PALESTRA – Pismo adwokatury polskiej, č. 7-8, 2014. 304 s. ISSN 0031-0344

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, člen redakční rady Ad Notam

 

Revue PALESTRA, v podtitulu skromně prezentovaná „toliko“ jako časopis polské advokacie, stojí přitom za naši pozornost právě proto, že svým obsahem a formou vybočuje z řady tradičně pojatých právnických časopisů. Za připomenutí stojí v prvé řadě již z toho důvodu, že v letošním roce oslavila 90. výročí od vydání svého prvého čísla varšavské ediční řady.[1]

PALESTRA, vycházející šestkrát ročně v podobě dvojčísel, přináší čtenáři v posledních desetiletích za rok přibližně 1 800 stran textu, který není zdaleka zaměřen pouze na témata z oborů platného práva. Nelze přehlédnout, že zaměření časopisu směrem k polským národním dějinám, dějinám právnických profesí, právní filozofii, právní teorii, profesní etice a umění, je mimo jiné výsledkem zdejšího mnohaletého působení při smolenském leteckém neštěstí tragicky zesnulého šéfredaktora časopisu Stanisława Mikkeho,[2] jakož i dílem stávajícího šéfredaktora, emeritního předsedy Polské advokátní komory (Naczelna Rada Adwokacka) Czesława Jaworského a jejich blízkých spolupracovníků (Ewa Stawicka, Adam Redzik aj.).

Anotované dvojčíslo je přímo typickou ukázkou dvojí povahy revue. Zatímco odborné články jsou tentokráte aktuálně věnovány novinkám z oblasti trestního procesu, již fotografie zcela zničené Varšavy na titulní straně dává jasně najevo, že hlavním historickým tématem bude Varšavské povstání, které vypuklo právě před sedmdesáti lety. Této události jsou věnovány hned tři příspěvky, a to z pera Adama Redzika, Marka Gałęzowského a Andrzeje Bąkowského.

Velká pozornost je v časopise tradičně zaměřena na události v Katyni, tentokráte historik a esejista Aleksander Kopiński připomíná osudy jed­né z obětí, advokáta a důstojníka Lucjana Halperna (1894-1940). Hlubší zájem čtenářů o historii dokumentuje i okolnost, že PALESTRA pravidelně přináší biografie právníků a advokátů z 19. – 20. století, či podává rozbory historických soudních procesů. Mezi recenzovanými publikacemi v anotovaném dvojčísle je i kniha právního historika Tomasze J. Kotlińského o dějinách haličského soudnictví,[3] podaná soudcem Ryszardem Kałwou. Je tak patrné, že časopis je otevřen i autorům z neadvokátských právnických profesí.

PALESTRA pravidelně informuje o konferencích a dění v právnickém světě jak v Polsku, tak v zahraničí, a to včetně velmi častých zpráv o dění v České republice. Spektrum zpráv je velmi široké, v anotovaném dvojčísle je tak zařazen referát, který napsala Magdalena Niewelt o čtvrtém ročníku konference Spectrum of Style, pořádané Institutem práva módy při newyorské Fordhamově univerzitě dne 4. května 2014 v New Yorku.

Časopis PALESTRA, jak plyne z uvedeného, tak lze charakterizovat jako právnicko-kulturně-historickou revue, v níž občas nechybějí ani verše.

Zdálo by se, že pouhý obsah v anglickém jazyce nestačí k tomu, aby aktivní polštiny neznalý čtenář byl s to časopis číst. V tomto směru lze oponovat recenzentovou zkušeností, že četbu polského textu je možné velmi rychle zvládnout. Právě jazyková otázka by neměla případné zájemce odradit. Časopis může přinést i v budoucnu nejedno kulturně historické či právnické potěšení, k publikaci jsou zde jistě vítány i texty našich autorů, píšících o českém právu. Významnou výhodou je i dostupnost časopisu, který bývá ihned po vydání tištěného dvojčísla dostupný z: http://www.palestra.pl/ index.php?go=numer&id=130.

 

 


[1]    Poprvé bylo zahájeno vydávání časopisu PALESTRA s podtitulem Časopis zasvěcený obraně práva (Czasopismo poświęcone obronie prawa) v r. 1910 ve Lvově. Dějinám časopisu je podrobně věnována pozornost nejnověji v rozpravách, publikovaných in: PALESTRA č. 3-4/2014, s. 7-25.

[2]    Blíže o něm srov. též BALÍK, S. Odešel Stanislaw Mikke (1947-2010), Bulletin advokacie č. 5/2010, s. 80; BALÍK, S. Odszedł Stanisław Mikke (1947-2010), PALESTRA č. 5-6/2010, s. 312-313.

[3]    Srov. Kotliński, T. J., Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego. Warszawa: Redakcja „Palestry“, 2013.