neboť k posouzení této otázky je třeba provést dokazování, avšak z povahy rejstříkového řízení po novele provedené zákonem č. 216/2005 Sb. vyplývá, že rejstříkový soud rozhoduje zásadně bez jednání.

Navrhovatel napadl rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu dovoláním, opíraje jeho přípustnost o ustanovení § 237 o. s. ř., namítaje, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a navrhuje, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle názoru dovolatele se odvolací soud nesprávně vypořádal s otázkou mezí přezkumu podkladů předložených pro rozhodnutí soudu v řízení ve věcech obchodního rejstříku dle § 200a a násl. o. s. ř., přičemž jde o otázku, která nebyla dosud v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena.

Dovolatel nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, podle něhož o výmazu navrhovatele z obchodního rejstříku bylo rozhodnuto podle § 200da odst. 5 o. s. ř., ani se závěrem, podle něhož podkladem tohoto zápisu může být notářský zápis dle § 77 notářského řádu.

Uvádí, že je-li podkladem pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí notářský zápis, je třeba aplikovat § 200da odst. 4 o. s. ř., nikoliv § 200da odst. 5 o. s. ř., tudíž rejstříkový soud musí v rámci svého přezkumu posoudit, zda takový notářský zápis je způsobilý k provedení zápisu podle zvláštního předpisu. Jiný výklad by dle dovolatele vedl k absurdní situaci, kdy požadavky na určité formální náležitosti notářského zápisu při postupu podle § 200da odst. 4 o. s. ř., které jsou předpokladem pro provedení některých zápisů v obchodním rejstříku, by bylo možné u všech deklaratorních zápisů obejít pořízením notářského zápisu o osvědčení průběhu valné hromady postupem dle § 200da odst. 5 o. s. ř.

Podle dovolatele musí rejstříkový soud přezkoumávat formu a hmotněprávní obsah listiny, která tvoří jediný podklad pro tzv. přímý zápis. Je-li změna zápisu jednatele dokládána notářským zápisem podle § 80a notářského řádu, může soud dle názoru dovolatele provést přímý zápis postupem dle § 200da odst. 4 o. s. ř., neboť podstatné obsahové náležitosti (např. účast a usnášeníschopnost valné hromady) již byly přezkoumány notářem a potvrzeny v zápisu. Je-li k návrhu přiložen zápis z valné hromady dle § 129 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), může soud provést přímý zápis postupem dle § 200da odst. 5 o. s. ř., pokud ověří, zda údaje o zapisovaných skutečnostech z přiložených listin vyplývají – meze přezkumu rejstříkovým soudem jsou tak v tomto případě „podstatně obsáhlejší“.

Notářský zápis podle § 77 notářského řádu nemůže být podkladem zápisu provedeného dle § 200da odst. 4 o. s. ř. a ani dle § 200da odst. 5 o. s. ř., neboť notář nemá v tomto případě povinnost přezkoumávat předpoklady pro přijetí rozhodnutí valné hromady, resp. zákonnost postupu při přijímání rozhodnutí valné hromady, jejíž průběh osvědčuje. Závěr, podle něhož tento druh notářského zápisu nelze použít jako podklad provedení zápisu dle § 200da odst. 4 o. s. ř., vyplývá též z odborné literatury (blíže konkretizované v dovolání) a dle názoru dovolatele je třeba tento závěr vztáhnout i na postup dle § 200da odst. 5  o. s. ř.

Nejvyšší soud shledává dovolání přípustným podle § 237 o. s. ř., neboť otázka, zda podkladem pro provedení tzv. přímého zápisu do obchodního rejstříku podle ustanovení  § 200da odst. 5 o. s. ř. může být též notářský zápis sepsaný podle § 77 notářského řádu, nebyla dosud dovolacím soudem řešena. Dovolání však není důvodné.

Úvodem Nejvyšší soud podotýká, že ačkoli dovolatel ohlašuje napadení rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu, z obsahu dovolání je zřejmé, že zpochybňuje pouze rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé; správností výroku o nákladech řízení před soudy obou stupňů se proto dovolací soud nezabýval.

S ohledem na datum podání návrhu na zahájení řízení ve věci, v níž byl proveden výmaz navrhovatele jako jednatele společnosti z obchodního rejstříku, je pro další úvahy Nejvyššího soudu rozhodné znění níže uvedených ustanovení účinné k 19. prosinci 2011, tedy notářského řádu naposledy ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a občanského soudního řádu naposledy ve znění zákona č. 218/2011 Sb.

Podle § 77 notářského řádu platí, že notář osvědčí průběh valných hromad v notářském zápisu, v němž uvede místo a dobu konání valné hromady, zaznamená přijatá usnesení a z průběhu valné hromady vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání (odstavec 1). Notář může vyzvat předsedu valné hromady a nejvýše další dvě zúčastněné osoby, aby notářský zápis podepsali. Totožnost účastníků valné hromady nemusí být zjišťována (odstavec 2).

Z ustanovení § 80a notářského řádu se podává, že notář sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných seznamů, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje (odstavec 1). Notář je povinen osvědčit existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, včetně jeho vyjádření o souladu s právními předpisy, a současně je povinen osvědčit, zda rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis, bylo přijato, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí je či není v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby (odstavec 2).

Podle ustanovení § 200da odst. 4 o. s. ř. soud provede zápis, aniž by o tom vydával rozhodnutí, také tehdy, pokud mají navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu; v takovém případě soud kromě zjištění podle odstavce 1 zkoumá pouze to, zda notářský zápis splňuje požadavky kladené na něj zvláštním právním předpisem. Postup podle předchozí věty se použije pouze tehdy, je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení podnikatel, kterého se zápis týká. Notářský zápis je způsobilým podkladem k zápisu, i když zvláštní právní předpisy tuto formu právního úkonu nevyžadují.

Z ustanovení § 200da odst. 5 o. s. ř. vyplývá, že bez vydání rozhodnutí soud provede zápis do rejstříku též tehdy, pokud platnost či účinnost skutečností navrhovaných k zápisu nenastává podle zvláštního právního předpisu až jejich zápisem do rejstříku. Postup podle předchozí věty se použije pouze tehdy, je-li navrhovatelem a jediným účastníkem řízení podnikatel, kterého se zápis týká. V ostatních případech soud o zápisu rozhodne usnesením. Jednání nemusí být nařízeno.

Mezi účastníky není sporu o tom, že navrhovatelkou a jedinou účastnicí řízení, v němž byl výmaz navrhovatele z obchodního rejstříku proveden, byla společnost.

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že výmaz jednatele z obchodního rejstříku má od účinnosti novely obchodního zákoníku provedené zákonem č. 142/1996 Sb. deklaratorní povahu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2626/2007, jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách tohoto soudu).

Z ustanovení § 127 odst. 4 a § 141 odst. 1 obch. zák. lze za použití argumentu a contrario dovodit, že pro rozhodnutí valné hromady o odvolání jednatele není vyžadována forma notářského zápisu; závěr, podle něhož této formy není třeba, neboť nejde o rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, vyplývá též z judikatury dovolacího soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2002, sp. zn. 29 Odo 269/2002, uveřejněné pod číslem 17/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O rozhodnutí valné hromady o odvolání navrhovatele z funkce jednatele společnosti proto vůbec nemusel být pořízen notářský zápis (tím méně notářský zápis podle § 80a notářského řádu). Žádné ustanovení zákona ovšem nebrání tomu, aby průběh valné hromady byl osvědčen notářským zápisem podle § 77 notářského řádu.

Nejvyšší soud proto sdílí závěr odvolacího soudu, podle něhož v projednávané věci byly splněny podmínky pro provedení výmazu navrhovatele bez vydání rozhodnutí podle § 200da odst. 5 o. s. ř., neboť byly splněny obě zákonné podmínky postupu podle uvedeného ustanovení – navrhovatelkou a jedinou účastnicí řízení byla společnost, jíž se provedený výmaz týká, a současně daná skutečnost – odvolání navrhovatele z funkce jednatele společnosti – z předložené listiny (notářského zápisu) vyplývá.

Okolnost, že předmětný notářský zápis neosvědčuje „existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla valná hromada povinna“, tj. řádnost postupu valné hromady při přijetí daného rozhodnutí – tedy jinými slovy skutečnost, že jde o notářský zápis sepsaný podle § 77 notářského řádu – pak na tomto závěru ničeho nemění. Podmínkou pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání rozhodnutí (tzv. přímého zápisu) podle ustanovení § 200da odst. 5 o. s. ř. totiž není – na rozdíl od tzv. přímého zápisu dle  § 200da odst. 4 o. s. ř. – to, že zapisované skutečnosti musí mít podklad v přiloženém notářském zápise. Může-li být podkladem pro tzv. přímý zápis podle § 200da odst. 5  o. s. ř. i běžná listina, lze (za použití argumentu a minori ad maius) dovodit, že jím může být i notářský zápis dle § 77 notářského řádu.

Závěr, podle něhož notářský zápis může být podkladem pro provedení tzv. přímého zápisu do obchodního rejstříku pouze postupem podle § 200da odst. 4 o. s. ř., jak míní dovolatel, pak z žádného zákonného ustanovení neplyne.

Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud uzavírá, že listinou, na jejímž podkladě provede rejstříkový soud zápis (výmaz) skutečnosti v obchodním rejstříku bez vydání rozhodnutí postupem podle § 200da odst. 5 o. s. ř., může být též notářský zápis osvědčující průběh valné hromady podle § 77 notářského řádu.

Domnívá-li se navrhovatel, že rozhodnutí valné hromady bylo neplatné, mohl se vyslovení jeho neplatnosti domáhat v řízení podle § 131 obch. zák., jak správně poznamenal odvolací soud.

Jelikož právní posouzení věci odvolacím soudem je správné a dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř. není dán, Nejvyšší soud dovolání podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z článku II. bodu 2 zákona  č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.