První komentář k dědickému právu podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

Redakce Ad Notam

 

Úprava dědictví v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je mnohem rozsáhlejší a složitější, než tomu bylo v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Oproti původním 27 ustanovením představuje nynější úpravu dědického práva celkem 245 ustanovení hlavy III části třetí občanského zákoníku, k nimž je třeba připočíst ještě institut darování pro případ smrti (§ 2063 a násl.) a rovněž procesní ustanovení ohledně řízení o pozůstalosti v novém zákoně o zvláštních řízeních soudních. 

Ve čtvrtém svazku komentáře k občanskému zákoníku nakladatelství Wolters Kluwer autoři nabízejí nejen výklad k jednotlivým ustanovením, ale také formulují obecný výklad o dědickém právu jako celkuvěnují se i procesním aspektům, které s dědictvím nezbytně souvisí. Ve  svazku je proto zařazen i shrnující přehled procesní úpravy řízení o pozůstalosti. Čtenář tak získá komplexní náhled na problematiku proměny dědického práva v nové právní úpravě.

Aby komentář plnil úlohu skutečně praktické pomůcky, je obohacen o použitelnou judikaturu,  ukázky výpočtů konkrétních příkladů a o grafy dědických skupin, jejichž úkolem je napomoci ke snadnějšímu zorientování se v nových právních situacích.

Autorský kolektiv komentáře je zastoupen jak autory z akademické sféry, tak autory z notářské praxe, kteří se věnují přednáškové činnosti. Vzhledem k tomu je komentář vyvážený co do výkladu obecných i praktických aspektů jednotlivých právních institutů.