„Chtěli bychom studentům přiblížit povolání notáře a otázky s tím související,“

Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky, notář v Praze

 

 

Blahopřeji Vám ke zvolení do funkce děkanky Právnické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro léta 2016–2020. Funkci přebíráte po prof. Milaně Hrušákové, která dokázala fakultu během uplynulých dvou volebních období stabilizovat a během jejího působení bylo dosaženo řady významných úspěchů – za všechny jmenujme akreditaci pro doktorský studijní program nebo akreditaci pro habilitační řízení pro obor Občanské právo, tj. oprávnění jmenovat docenty pro obor Občanské právo. Jaké jsou Vaše krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle ve funkci děkanky?

Děkuji za blahopřání. Rovněž musím opakovat, že za posun fakulty patří paní děkance Hrušákové a jejímu vedení velký dík.

Těch akreditovaných doktorských oborů má Právnická fakulta UP v Olomouci celkem pět českých a jednu anglickou mutaci. Takže stále vidím prostor pro rozšiřování oborů doktorského studijního programu. Ráda bych také, aby se za mého působení rozšířila akreditace pro habilitační řízení. Již nyní je jasné, že tu prostor je, otázkou ale zůstává, v jakém časovém horizontu. To záleží na akademických pracovnících a jejich snaze o vyšší kvalifikaci. Čtyři roky mohou pro posun v této záležitosti stačit, ale také nemusejí. Zmíněné ale můžeme považovat za střednědobé cíle. Krátkodobým cílem shledávám provedení systemizace pracovních míst a v rámci systemizace akademických míst/úvazků nastavení pravidel, resp. minimálních standardů pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti.

A dlouhodobé cíle ve funkci děkanky? Ono se zdá, že čtyři roky jsou dlouhá doba – ano, souhlasím, jde o dlouhou dobu v životě člověka, ale pro instituci, jako je univerzita či fakulta, se jedná o dobu poměrně krátkou. Takže za dlouhodobé cíle bych mohla osobně označit například snahu o navazování partnerství se zahraničními fakultami a jinými institucemi, zpracování akreditačního materiálu pro magis­terský studijní program.

Zvyšování prestiže a zasazení se o dobré jméno fakulty považuji za cíl krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý. Chtěla bych ale zdůraznit, že žádného cíle nelze dosáhnut bez přičinění ostatních pracovníků fakulty.

V čem spatřujete největší potenciál Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci?

Podle mého názoru lze hovořit o potenciálu lidském. Materiální vybavenost, vědeckovýzkumná činnost a její výstupy, to vše závisí na lidech. Takže ano, myslím si, že můžu uzavřít, že to, co fakultě bylo v minulosti vytýkáno (myslím konkrétně mládí pedagogů), lze nyní považovat za největší potenciál.

Dosud jste byla proděkankou pro výzkum, vývoj a doktorský studijní program. Jak vnímáte přístup společnosti k této oblasti a je podle Vás podpora stá­tu – ať už finanční, či nemateriální povahy – dostatečná?

Ano, proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program jsem byla od 1. 5. 2014 do 22. 1. 2016. Myslím si, že musíme odlišovat výzkum, vývoj a dokonce, podle nových trendů, inovace v právu, resp. společenských či humanitních vědách od věd přírodních a lékařských. Nebudu se tajit tím, že výzkum v právu je o něčem jiném, než je výzkum lékařů vyvíjejících například lék proti nemoci AIDS. Nicméně existuje a mnohdy, podíváme-li se na témata vědeckých projektů, opravdu stojí za to. Myslím si, že v hodnocení vědy jsme diskriminováni. Váhy podpory vysokého školství se v současné době naklánějí na stranu vědy a výzkumu, co se financování týče. Kdyby ale nebylo dřívějších projektů, nebyla by v současné době fakulta vybavena tak, aby poskytovala kvalitní zázemí svým pracovníkům pro vědu a výzkum, díky kterému se zkvalitňuje samozřejmě i výuka. Ale osobně nepovažuji podporu ze strany státu za dostatečnou.

Dnes jsou jediným kritériem pro přijetí ke studiu vědomostní testy. Jaký je Váš názor na možnost rozšíření přijímacích zkoušek o osobnostní testy a motivační dopisy, se kterými se můžeme setkat v zahraničí a jejichž cílem je vybrat ke studiu nejen člověka odborně zdatného, ale i osobnost, která bude zárukou etického výkonu právnického povolání?

Děkuji za tuto otázku, ale dříve, než odpovím, zeptám se: Můžeme o člověku, kterému je 18–19 let, hovořit jako o osobnosti, u které lze vysledovat záruku etického výkonu právnického povolání? Já si myslím, že ani po promocích na právnické fakultě není jisté, že dotyčný toto bude schopen zaručit. Výsledky vědomostních testů rozhodně nejsou zárukou kvality uchazeče, ale nevím, zda osobnostní testy by situaci zlepšily. A motivační dopisy? Jistě, je to také možnost, ale přiznejme si, takový motivační dopis může uchazeč někde opsat, či může požádat někoho jiného, aby to za něj napsal. A já v tom nevidím smysl.

Neznám recept na výběr „vhodného studenta“, abych pravdu řekla, každý je jiný, stejně jako jsou odlišná právnická povolání. Kdo se nehodí na advokáta, může být například skvělým úředníkem právního odboru některého správního úřadu. Stejně tak špatný výsledek u přijímacích testů nemusí znamenat, že dotyčný by nebyl dobrým studentem.

Vy sama jste absolventkou PrF UP v Olomouci.  Co podle Vás odlišuje Vaši právnickou fakultu od jiných právnických fakult v České republice natolik, aby chtěl budoucí student práv studovat právě u vás, a ne v Praze či Brně?

Ano, vystudovala jsem Právnickou fakultu UP, ale v té době nebyly takové možnosti jako dnes. Podle mého osobního názoru je studium na PF UP, co jsem slyšela, v současné době náročné. Ale dovolím si říci, že se během studia najdou předměty, obory, vyučující, kteří jsou fajn… Navíc prostředí fakulty se hodně změnilo, máme moderně vybavené učebny, studenti se mohou realizovat v různých soutěžích, klinický styl výuky má u nás nejstarší tradici a je na vysoké úrovni, studenti jsou zapojováni do projektů…, ale aby to nebylo jen o studiu, Olomouc je jedním slovem krásná. Je zde spousta mimoškolních akcí pro studenty, klubů, sportovního vyžití… Možná by nebylo špatné položit takovou otázku studentům. Věřím, že se najdou tací, kteří na olomouckou právnickou fakultu nedají dopustit, i když to někdy nemají jednoduché.

Právo v České republice nyní prochází dynamickým vývojem. Jaké koncepční změny můžeme očekávat v oblasti finančního práva, které je Vaší specializací?

Finanční právo je velmi rozsáhlou právní oblastí. Otázka je, na co konkrétně se ptáte. Myslím, že ve smyslu otázky se koncepční změny ve finančním právu nechystají. Pokud ale narážíte na právo daňové, které je jeho součástí, to, resp. daňové právní předpisy jsou podrobovány změnám neustále. Od příštího roku můžeme čekat změny např. u daně z přidané hodnoty. A možná se, ale kdoví kdy, dočkáme nového zákona o daních z příjmů. Takové velké změny, jako se odehrály např. v občanském právu, ale neočekávám.

Nabízí vaše fakulta také specializované přednášky či semináře na téma notářství a dědického práva? Jaký je zájem studentů?

Co se problematiky dědictví týče, ta je obsahem povinného předmětu a součástí státnic ze soukromého práva. V minulosti existoval na naší fakultě povinně volitelný předmět Notářství, ale jak jsem se dívala, v současné době v nabídce pro studenty vypsán není. Možná chybí odborník, který by byl ochotný takový předmět vést. Je to, podle mého názoru, škoda. Ale pro plánované přednášky/workshopy/semináře (forma ještě není vyřešena) „profesního poradenství“ bychom chtěli studentům přiblížit povolání notáře a otázky s tím související. Pokud byste měl zájem nebo někdo z Vašich kolegů, rádi Vás/vás na fakultě přivítáme.

Děkuji za čas, který jste si našla pro náš rozhovor a přeji Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci mnoho úspěchů a zapálených studentů a Vám zdařilé naplnění cílů, které jste si předsevzala.

Také děkuji.

 

 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. (*1974)

 

• Absolventka PF UP v Olomouci.

• Od roku 1998 pracovala na katedře finančního práva, národního hospodářství a ekonomie nejprve jako asistentka, později jako odborná asistentka a od roku 2009 jako vedoucí katedry.

• Od září 2014 působila na katedře správního a finančního práva.

• Od května 2014 byla proděkankou pro vědu, výzkum a doktorský studijní program.

• Je členkou redakčních rad časopisů Daně a finance a Acta Iuridica Olomoucensia.

• V lednu 2015 se stala členkou pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo.