Notářství v... Bosna a Hercegovina

Notářství v... Bosna  a Hercegovina

 

MARINKO PLAVŠIĆ, prezident Notářské komory Republiky srbské a prezident Komise notářských komor entit v Bosně a Hercegovině („Commission of the Entity Notary Chambers of Bosnia and Herzegovina”), notář v městě Banja Luka, poskytl rozhovor redakci časopisu  Ad notam.

 

Víme, že Vaše země prožila na konci 20. století nelehké chvíle – vyhlášení samostatnosti Bosny a Hercegoviny v roce 1992 následované občanskou válkou v letech 1992 – 1995, správu OSN a uzavření mírové dohody v Daytonu v roce 1995, která rozdělila Bosnu a Hercegovinu na tři správní jednotky – Federaci Bosny a Hercegoviny, autonomní entitu představující 51 % území obydleného Bosňáky a Chorvaty, dále Republiku srbskou, rovněž autonomní entitu představující 49 % území obydlenou bosenskými a chorvatskými Srby, a konečně region Brčko. Stát byl prohlášen za de facto konfederaci obou jednotek a obě nově vzniklé entity získaly rozsáhlou míru samosprávy. Jak a kdy se formovalo samostatné notářství v BiH a odkud bralo inspiraci pro své uspořádání?

 

Notářství latinského typu bylo v Bosně a Hercegovině zavedeno díky vlivu německé nadace GTZ (nynější název GIZ), která sehrála významnou roli v procesu zavádění notářství do právního systému v naší zemi s tím, že modelem tohoto nově vytvářeného institutu se pro nás stalo německé notářství. Obdobný typ notářství již existoval v bývalém jugoslávském království (Zákon o veřejných notářích z r. 1930), které zahrnovalo i území Bosny a Hercegoviny. Tento zákon však nikdy nebyl v Bosně a Hercegovině plně implementován, takže vlastně nemůžeme v rámci našeho regionu hovořit o tradici.

V Republice srbské notáři zahájili svoji činnost v r. 2008, zatímco na území Federace Bosny a Hercegoviny a distriktu Brčko to bylo již o rok dříve.

 

V každé z autonomních entit existuje samostatná notářská komora. Jak obě fungují, jsou na sobě nezávislé, nebo mají nějaký zastřešující společný orgán?

 

V Bosně a Hercegovině jsou zřízeny dvě notářské komory: Notářská komora Republiky srbské a Notářská komora federace Bosny a Hercegoviny. Obě tyto komory jsou na sobě vzájemně nezávislé a každá z nich má svého prezidenta voleného sněmem příslušné komory, na němž rovněž probíhají volby do dalších orgánů komory. Rád bych uvedl, že obě komory mezi sebou od samého počátku svého fungování velmi dobře spolupracují, a to jak na místní, tak na mezinárodní úrovni.

 

Pro účely členství v Mezinárodní unii notářství (UINL) a zastupování na mezinárodní úrovni vytvořily obě komory Komisi notářských komor entit v Bosně a Hercegovině, která byla do UINL přijata na 26. mezinárodním kongresu v Marrákeši 2. října 2010.

 

Kolik notářů nyní působí na území Bosny a Hercegoviny? Vedete statistiku, kolik je mezi notáři mužů a žen? Mají u vás notáři deontologický kodex? Liší se nějak výkon notářství v obou autonomních oblastech vaší federace?

 

V Republice srbské je v současnosti 60 notářů (26 mužů a 34 žen). Ve Federaci Bosny a Hercegoviny působí celkem 114 notářů (59 mužů a 55 žen).

 

Každá z notářských komor přijala svůj vlastní etický kodex. Ve výkonu notářské činnosti však neexistují žádné významnější rozdíly, s výjimkou té skutečnosti, že ve Federaci Bosny a Hercegoviny jsou notáři pověřeni provádět dědické řízení, zatímco v Republice srbské tomu tak není. Ani texty zákonů a jiných legislativních předpisů platných pro jednotlivé autonomní entity se od sebe vzájemně nijak výrazně neliší.

 

Jaké základní kompetence mají notáři v Bosně a Hercegovině?

 

Jedná se o sepisování následujících notářských listin:

 • listiny týkající se transakcí při převodu nemovitostí a majetkových práv (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o výměně nemovitostí, zástavní smlouvy k nemovitostem, plné moci);

 • v oblasti dědického práva: závěti, dědické smlouvy, smlouvy o rozdělení majetku;

 • v oblasti manželského práva: manželské smlouvy, smlouvy o vypořádání majetku manželů, prohlášení o otcovství;

 • v oblasti obchodního práva: zakladatelské listiny pro obchodní společnosti a jiné právní subjekty zapisované do rejstříků vedených soudem, změny stanov a změny údajů majících dopad na právní transakce, jako např. změna společníka, změna výše kmenového jmění, změna sídla atd.

Notáři rovněž ověřují pravost kopií/opisů, nicméně tato kompetence není výhradní, neboť ji mohou provádět též orgány místní samosprávy.

 

Existuje ve vaší zemi pro notářskou činnost numerus clausus (regulatus)?

 

Ano, numerus clausus je stanoven tak, aby na každých 20 obyvatel připadal jeden notář. Při zřizování nových notářských úřadů se přihlíží jak k počtu obyvatel, tak k počtu notářských listin sepsaných za určité období.

 

Jaké požadavky musí splňovat ve vaší zemi uchazeč o notářský úřad?

Notářem se může stát pouze osoba splňující následující podmínky:

 • státní příslušnost Bosny a Hercegoviny;

 • plná právní způsobilost a celkově dobrý zdravotní stav;

 • ukončené právnické vzdělání v Bosně a Hercegovině, nebo popř. v bývalé Jugoslávii (do 6. dubna 1992);

 • čistý trestní rejstřík;

 • uchazeč nebyl v minulosti zbaven funkce pro zneužití pravomocí nebo nedbalost při výkonu povolání;

 • úspěšné složení notářské zkoušky;

 • alespoň pětiletá praxe v oblasti práva po složení advokátské zkoušky.

 

Základním pilířem činnosti notářů je poskytování vyšší právní jistoty. Jakým způsobem je řešena bezpečnost transakcí, například ověřování totožnosti účastníků, přidělování čísel jednacích notářským zápisům apod.?

 

Postupy používané notáři při výkonu jejich funkce jsou spojeny se striktně předepsanou formou právních úkonů. Tato forma se řídí zákonem o notářství a příslušnými předpisy a zajišťuje právní jistotu a legálnost každé konkrétní právní transakce. Při sepisování notářských listin je notář povinen zjišťovat totožnost stran podle jejich dokladů totožnosti (obsahujících fotografii), jejich právní způsobilost a případné zmocnění k právním úkonům. Notář také zkoumá pravost listin, které mu strany předkládají, a zjišťuje skutečnou vůli účastníků.

 

Každá notářská listina má přidělené své vlastní číslo podle ověřovací knihy, které se uvádí v pravém horním rohu každé jednotlivé stránky spolu s datem vyhotovení. Notářské listiny obsahující více než jednu stranu se přelepují speciální bezpečnostní páskou za účelem zabránění jakýmkoliv úpravám textu listiny, kterou podepisují účastníci spolu s notářem.

 

Provádí vaše notářská komora kontrolu činnosti notářů v jejich notářských úřadech?

 

Kontrolu notářské činnosti v Republice srbské provádí Ministerstvo spravedlnosti a ve Federaci Bosny a Hercegoviny Federální ministerstvo spravedlnosti a jeho okresní pobočky. Kromě toho si notářské komory v minulém období samy organizovaly interní kontroly zaměřené na harmonizaci činnosti a notářských praktik.

 

Co považujete za největší úspěch vašeho notářství? Jaké jsou v současnosti největší výzvy, před kterými vaše notářství stojí?

 

Za největší úspěch považuji dosahování právní jistoty pro občany, kde dochází ke zlepšování při uplatňování jejich práv. Většina právních úkonů prováděných za přítomnosti notáře je zcela mimo oblast šedé ekonomiky, a tím dochází ke zvyšování příjmů státního rozpočtu.

 

Dochází také k odbřemeňování soudů, neboť notáři plní své svěřené úkoly např. vyřizováním dědických řízení a působením v oblasti nesporných řízení, což pro soudy představuje mj. menší fyzickou i finanční zátěž. V důsledku toho se soudci mohou soustředit na záležitosti, kde je třeba přijmout meritorní rozhodnutí.

 

V letošním roce BiH těžce zasáhly povodně. Víme, že Bosna přirovnala škody k následům války v 90. letech. Měly povodně dopad i na činnost notářů a jak se podařilo s jejich následky vyrovnat?

 

Nedávné povodně způsobily obrovské škody v celé Bosně a Hercegovině a ani notářské kanceláře nebyly ušetřeny. Několik z nich bylo zcela zničeno a zde notáři nebyli schopni pokračovat v poskytování svých služeb, neboť došlo k úplné demolici prostor a zařízení, včetně počítačového vybavení, také archivy těchto kanceláří byly zničeny vzhledem k tomu, že několik dní se ocitly zcela pod vodou. Doposud nebylo rozhodnuto jak tuto situaci vyřešit a jak naložit s poškozenými archivy. Útěchou přitom je, že příslušné notářské úřady měly i elektronicky vedené archivy, avšak dokumenty v nich uchovávané neobsahují podpisy stran. Kromě toho v městech postižených povodněmi došlo následně i k poklesu poptávky po notářských službách.

 

Naše notářské komory nabídly finanční pomoc kolegům, kteří byli záplavami poškozeni, aby se mohli co nejdříve opět vrátit k výkonu svých funkcí. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval Mezinárodní unii notářství i některým členským notářstvím včetně Notářské komory České republiky za pomoc poskytnutou postiženým notářským úřadům.

 

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

 

Vzhledem k tomu, že má práce notáře vyžaduje neustálý pobyt v místnosti a dlouhé hodiny sezení u počítače, ve svém volném čase chodím nejraději ven, abych si užil přírody, procházek, rekreačního fotbalu, vodních lyží i lyžování na sněhu.

 

Vážený pane prezidente, co Vás vedlo k tomu stát se notářem? Co se Vám na notářské činnosti líbí nejvíce?

 

Než jsem se stal notářem, pracoval jsem více než 30 let jako advokát. Jedním z hlavních důvodů, které mne přivedly k tomu, abych se stal notářem, bylo přesvědčení, že poskytování notářských služeb se děje v poněkud pomalejším rytmu v kanceláři, kdy není třeba často odcházet na soudní jednání a je zde méně stresu. Notář bývá u toho, když se smluvní strany dohodnou a následně odcházejí z notářského úřadu spokojeni. Naopak u soudního řízení jedna ze stran bývá vždy nespokojená.

 

Je pro mne potěšující, když si strany žádají moji pomoc, aby dosáhly uspokojivého řešení rychlým, bezpečným a efektivním způsobem, a to při respektování důstojnosti účastníků a zachování důstojnosti notářské profese.

 

 

Připravily: Mgr. Šárka Tlášková, předsedkyně

Mezinárodní komise prezidia Notářské komory

České republiky, notářka v Praze a  Ing. Ivana Horáková,

spolupracovnice Mezinárodní komise

 

Oficiální název státu: Bosna a Hercegovina

Hlavní město: Sarajevo

Rozloha: 51 209 km2

Počet obyvatel: 3 791 000

Hustota zalidnění: 74 ob./km²

Měna: Konvertibilní marka  (BAM)

Úřední jazyky: Bosenština,  srbština a chorvatština

Nezaměstnanost: 27,5 %

Inflace: míra inflace -0,4 %

Notáři v Bosně  a Hercegovině: 114