Recenze publikace Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář

 

Nakladatelství Leges vydalo knihu „Vzory podání a smluv s vysvětlivkami“. Publikace navazuje na tradici vzorů, která se u nás vyvíjela již z doby před 1. světovou válkou. Jejich sbírky byly mezi právnickou i neprávnickou veřejností oblíbeny. Příznačný byl v tomto směru název jedné takové knihy vzorů „Prostonárodní advokát“.

Za první republiky vycházely sbírky vzorů v právnickém a nakladatelství a knihkupectví Linhart, po válce pak v nakladatelství Orbis je vydal Josef Pužman. Posléze se se značným zájmem setkávaly publikace bývalého (dnes již zesnulého) soudce Nejvyššího soudu a legislativního činitele JUDr. Milana Holuba.

Nový občanský zákoník učinil velkou část dříve vydaných vzorů smluv nepotřebnou, neboť občanskoprávní úprava se od počátku roku 2014 změnila téměř k nepoznání. Na novou situaci reagovala skupina patnácti právních expertů pod vedením dr. Jana Tuláčka.

Z autorů je pro notářskou veřejnost významný JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., soudce Obvodního soudu pro Prahu 1, který je autorem více než šedesáti vzorů z oblasti dědického práva. Text v této oblasti přitom recenzovala JUDr. Šárka Tlášková, notářka v Praze a současná předsedkyně Mezinárodní komise prezidia Notářské komory ČR. Tato skupina vzorů obsahuje řadu úkonů v řízení o pozůstalosti (např. odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví, výhradu soupisu, návrh dědiců o nahrazení soupisu pozůstalosti prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku). Zahrnuje však i vzory právních jednání učiněných zůstavitelem, jako jsou závěť, dědická smlouva, prohlášení o vydědění, povolání vykonavatele závěti apod., včetně formy notářského zápisu v případech, kdy je to nutné či možné. Jednotlivé vzory doprovází příslušný komentář.  Vzory mohou notářům sloužit jako inspirace při pořizování právních jednání zůstavitele či v řízení o pozůstalosti. Cenné je, že publikace umožňuje i využití elektronické formy těchto vzorů.

Publikace ovšem zahrnuje i další vzory podle nového občanského zákoníku, např. z oblasti rodinného práva, vzory týkající se společného jmění manželů, podílového spoluvlastnictví, bytového spoluvlast­nictví včetně stanov společenství vlastníků, nájemního a družstevního bydlení, věcných práv, autorského práva a závazků z právních jednání. Vedle vzorů podle nového občanského zákoníku obsahuje publikace i vzory podle zákona o obchodních korporacích včetně společenské smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným či zakladatelské listiny. Konečně jsou v publikaci obsaženy i vzory podle občanského soudního řádu či podle exekučního řádu.

Z dalších spoluautorů je možno jmenovat JUDr. Danielu Kovářovou, advokátku v Praze, šefredaktorku časopisu „Rodinné listy“ a bývalou ministryni spravedlnosti, Mgr. Michala Králíka, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu v Praze, JUDr. Stanislava Křečka, zástupce veřejné ochránkyně práv či JUDr. Danielu Šustrovou, vedoucí Kanceláře Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu či nakladatele JUDr. Jana Tuláčka. 

Praktickému využití publikace jistě napomohou údaje obsažené v každém výtisku knihy o jednoduché možnosti získání elektronické podoby jednotlivých vzorů.

Domnívám se, že publikace se může stát prospěšnou pomůckou a inspirací pro notářskou praxi a že ji lze notářům doporučit.