Notářství v Srbsku

JUDr. Daniela Machová, notářská kandidátka JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, členka mezinárodní komise prezidia Notářské komory České republiky

 

Srbské notářství oslavilo v září roku 2015 první výročí své existence. Prezident Notářské komory Republiky Srbsko Miodrag Djukanovic nám laskavě zodpověděl několik otázek o prvních krůčcích srbského notářství.

Notářství, jakožto nová právní profese v Srbsku, zcela jistě čelí mnoha výzvám. Pane prezidente, jaký byl první rok pro srbské notáře?

Notářství bylo v Srbsku představeno jako nezávislá právní profese, která má za cíl zlepšit efektivitu a stabilitu národního právního systému a posílit právní jistotu. Během prvního roku od svého založení srbské notářství, které mělo v regionu pouze krátkou tradici, a to zhruba před 70 lety, samozřejmě čelilo četným výzvám. Začátky byly poznamenány diskuzemi o významu notářství a vymezením se vůči Srbské advokátní komoře. Všechny výzvy a počáteční obtíže však posílily náš závazek a cíl, kterým je zvyšování právní jistoty a zlepšení postavení občanů Republiky Srbsko při výkonu a ochraně jejich práv.

Kolik notářů je dnes v Srbsku?

Srbská notářská komora je společenstvím skládajícím se v současné době ze 144 notářů a aktuálně také probíhá soutěž o jmenování dalších notářů v devíti soudních obvodech. Postupem času má být docíleno stavu, kdy na kaž­dých 25 000 obyvatel regionu bude připadat jeden notář. Celkový počet notářů v Srbsku tak bude 371.

Jaké podmínky musí člověk splňovat, aby se mohl stát notářem v Srbsku? Kdo jmenuje notáře do úřadu?

Notáři jsou jmenováni rozhodnutím ministra spravedlnosti Republiky Srbsko na základě návrhu Srbské notářské komory, která vypisuje veřejnou soutěž na obsazení notářského úřadu. Kandidát na notářské místo musí splňovat požadavky předepsané zákonem o notářství, a to konkrétně: musí být občanem Republiky Srbsko, musí mít způsobilost k právním jednáním, diplom osvědčující dosažení právního vzdělání na právnické fakultě Republiky Srbsko nebo uznané právní vzdělání z právnické fakulty v zahraničí, dále musí složit advokátní zkoušku a zkoušku notářskou a mít minimálně pět let pracovních zkušeností v právnické profesi po složení advokátní zkoušky. Kandidát na obsazení úřadu musí požívat důvěry, že bude řádně plnit úkoly notáře, musí mít výbornou znalost srbského jazyka a na územích místních samospráv, kde je oficiálně užíván jazyk menšiny, musí uchazeč disponovat znalostí tohoto jazyka. V neposlední řadě musí uchazeč doložit, že zajistí odpovídající prostory a vybavení potřebné k plnění úkolů notáře.

Jaké jsou hlavní kompetence notářů ve vaší zemi? Jak byli notáři přijati ze strany občanů? Jak se veřejnost dozvídá o nových notářských službách?

Notáři jsou především právními profesionály, kterým jsou svěřeny kompetence při výkonu veřejné moci a v souladu s takovými pravomocemi jsou oprávněni sepisovat, osvědčovat a vydávat veřejné listiny o právních jednáních, prohlášeních a osvědčení právních skutečností, které jsou základem pro uplatnění práv občanů, a také mohou ověřovat soukromé listiny. Kromě toho jsou notáři oprávněni brát do úschovy dokumenty, peníze, cenné papíry a jiné cenné předměty. Zákon dále stanoví, že soudy mohou svěřit notářům provedení zákonem stanovených procesů a pověřit notáře specifickými úkony v nesporných řízeních. To se týká dědického řízení, procesů pro stanovení hranic pozemků, rozdělení nemovitostí, dále například provádění úkonů jako sestavování soupisu a ocenění majetku zemřelého, vystavení úmrtního listu a podobně. Kromě toho jsou notáři spolu se soudy a orgány místní samosprávy pověřeni ověřováním opisů, podpisů a kopií.

Samotný začátek fungování srbského notářství byl podroben zatěžkávací zkoušce v podobě naklonění si veřejného mínění. Každý z nás investuje mnoho energie do komunikace s občany s cílem prezentovat jim výhody, které notářství nabízí. Naší každodenní prací a úsilím se snažíme přispět k prezentaci notářství a jeho zpřístupnění veřejnosti.

Jaká je struktura organizace srbských notářů? Jaké zákony upravují notářskou činnost a organizaci notářů? Je členství v notářské komoře pro notáře povinné?

Organizace srbského notářství je primárně upravena zákonem o notářích, spolu s celou řadou dalších zákonů a prováděcích předpisů. Srbská notářská komora je exkluzivní komorou pro všechny srbské notáře, je profesním sdružením, jehož členy musejí být všichni jmenovaní notáři.

Hlavními orgány Komory jsou: prezident Komory, který je volen z řad notářů a má svého zástupce; shromáždění Komory, skládající se z notářů – členů Komory; výkonná rada Komory, jež se skládá z devíti členů, přičemž prezident Komory zároveň působí jako předseda výkonné rady. Dalšími orgány jsou kontrolní rada, dohlížející na zákonnost činností a finančních operací Komory, disciplinární komise a její předseda.

Založena byla také Odborná rada Komory, skládající se z renomovaných profesorů právnických fakult, soudců Nejvyššího kasačního soudu, zástupce státních zástupců, zástupců katastru nemovitostí a dvou notářů. Odborná rada má na starosti zajištění jednotnosti odborné praxe a poskytování znaleckých posudků a dobrozdání k problémům, s nimiž se setkávají notáři v praxi.

Uplatňuje se na notáře ve vaší zemi princip numerus clausus (regulatus)?

Počet notářů stanoví ministr po vyjádření názoru Komory, zpravidla tak, aby na území každé obce, města nebo obvodu připadl nejméně jeden notářský úřad. Území notářského úřadu je stanoveno v závislosti na obvodu soudu a jeho sídla podle obce nebo města, pro které je notář jmenován. V oblastech s vyšším počtem obyvatel a s intenzivnější ekonomikou se počet notářů stanoví tak, aby na každých 25 000 obyvatel připadl jeden notář.

Na návrh a po vydání stanoviska Komory může ministr změnit počet notářů v určité oblasti, tak aby odpovídal skutečným potřebám regionu.

Je odměna notáře stanovena fixním tarifem, nebo jsou ceny za služby notáře stanoveny dohodou?

Výše odměny notáře a náhrady jeho hotových výdajů, stejně jako hodnota provedených úkonů a způsob výpočtu výše odměny a náhrady hotových výdajů, se určuje podle notářského tarifu, který vydává ministr spravedlnosti na základě návrhu Komory. Výše odměny notáře a náhrady jeho hotových výdajů jsou stanoveny pevně a nemohou být individuálně sjednávány.

Notáři jsou vnímáni jako strážci právní jistoty. Jak je bezpečnost transakcí dosahována ze strany srbských notářů?

Notáři by měli vždy být především strážci právní jistoty a preventivní justice. Notáři, jako osoby pověřené výkonem veřejné moci, jsou povinni kontrolovat obsah a zákonnost dokumentů, které sepisují nebo osvědčují, jsou povinni kontrolovat platnost všech dokumentů, které jsou základem pro sepsání nebo ověření listiny. Notáři jsou také povinni ověřit, zda jsou peněžní transakce v souladu s příslušnými předpisy o platebních operacích, ověřit způsobilost k právním jednáním účastníků a konečně navrhnout klientům nejvhodnější řešení, jak provést transakci. K tomu patří také volba vhodné formy právního jednání, která výrazně posiluje právní jistotu při srovnání s předchozím obdobím, kdy např. transakce s nemovitostmi byly prováděny pomocí jednoduché legalizace podkladových dokumentů. Toto jsou jistě významné výhody, jež notářství přináší a které značně přispívají ke zvýšení právní jistoty a poskytují záruku pro občany, že transakce, které proběhly za účasti notáře, jsou absolutně bezpečné a nebudou mít za následek vznik sporů.

Co považujete za zvláštnost srbského notářství v porovnání s ostatními zeměmi?

Srbské notářství je notářstvím latinského typu. V Srbsku je mladou právnickou profesí, která se snaží čerpat ze zkušeností sousedních zemí s delší tradicí. Zároveň intenzivně pracujeme na budování vlastní praxe. Rád bych využil této příležitosti a zmínil se o silné podpoře, jíž se nám dostává od komor z bezprostředního i širšího regionu. Ty se s námi štědře podělily o své zkušenosti, jež pro nás mají obrovský význam.

Pane prezidente, mohl byste nám říci, jaké jsou hlavní cíle a úkoly pro vaše notářství v příštích letech?

V průběhu několika příštích let chceme tvrdě pracovat na posílení postavení notářství v Srbsku. Chceme se především soustředit na pokračující odborný rozvoj notářů, zvýšení počtu notářů a posílení kapacit Komory. Máme řadu plánů a budeme nadále s plným nasazením pracovat na podpoře notářství v Srbsku a přijetí do Mezinárodní unie notářů (UINL). Věříme, že přijetí do této prestižní organizace bude ku prospěchu Srbska i jeho občanů. Naším cílem bude nadále zajišťovat vysokou úroveň právní jistoty pro občany Srbska a spolu s ostatními právnickými profesemi budovat bezpečnější a efektivnější budoucnost.

Pane prezidente, co bylo hlavním důvodem pro to, abyste se stal notářem? Co se Vám líbí nejvíce na povolání notáře?

Po mnoha letech své profesní praxe, během níž jsem pracoval v justici, bankovnictví a advokátní komoře, jsem se rozhodl zkusit ve finální etapě své kariéry notářství. Profesi notáře vnímám jako prvotřídní právnickou profesi, která bude korunou mé kariéry. Věřím, že mé bohaté pracovní zkušenosti budou předpokladem pro úspěch v této profesi.

V uplynulém roce jste musel mít plné ruce práce s budováním kanceláře, Komory a vším, co s tím souvisí. Co děláte rád ve svém volném čase (pokud Vám nějaký zbývá…)?

Volného času není nazbyt a já se snažím každý volný okamžik strávit se svou rodinou, a to zejména s jejím nejmladším členem – vnukem Đorđe. Také mám rád dobré knihy a navzdory svému věku pořád hraji „malou ligu“ ve fotbale.

Pane prezidente, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat za čas, který jste nám věnoval. Přejeme Vám a všem srbským notářům mnoho sil a úspěchů do dalších let.

 

Oficiální název státu:

Republika Srbsko

Hlavní město: Bělehrad

Rozloha: 88 361 km2

Počet obyvatel: 7 120 000

Hustota zalidnění:

92 ob. / km²

Měna:
srbský dinár (RSD)

Národnostní složení:  Srbové, Albánci, Maďaři,

Romové, Chorvati, Slováci

Náboženské složení:

pravoslaví, islám

Nezaměstnanost: cca 18 %

Notáři v Srbsku: 371