Notářství ve Španělsku

JUDr. Daniela Machová, notářská kandidátka, členka Mezinárodní komise prezidia Notářské komory České republiky a Ing. Ivana Horáková, spolupracovnice Mezinárodní komise prezidia Notářské komory České republiky

 

Španělské notářství je jednou z etablovaných institucí s obrovskou tradicí a španělští notáři se dlouhodobě aktivně účastní evropského i mezinárodního dění. Prezident Španělské notářské komory pan José Manuel García Collantes, notář v Madridu, byl zvolen viceprezidentem Rady evropských notářů (CNUE) pro rok 2016 a v roce 2017 se ujme postu prezidenta CNUE.

Pane prezidente, jak vnímáte postavení španělských notářů? Jaké jsou největší výzvy, kterým v současné době čelí notáři ve Španělsku?

 

Domnívám se, že naše postavení má odpovídat tomu, že jsme skuteční profesionálové, otevření vůči světu a společnosti, jejíž změny a přání bedlivě sledujeme; vždyť koneckonců sloužíme Španělsku a jeho občanům. Proto bychom byli rádi, kdyby nás občané vnímali jako ty, kteří je provázejí v průběhu jejich života, aby nám důvěřovali, abychom jim dobře radili, orientovali je a právně usměrňovali v jejich důležitých rozhodnutích. Z tohoto důvodu se dále vzděláváme a neustále se přizpůsobujeme dnešní společnosti (např. pero a papír už byly nahrazeny elektronickým podpisem a „bajty“), ale vždy se snažíme zůstat věrní právu a pravdě, neboť existují věci, které se nemohou ani nemají měnit.

 

Hlavní výzvou prezidia španělské notářské komory je snažit se dělat všechno pro to, aby notáři byli pro společnost užiteční; nezapomínejme přitom, že španělská společnost zřídila notářskou instituci před více než osmi stoletími. Z interního hlediska je posláním naší komory soustavně pomáhat notářům v jejich každodenní práci, a to zvyšováním jejich odborné úrovně. V neposlední řadě je naší výzvou přispívání k ukončení krize v naší zemi a k vytváření evropského prostoru justice.

 

Jaké cíle si kladete Vy, jakožto viceprezident a budoucí prezident CNUE? Jakým směrem by se notářství v Evropě mělo vyvíjet?

 

Rád bych citoval slova současného prezidenta CNUE, Dr. Paola Pasqualise, podle kterého má být hlavním úkolem CNUE naplňování Plánu 2020, který si CNUE stanovila a který zahrnuje celou řadu závazků a iniciativ v rámci určeného časového horizontu, kdy budeme dávat jasně najevo, že notáři chtějí přispívat k vytváření evropské politiky v oblasti justice, a to s ohledem na současné socio-ekonomické výzvy. Další z priorit pro toto funkční období bude realizace programu vzdělávání pro řadové notáře formou jedenácti seminářů v různých členských státech EU. Také se budeme snažit do větší hloubky informovat notáře i evropské instituce o různých již existujících projektech CNUE, jako např. EUFides (elektronické platforma pro spolupráci mezi evropskými notáři), Bartolus, ARERT apod.

 

Jedna z oblastí, na kterou se jako evropské notářství chceme zaměřit, je vytvoření určitého společného rámce pro notářskou mediaci: pracujeme na vytvoření sítě notářů-mediátorů, které by bylo možno vyhledat v rámci evropského notářského seznamu.

 

Zástupci španělského notářství se účastní projektů podporujících rozvoj přeshraniční spolupráce mezi notáři jako například EUFides. Jak se španělští notáři přizpůsobují a využívají rozvíjející se svět nových technologií? Jak nové technologie mění notářské služby?

 

Španělské notářství je jedním z profesních stavů, které se výrazně profilují v oblasti elektronizace. Je pravdou, že máme nejvýznamnější elektronickou síť v celé zemi, která v reálném čase propojuje na 2 800 notářských kanceláří, a lze tak provádět různé úkony na dálku při stejné úrovni zabezpečení a s nemalou úsporou času pro občany. Jen za poslední rok jsme odeslali více než 1,5 milionu elektronických listin pro účely zápisu do různých rejstříků, na 650 elektronických listin v rámci dědického řízení a provedli jsme téměř 200 000 elektronických dotazů a úhrad plateb daní z nemovitostí při jejich nákupu, což v souhrnu představuje více než 8 milionů úkonů realizovaných elektronicky ve španělských notářských kancelářích.

 

Pane prezidente, jak jsou notáři ve Vaší zemi organizováni, je pro notáře povinné členství v profesní komoře? Jaké podmínky musí splňovat kandidát na funkci notáře? Kolik notářů je v současnosti ve Španělsku?

 

Notáři jsou u nás organizováni v jednotlivých regionálních komorách, které své notáře při výkonu jejich funkce podporují, ale také na druhé straně kontrolují. Prezidenti regionálních komor pak tvoří prezidium celostátní komory, která zastupuje notářství na národní úrovni. Hierarchicky spadá notářství pod Generální ředitelství rejstříků a notářství (DGRN) na Ministerstvu spravedlnosti.

 

Podmínky pro přihlášení se do konkurzu na notářský úřad jsou následující: státní příslušnost Španělska nebo jiného členského státu EU, ukončené právnické vzdělání s titulem doktor práv či s ekvivalentním titulem. Při vyhlašování konkurzů se rezervuje určitá kvóta pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti je ve Španělsku přibližně 2 800 notářů.

 

Jaké jsou hlavní kompetence španělských notářů?

 

Z celé škály jednotlivých kompetencí můžeme uvést v rámci osobních a rodinných vztahů: závěti, darování, prodej nemovitostí, osobní a hypoteční půjčky, manželské smlouvy, zplnoletnění nezletilých osob, udělování plných mocí. V rámci obchodního práva lze zmínit: zakládání a rušení obchodních společností, fúze, převod akcií, leasing nemovitostí, převody práv k patentům a ochranným známkám atd.

 

V červenci roku 2015 byl ve Španělsku schválen nový zákon o dobrovolném soudnictví, ve stejném roce také vstoupily v platnost nové zákony o námořní plavbě a uskutečnila se reforma zákona o hypotékách, a tím byly notářské kompetence posíleny. Jaké jsou nyní po několika měsících zkušenosti z praxe?

 

Zkušenosti jsou velmi pozitivní. Naše notářství vyvinulo velké úsilí k tomu, aby se seznámilo a uvedlo do praxe všechny legislativní novinky. Avšak dle mého názoru je ještě zatím brzy na bilancování, vzhledem k tomu, že zatím nemalá část španělské společnosti ještě o nových notářských službách není dostatečně informována, ačkoliv se snažíme příslušné informace poskytovat, aby občané o těchto službách věděli a mohli ocenit jejich užitečnost.

 

Získali jsme totiž více než 40 nových kompetencí. Abych uvedl některé příklady: již je možné u notáře uzavřít manželství nebo se rozvést v případě, že nejsou nezletilé děti. Rovněž v rámci dědického řízení budou mít nově notáři možnost provádět určité pro občany velmi výhodné úkony. Nová legislativa také upravila notářskou dražbu, která je striktně elektronická, a tím je celý proces levnější a pružnější. Před notářem lze rovněž uzavírat smír, což je vlastně zcela přirozené, neboť výkon notářské funkce zahrnuje i nestranné a vyvážené poradenství. Takto bude možné dosahovat i ve složitých situacích dohod, které budou splňovat zákonné podmínky.

 

Mají notáři také nějaké nové kompetence v oblasti mediace?

 

Poslední zákon o mediaci z roku 2012 nedává notářům v této oblasti kompetence per se. Notáři, kteří mají zájem o tuto činnost, se mohou nechat zapsat do oficiálního registru. Někteří notáři šli dokonce ještě dále a díky svému zájmu prošli specifickým školením, aby mohli profesionálně působit jako mediátoři. Některé regionální komory dokonce zřídily svá vlastní mediační centra nejen pro notáře, ale i pro zástupce jiných profesí, a to s cílem poskytovat tuto činnost v co nejvyšší kvalitě.

 

Je odměna notáře ve Španělsku stanovena fixním tarifem nebo jsou ceny za služby notáře stanoveny dohodou?

 

Španělští notáři aplikují fixní tarif, který byl zaveden naší vládou v roce 1989. Prostřednictvím tarifu dochází k úhradě výkonu notářské činnosti a z něj se financuje rovněž celý systém španělské preventivní justice. Za stejnou službu vybírají notáři od klientů stejnou částku (s tím, že mohou poskytnout 10% slevy). Konkurence mezi notáři je určována pouze kvalitou práce. Takto je zaručen přístup všech občanů ke službám v rámci preventivní justice, a to bez ohledu na výši jejich příjmu.

 

Výběr daní notářem, vedení dědického řízení, přímé zápisy do veřejných zápisů notářem jsou příklady toho, jak notáři v Evropě zmírňují zatížení státního aparátu. Jaká je situace ve Španělsku? Kam by se, pane prezidente, dle Vašeho názoru mohla dále rozšířit činnost notářů?

 

V této oblasti jsme již mnohého dosáhli a lze říci, že naše notářství je z hlediska technologického pokroku na předním místě v rámci právnických profesí v naší zemi. Mohu zde uvést vytvoření velmi efektivního kontrolního orgánu pro praní špinavých peněz, který naše notářství zřídilo; elektronické zasílání notářských zápisů do rejstříků vlastnictví a do obchodního rejstříku (počet takto zaslaných zápisů již převyšuje 14 milionů); elektronické převody všech daní souvisejících s notářskými úkony; vytvoření Centra pro notářské statistické informace; elektronické zasílání procesních plných mocí; systém kontroly životních pojistek platných v době úmrtí příslušné osoby atd. Před námi nicméně zůstává řada dalších výzev. Ale i ty zvládneme, neboť se můžeme odkazovat na to, čeho jsme již dosáhli. Nepochybně můžeme s hrdostí tvrdit, že španělské notářství je na špičce technologické inovace, což přináší zejména prospěch občanům a vůbec celé naší občanské společnosti.

 

Co se týče rozšíření kompetencí, notářství je připraveno dále spolupracovat se správními orgány – na úrovni státu, jednotlivých autonomních oblastí i na místní úrovni. Prokázali jsme, že jsme k tomu personálně i technicky vybaveni a chceme sloužit veřejnosti. Bude tedy záležet na rozhodnutích našeho Ministerstva spravedlnosti.

 

Pane prezidente, co Vás vedlo k tomu stát se notářem a co se Vám na notářské činnosti líbí nejvíce?

 

Vyrostl jsem v rodině, kde byl uznáván koncept správného fungování státu a veřejné služby. To byl jeden z důvodů, proč jsem se přihlásil do konkurzu na obsazení notářského úřadu, ačkoliv se žádný notář v mé rodině nevyskytoval. Byli v ní však státní zaměstnanci a věděl jsem, že svoji službu společnosti vykonávají se zaujetím. A právě to mne přitahovalo. Zkoušky pro vstup do notářské profese jsou ve Španělku náročné, ale objektivní: vítězí ti, kdo mají nejvíce znalostí.

 

Na mé práci se mi nejvíce líbí kontakt s veřejností. Do našich kanceláří se promítne soukromý život jednotlivých lidí ve chvílích, kdy prožívají své radosti, smutek, spokojenost i starosti. V našich listinách se odráží celá osobní historie jednotlivých občanů a vlastně i historie celého Španělska.

 

Vážený pane prezidente, dovolte mi ještě poslední osobní otázku: Co děláte rád ve svém volném čase, pokud Vám nějaký při Vašem zcela jistě vysokém pracovním vytížení zbývá?

 

Ohledně pracovního vytížení máte zcela pravdu. Od začátku mého působení ve funkci prezidenta španělské notářské komory a madridské notářské komory a nyní i ve funkci viceprezidenta CNUE, přičemž nadále zůstávám také řadovým notářem, nemám tolik volného času, jak bych si přál. Pokud mi alespoň trocha času vybyde, rád ho trávím s rodinou – s mou manželkou a mými dcerami. Nejraději s nimi jezdím na výlety a navštěvuji různé vesnice i města ve Španělsku.

 

Pane prezidente, moc Vám děkujeme za Vaši ochotu a vyčerpávající odpovědi. Přejeme hodně sil a úspěchů ve Vašem působení jak ve Španělsku, tak v Evropě.