Recenze učebnice Civilní právo procesní, 7. aktualizované a doplněné vydání

JUDr. Martin Foukal, prezident Notářské komory České republiky, notář v Praze

 

V první polovině roku 2014 (červen 2014) byla vydána v nakladatelství Linde Praha vysokoškolská učebnice s názvem „Civilní právo procesní  – část první: řízení nalézací“ autorského kolektivu vedeného prof. JUDr. Alenou Winterovou, CSc. a doc. JUDr. Alenou Mackovou, Ph.D., zachycující stav civilního procesu nalézacího v České republice ke dni  1. 1. 2014. Od posledního vydání uply­nuly tři roky, v jejichž průběhu došlo  v  procesu k mnohým změnám v důsledku revolučního legislativního vývoje. 

 

T

 

oto vydání  se  principiálně od předchozích liší tím, že neobsahuje oblast výkonu rozhodnutí, tedy soudní výkon rozhodnutí, exekuce a insolvence. Podle deklarovaného záměru autorů bude tato oblast zpracována v další samostatně připravované učebnici. Toto vydání se tedy věnuje především řízení nalézacímu, spornému i nespornému. Autoři se přitom zaměřili na zásadní změny, ke kterým v poslední době došlo v oblasti civilního procesu.

Učebnice je uspořádána velmi přehledně a forma a způsob zpracování čtenáře neodrazuje, ale naopak jej k obsahu připoutává. Obsahuje sedm částí, přičemž první část se věnuje obecným výkladům zahrnujícím základy soudnictví a civilního procesu včetně jeho vývoje. Druhá část je věnována principům soudnictví a civilního procesu a třetí část jednotlivým subjektům civilního procesu, tedy soudům, účastníkům řízení. Zajímavostí a kladem učebnice je popis obsahu činnosti dalších institucí justičního systému, tedy advokátů, notářů, soudních exekutorů, státních zástupců, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a patentových zástupců. Charakteristika těchto právnických profesí a institucí, historický vznik, obsah jejich činnosti, vzájemné odlišnosti a zásady, kterými se řídí, je zkoncentrována v oddílu D kapitole 1 až 6 této třetí části. Je to velmi zdařilá část přinášející čtenářům tolik chybějící osvětlení jak kořenů, tak  i rolí těchto subjektů.

Základy civilního procesu, jeho klíčové instituty:  procesní úkony soudu i účastníků řízení obecně, žaloba, procesní podmínky, dokazování, rozhodnutí a náklady řízení včetně odměny notáře jako soudního komisaře, správce pozůstalosti, odměny za zastupování, je-li zástupcem advokát, notář nebo patentový zástupce, jsou podrobně a fundovaně zpracovány v části čtvrté. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni jsou vyloženy podle sledu procesních kroků v jejich obvyklém průběhu a popsány v širších souvislostech v části páté. Oddíl C této části se pak věnuje výkladu všech řízení upravených zákonem č. 292/2013 o zvláštních řízeních soudních, tedy i řízení o pozůstalosti, postavení notáře v něm, institutu soudního komisariátu v historickém kontextu civilního procesu na našem území. Tato partie se musela vypořádat i s nelehkou otázkou vztahu   uvedeného zákona k občanskému soudnímu řádu.  Oddělená úprava zvláštních řízení  reguluje jak řízení tradičně nesporná, tak i  některá řízení další, která tuto povahu nemají. Tato problematika je tak v učebnici kolektivu pražské právnické fakulty  zpracována souborně poprvé.  Ačkoli je primárním čtenářem student práv, i z pohledu reálného využití může být prostudování těchto pasáží pro praktikující právníky velkým přínosem, neboť jde o zcela novou, složitou právní úpravu. Platí to nejen o již zmíněném řízení o pozůstalosti, ale rovněž o  řízení o úschovách za účelem splnění dluhu, tedy soluční úschova,  neboť se zcela odlišuje od účelu úschov prováděných notářem, advokátem či soudním exekutorem.

Opravná řízení, tedy odvolání, dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost, jsou obsažena v části šesté. Zde nalezne čtenář komplexní výklad všech opravných řízení v civilním procesu, včetně platné úpravy dovolání, která byla dotčena zásadní změnou jeho přípustnosti.  Výklad je  přitom přehledně a systematicky logicky  uspořádán, když se rozebírají podmínky přípustnosti jednotlivých opravných prostředků, jejich účinky na napadená rozhodnutí a průběh řízení o nich.    

Poslední, část sedmá, se věnuje alternativním řešením sporů, přičemž rekapituluje historický vývoj a reaguje na platnou právní úpravu v České republice. Věnuje se mimo jiné rozhodčím řízením obecným a zvláštním, a to i ve vztahu k cizině. Kapitola čtvrtá této části sedmé podrobně popisuje mediaci v České republice, a to jak dobrovolnou, tak nucenou a analyzuje postavení mediátora, průběh a výsledek mediace.

Závěrem je možno konstatovat, že tato publikace může velmi dobře sloužit nejen jako vysokoškolská učebnice, ale jako pomůcka laikům i odborníkům pro rychlou  orientaci v problematice nové úpravy civilního práva procesního. Obsah je ve všech směrech aktuální, fundovaný způsob podání je srozumitelný, pochopitelný, logický, což se vždy nedá říci o samotném textu zákonů. Bonusem navíc je skutečnost, že témata obsažená v této učebnici zohledňují též předpisy evropského práva, které mají  k civilnímu procesu bezprostřední vztah.