Svěřenský fond

Mgr. Sylva Kotrbová

 

Úvodem

Svěřenský fond je původem institut anglosaského common law, ve kterém je označován jako tzv. trust. Úprava svěřenského fondu je inspirována občanským zákoníkem kanadského Québecu, přičemž se jedná o jednu z novinek, které do českého právního řádu přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). V současné době se začíná zvedat zájem laické, ale i odborné veřejnosti o tento institut, neboť je v něm spatřován prostředek ochrany například rodinného majetku, ochrany před daňovými povinnostmi apod. Bude tento institut opravdu takto všemocný?

 

Princip fungování

Právní úprava svěřenského fondu se nachází v ustanoveních § 1448 až 1474 NOZ, přičemž podpůrně se použijí ustanovení § 1400 až 1447 NOZ, ve kterých se nachází právní úprava správy cizího majetku.

Zjednodušeně zákon označuje svěřenský fond jako účelově osamostatněný majetek bez právní subjektivity sloužící k zakladatelem stanovenému účelu. Přestože se svou povahou blíží nadaci, liší se od ní zejména tím, že není právnickou osobou, může být založen i za jiným než veřejně prospěšným či dobročinným účelem a je podroben menšímu dozoru státu.

Podstatou svěřenského fondu je vyčlenění určité části jakéhokoli majetku (peníze, movité i nemovité věci, akcie apod.) zakladatele fondu, který tento zakladatel svěří do správy zvolené osobě, tzv. svěřenskému správci. Ten, ačkoliv vykonává vlastnická práva k majetku svěřenského fondu a je zapsán ve veřejných rejstřících, není jeho reálným vlastníkem. Majetek svěřenského fondu totiž nevlastní nikdo. Zároveň zakladatel může určit a ve většině případů také určí okruh beneficientů (obmyšlených osob), kterým bude správce povinen poskytovat plnění. (O této problematice viz dále.) Ale ani tato osoba nemá k majetku fondu vlastnická práva.

Zde je třeba zmínit základní rozpor mezi § 1448, odst. 2 a 3 NOZ a § 1011 NOZ, který říká, že „vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. Takže majetek fondu není vlastnictvím? Nebo je vlastnictvím nikoho, jak je často zmiňováno, ale to zase není možné  vzhledem k ustanovení zmiňovaného  § 1011 NOZ.

Založení svěřenského fondu

Zakladatelem svěřenského fondu může být jak fyzická, tak právnická osoba. Založit svěřenský fond lze buď smlouvou o správě svěřenského fondu uzavřenou mezi zakladatelem a svěřenským správcem, nebo pořízením pro případ smrti. Účel, za kterým je majetek do fondu vyčleňován, může být veřejně prospěšný nebo soukromý. Pro „soukromý“ fond pak NOZ výslovně připouští možnost jeho zřízení za účelem investování s cílem dosažení zisku. Svěřenský fond může být za splnění podmínek stanovených v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), též investičním fondem.

Zákon zároveň obecně upravuje režim výplat plnění z fondu, a to tak, že nejprve musí být plnění obmýšlenému poskytováno ze zisku fondu a až po vyčerpání tohoto zdroje může být výplata prováděna z majetku do fondu vyčleněného.

Současně musí zakladatel vydat tzv. statut svěřenského fondu, který by měl obsahovat alespoň označení svěřenského fondu, označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku, vymezení účelu svěřenského fondu, podmínky pro plnění ze svěřenského fondu, údaje o době trvání svěřenského fondu, přičemž není-li uveden, pak platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou, a určení osoby obmyšlené, které má být ze svěřenského fondu plněno, nebo určení způsobu, jak bude obmyšlený určen. Statut musí být sepsán ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Po vzniku svěřenského fondu do něj může přispět kdokoli další, ať již bez nároku na protiplnění, anebo proto, aby se stal obmyšleným. Tato osoba se však nestává zakladatelem fondu a ani jí nenáleží práva zakladatele.

 

Obmyšlený

Osoba, „které má být ze svěřenského fondu plněno“, se nazývá „obmyšlený“. Obmyšleného určuje zakladatel, nebo může být určen svěřenským správcem z předem vymezeného okruhu osob. To tedy znamená, že obmyšleným může být i osoba, která „v den vzniku fondu ještě není“ nebo kterou v tento den nelze určit. Zakladatel je v takovémto případě povinen jmenovat osobu oprávněnou dohlížet na správu svěřenského fondu v zájmu obmyšleného; neučiní-li tak, potom jmenuje takovou osobu soud na návrh správce nebo toho, kdo na tom má zájem.. Nicméně s porušením této povinnosti není spjata žádná právní sankce. Vzhledem k tomu, že obmyšlenému musí vzniknout právo na plnění nejpozději do 100 let od vzniku svěřenského fondu, neexistuje do doby vzniku tohoto práva nikdo, kdo by byl alespoň potenciálním vlastníkem věci, jedná se tedy o věc absolutně ničí.

 

Svěřenský správce a správa svěřenského fondu

Svěřenského správce jmenuje a odvolává zakladatel, není-li ve statutu určeno jinak.

Zakladatel tedy může, mnohdy i k neprospěchu obmyšleného, neustále ovládat přes možnost výměny správce majetek vyčleněný do svěřenského fondu. Například u úpravy trustů je volba správce zásadně ponechána na osobách oprávněných.

Správcem může být jakákoliv svéprávná fyzická osoba anebo právnická osoba, o níž tak stanoví zákon. V současné době je oprávnění vykonávat funkci svěřenského správce přiznáno investičním společnostem, které mohou být svěřenskými správci investičního fondu vytvořeného jako svěřenského fondu, tak i svěřenského fondu, který není fondem investičním.

Za splnění výše uvedený podmínek může být svěřenským správcem i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, který je osobou třetí, přičemž oba správci musí právně jednat společně.

Svěřenský správce musí před výkonem své funkce výslovně přijmout pověření ke správě. Jak vyplývá z důvodové zprávy k NOZ, správce je zejména povinen šetřit a rozmnožovat podstatu svěřenského fondu, dbát o naplňování jeho účelu a respektovat práva obmyšlených. Správce neodpovídá za škodu na majetku způsobenou vyšší mocí, stárnutím nebo jiným přirozeným vývojem a běžným opotřebením.

Jeho činnost je úplatná, to avšak neznamená, že nemůže být sjednán opak. Správce má povinnost předložit jednou ročně podrobné vyúčtování správy a kdykoli umožnit přístup k dokladům a k informacím osobě s právem dohledu. Správci může být též uložena povinnost složit jistotu za řádný průběh výkonu správy, sestavit inventář majetku nebo pojistit fond. Správce může do svěřenského fondu nakupovat a pořizovat další věci.

Pokud správce vykonává správu bezplatně, má právo pojistit svoji majetkovou odpovědnost na náklady obmyšleného. Totéž platí, pokud pojistí fond proti běžným rizikům.

 

Daňové aspekty

Samotné vyčlenění majetku do svěřenského fondu není předmětem daně. Výjimkou je pouze případ, kdy by majetkem vyčleňovaným do fondu byla nemovitost, takové vyčlenění by bylo úplatné a zároveň by se jednalo o nemovitosti na území České republiky.

Z pohledu daně z příjmů je svěřenský fond považován za poplatníka daně z příjmů právnických osob. Příjmy z činnosti svěřenského fondu tak podléhají standardním pravidlům platným pro právnické osoby a budou zdaněny sazbou 19 %. V případě, že bude svěřenský fond založen dle ZISIF jako investiční fond, bude podléhat zvýhodněné sazbě daně z příjmů ve výši 5 %.

Z pohledu obmyšleného jsou výplaty ze svěřenského fondu zdanitelným příjmem, obdobně jako u podílu na zisku obchodní korporace. Výše daně z příjmů přitom bude stejná jako u jakéhokoliv jiného příjmu fyzické (sazba 15 %) či právnické osoby (sazba 19 %).

Zákon však stanoví několik výjimek, při kterých budou výplaty od daně osvobozeny, a to například v případě, kdy výplaty nepředstavují podíly na zisku, ale jen část původně bezplatně vloženého (vyčleněného) majetku. Na tyto výplaty zákon nahlíží jako na bezúplatné příjmy (dědictví, dar) a jako takové jsou také případně zdaňovány. Poté záleží i na tom, komu je plnění vypláceno, tedy na vztahu zakladatele a obmyšleného.

Například v případě dědictví to v praxi znamená úplné osvobození od daně z příjmu pro obmyšleného, a to ať už se bude jednat o fyzickou či právnickou osobu.

V případě výplaty plnění z majetku vloženého do fondu bezúplatnou smlouvou (darem) budou od daně osvobozeny pouze fyzické osoby, které jsou ve vztahu k osobě zakladatele v příbuzenském vztahu v linii přímé. V linii nepřímé je osvobozen pouze sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodič manžela a manžel rodiče zakladatele. Od daně jsou též osvobozeny osoby, které se zakladatelem žily ve společně hospodařící domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před získáním plnění z fondu nebo byly na zakladatele odkázány výživou.

Na svěřenský fond se pohlíží jako na právnickou osobu i pro účely daně z přidané hodnoty. V případě, že by v majetku fondu bylo silniční vozidlo, má fond povinnost za něj odvést silniční daň.

To patrně platí i pro případ daně z nemovitosti; jestliže by tedy v majetku fondu byla nemovitost, je fond povinen k úhradě této daně.

Svěřenský fond je účetní jednotkou, má tedy povinnost vést účetnictví a sestavovat účetní závěrku, přičemž osobou povinnou k těmto činnostem je svěřenský správce.

 

Zánik svěřenského fondu

Správa fondu zaniká uplynutím doby, dosažením účelu, rozhodnutím soudu nebo vzdáním se všech obmyšlených práva na plnění. Při zániku má správce povinnost vydat majetek obmyšlenému, a pokud ho není, tak zakladateli. Aby se tedy majetek svěřenského fondu stal eventuálně předmětem dědictví po obmyšleném, musí být tato dědická posloupnost stanovena přímo ve statutu fondu.

Při zániku fondu v případě vzdání se všech obmyšlených práva na plnění vzniká také otázka, zda například v případě, že rodič zřídí tento fond k ochraně rodinných financí pro své potomky se stanovením nějakého účelu a „vynalézaví“ potomci se vzdají práva na plnění, potom majetek fondu bude vydán právě těmto potomkům.

Pokud není ani jedné z těchto osob, majetek připadá státu.

Je tedy jednoznačné, že po úmrtí zakladatele není majetek ve svěřenském fondu, který nesplnil účel, předmětem dědictví.

Pokud se jedná o fond s veřejně prospěšným účelem a za předpokladu, že daný účel nelze naplnit a ve statutu není určeno něco jiného, pak soud rozhodne o převedení majetku do jiného fondu nebo vlastnictví právnické osoby s co nejpodobnějším účelem.

 

Využití svěřenského fondu

Svěřenské fondy by mohly mít velmi široké užití, a to od zaopatření rodinných příslušníků a dobročinné účely až po provozování podnikatelské činnosti v některých specifických případech. Přestože se svěřenský fond z daňového pohledu chová obdobně jako obchodní korporace, výhoda spočívá v absenci typicky korporačních záležitostí, jako jsou valné hromady či zveřejňování údajů v obchodním rejstříku. Výhodou zcela jistě také je, že majetek vložený do svěřenského fondu není možné zahrnout do exekučního řízení nebo konkurzní podstaty.

 

Svěřenský fond v budoucnosti

Často diskutovaným atributem svěřenského fondu je jeho relativní anonymita. Ta se projevuje zejména tím, že se fond sám o sobě nezapisuje do veřejného rejstříku. Nicméně  v odborné veřejnosti se objevují názory, že do budoucna by měl takový registr svěřenských fondů vzniknout, a to včetně sbírky listin.

Anonymita majetku a nízká míra dohledu nad svěřenskými fondy může být ohrožena i Směrnicí o předcházení zneužití finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „Nová AML směrnice“), která je zpracovávána na úrovni Evropské unie. Nová AML směrnice se snaží mimo jiné posílit transparentnost vlastnických poměrů nejen společností, ale i svěřenských fondů. Pro svěřenský fond by přijetí této směrnice znamenalo nutnost být vždy informován o svém zakladateli a obmyšleném, přičemž taková informace by musela být na vyžádání poskytnuta příslušnému finančně analytickému útvaru.

 

Zdroje:

  • Pauly, J.: Rekodifikace a správa cizího majetku zahrnujícího investiční nástroje, Obchodní právo 2014, č. 7,  str. 274 a násl.

  • Raban, P.: Správa cizího majetku a svěřeneckého fondu. Obchodní právo, 2013, č. 3, str. 82 a násl.

  • Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, T. Dvořák, Svoboda, Pavlík a kolektiv, Občanský zákoník, komentář, Wolters Kluwer ČR

  • http://www.weinholdlegal.com/upload/actuality/file/2489-Sverensky_fond.PDF

  • http://www.weinholdlegal.com/upload/actuality/file/2425-Sverenske_fondy.pdf

  • http://www.deloittelegal.cz/sverensky-fond-jako-nastroj-ochrany-majetku.html?print

  • http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d45090v56405-sverensky-fond-anonymni-majetek/

  • http://www.tpa-horwath.cz/cs/c/sverensky-fond-novy-nastroj-pro-spravu-zhodnoceni-majetku n

 

Příspěvek byl zařazen do tohoto čísla Ad Notam zejména proto, aby vyvolal na uvedené téma další diskusi. (Red.)