Česko-rakouská civilistika a dědické právo

JUDr. Ondřej Horák, Ph.D., Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.[1]

 

I.

Z historicko-komparativní perspektivy má dědické právo výjimečné postavení. Tradičně propojuje aspekt osobní s majetkovým i absolutní s relativním, a proto také spolehlivě reflektuje míru společenských změn i posuny v právním myšlení. Na výkladu posledních pořízení se v římském právu formovala obecná interpretační pravidla pro právní jednání a dodnes se testamentární právo vyznačuje nejvíce speciálními výkladovými ustanoveními a domněnkami. Specifické postavení dědického práva nachází svůj odraz i v právním vzdělávání, kde tradičně uzavírá celou soukromoprávní oblast.

Význam a pozice dědického práva se ilustrativně odráží také v domácím právním vývoji. Ještě před vydáním obecného občanského zákoníku (ABGB) z roku 1811 byl vyhlášen patent o zákonné dědické posloupnosti (č. 548/1786 Sb. z. s.), jehož úprava platila pro všechny poddané bez ohledu na stavovskou příslušnost a v zásadě byla převzata i do finální verze zákoníku.[2] Oblast dědického práva prošla významnými změnami ještě za účinnosti ABGB v éře první světové války (dílčími novelami z let 1914 a 1916), ve druhé polovině 20. století (od z. č. 266/1949 Sb. až po tzv. velkou novelu č. 509/1991 Sb.) a podle očekávání také při poslední rekodifikaci soukromého práva.

Nová úprava dědického práva se výrazně odchýlila od dosavadního práva a naopak navázala na česko-rakouskou tradici reprezentovanou vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937 (shoda je přibližně u 78  % ustanovení). Je proto přirozené, že se v  současných publikacích o dědickém právu ve zvýšené míře navazuje na tradiční (zvl. meziválečnou) literaturu.[3]

II.

V našem výkladu se kromě přiblížení stěžejních publikací z éry obecného občanského zákoníku zaměříme také na představení dobové civilistiky.[4] V zásadě ji můžeme dělit na tři období: 1) zakladatelské (do první světové války),  2) vrcholné (meziválečná éra) a 3) krizové (válečné a poválečné období). V následujícím výkladu se budeme blíže věnovat situaci do roku 1938/39, v éře do roku 1948 už větší práce z oblasti dědického práva nevznikaly (jak u učebnic, tak komentářů šlo o opakovaná vydání).[5] 

1. Zakladatelské období (do roku 1918). Nejprve bylo nutné položit institucionální základy: v rámci změn v roce 1848 se přechodně podařilo prosadit výuku práv v českém jazyce, v roce 1861 pak došlo k opětovnému zřízení české stolice pro rakouské občanské právo a k založení časopisu Právník,[6] který se později stal tiskovým orgánem nově zřízené Právnické jednoty v Praze (1864), dále byla v roce 1882 rozdělena pražská univerzita na českou a německou; šlo o období příprav (do roku 1882) a konsolidace (1882–1918). Stěžejní osobností dobové právní vědy se stal Antonín Randa, dalšími významnými civilisty tohoto období byli Randovi žáci Josef Stupecký a Emanuel Tilsch; určující vědecký proud představoval historismus.

1.1. Prvním, kdo na univerzitní půdě česky přednášel dědické právo, byl Vendelín Grünwald (1812–1885). Práva vystudoval ve Vídni (promoval 1842), kde působil jako vychovatel u hraběte Harracha a poté v advokacii. Na pražské právnické fakultě přednášel občanské právo v letech 1850–1854 na základě císařského povolení, které mu přiznávalo stejná práva, jako měli habilitovaní docenti, mimo jiné také dějiny dědického práva v zemích rakouského mocnářství. V letech 1848–1850 překládal spolu s K. J. Erbenem, J. Jirečkem a J. Neubauerem obecný občanský zákoník do češtiny (překlad však nebyl vytištěn). V roce 1853 začal vydávat výklad o rakouském dědickém právu, zpracovaný komentářovou formou. Ze tří plánovaných sešitů vyšel pouze první (108 s.), pojednávající o § 531–646 občanského zákoníku (o právu dědickém, o posledních pořízeních a zvláště o závětích, a o náhradnictví a svěřenství).[7] Publikoval také časopisecky.[8] Vzhledem k malým vyhlídkám na získání profesury se roku 1854 přestěhoval do Českých Budějovic, kde se věnoval advokacii a později se také zapojil do politického života (opakovaně byl poslancem zemského sněmu i Říšské rady) a významně se zasloužil o podporu vzdělávání v jižních Čechách.

1.2 Antonín Randa (1834–1914)[9] i Josef Stupecký (1848–1907) se věnovali dědickému právu spíše okrajově. Bylo to dáno tím, že Joseph Unger, který vytyčil program rakouské civilistiky, systematicky zpracoval kromě obecné části také dědické právo,[10] a Randa proto zaměřil svoji pozornost především na právo věcné. Z dědického práva napsal pouze jedno větší a dvě drobnější pojednání týkající se zákonodárných projektů[11] a částečně se jej dotkl v rámci výkladu o nabývání vlastnického práva.[12] Stupecký se zabýval především obligačním právem; dědickému právu se věnoval pouze v rámci svých přednášek[13] a částečně také v rámci pojednání o nemanželských dětech.[14]  

Až na počátku 20. století se pozornost české civilistiky obrátila také k dědickému právu. Vyzdvihnout musíme především Emanuela Tilsche (1866–1912),[15] který kromě samozřejmých litografických skript[16] připravil také komparativně založenou monografii o dědickém právu.[17] Zpracoval v ní zásady dědického práva, podmínky zahájení dědické posloupnosti a zákonnou posloupnost. Na jejím základě byl jmenován řádným profesorem.

Proč se Tilsch rozhodl (po habilitačním spisu o zástavním právu a monografii o vlivu nových procesních zákonů na občanské právo, na jejímž základě byl jmenován mimořádným profesorem) právě pro oblast dědického práva, není zcela jasné: ve své advokátní praxi, kterou vykonával před univerzitní dráhou, se s dědickou problematikou zřejmě často nesetkával, knize nepředcházely ani žádné přípravné studie a jím publikované články by nasvědčovaly spíše volbě tématu z obligačního práva.[18] Asi přitom spolupůsobilo více okolností: dědické problematice se v našem akademickém prostředí od dob Grünwalda nikdo systematicky nevěnoval, v rakouské literatuře byly dobře zpracovány materiálie (Ofner, Pfaff-Hofmann[19]) a mohl se ve zvýšené míře uplatnit komparativní přístup, k němuž Tilsch byl velmi dobře jazykově vybaven (kromě samozřejmé němčiny a latiny aktivně ovládal francouzštinu, italštinu a angličtinu, pasivně pak polštinu, ruštinu a španělštinu). V neposlední řadě mohla hrát roli také zvažovaná revize obecného občanského zákoníku,[20] která byla nakonec provedena formou tří dílčích novel z let 1914–1916. Tilschovy úvahy mohou být dodnes inspirativní: např. u pojmu a rozsahu pozůstalosti (s. 46 a násl.) a zvláštního pojistných plnění (s. 56 a násl.), u problematiky reprezentace (s. 88 a 96 a násl.) a zvláštního právního postavení potomků nedědícího potomka (s. 98a násl.) z důvodu dědické nezpůsobilosti, vydědění a vzdání se dědictví, nebo u rozsahu zákonného dědického práva (s. 107 a násl.). Nutno také zdůraznit, že problémy, na které upozorňoval, byly v rámci pozdějších novelizací napraveny.

2. Vrcholné období (od roku 1918 do roku 1938/39). Po roce 1818 došlo ke vzniku nových akademických pracovišť – vedle tradičních pražských právnických fakult (české a německé) začaly fungovat brněnská (1919) a bratislavská (1921) právnická fakulta. Dále došlo ke vzniku řady nových časopisů, pro oblast dědického práva to bylo České právo vydávané Spolkem notářů československých v letech 1919–1943 a 1946–1948 (28 ročníků).[21]

K nejznámějším představitelům meziválečné civilistiky se řadí univerzitní profesoři Jan Krčmář, Emil Svoboda, Jaromír Sedláček a František Rouček; určujícím vědeckým proudem byl pozitivismus, zvláště v podobě tzv. normativní teorie (ryzí nauky právní) na brněnské právnické fakultě. Dědické právo bohužel stálo poněkud stranou jejich zájmu.

Za nejvýznamnější osobnost meziválečné civilistiky bývá považován Jan Krčmář (1877–1950),[22] který jako první český právník literárně zpracoval celý systém občanského práva a také zaujal vůdčí roli při rekodifikaci občanského práva. Dědickému právu se však věnoval pouze ve dvou krátkých obdobích: jednak hned po studiu, než se zaměřil na mezinárodní právo soukromé; dále v éře první světové války v souvislosti s výklady o novelách ABGB.[23] Po roce 1918 se dědickým právem zabýval už jen okrajově, např. v rámci úvah o reformě občanského práva.[24] Z hlediska inspirativnosti si svůj význam dodnes podržela jeho učebnice dědického práva[25] i některé dílčí výklady, například o charakteru a účincích dědické smlouvy (resp. k § 1253 ABGB, dnes § 1585 OZ).[26]

Nejosobitějším civilistou meziválečné éry byl nesporně Jaromír Sedláček (1885–1945), známý svým redakčním a autorským podílem na velkém šestidílném komentáři.[27] Jedinou větší dědicko-právní prací byl jeho posudek k reformě dědického práva při dobové rekodifikaci.[28] Dále se podílel na českém vydání dědicko-právního svazku učebnice Roberta Mayr-Hartinga (1874–1948), u níž revidoval německý překlad a doplnil českou literaturu.[29] Dědicko-právní ustanovení v rámci velkého komentáře naopak poměrně zdařile okomentoval všestranný František Rouček (1891–1967), jehož hlavním oborem bylo obchodní právo.

Z meziválečných akademiků se dědickému právu nejvíce věnoval Tilschův nejbližší žák a pozdější nástupce Emil Svoboda (1878–1948): studie o výkladu právních jednání sloužily jako podklad k jeho habilitaci,[30] v roce 1919 se stal redaktorem nově založeného notářského časopisu České právo a při meziválečné rekodifikaci referentem subkomitétu pro dědické právo[31] a později také členem superrevizních komisí. Zajímal se o filozofii, byl vynikajícím řečníkem a stylistou, bohužel jeho literární činnost nebyla nijak obsáhlá: kromě opakovaného vydání učebnice dědického práva[32] můžeme uvést pouze několik kratších článků, které vznikaly především v souvislosti s přípravou rekodifikace.[33] Nejvýznamnějším autorem dědicko-právní literatury byl v meziválečné éře Antonín Hartmann (1864–1947), odborový přednosta Ministerstva spravedlnosti. Připravil komentáře k procesním předpisům i příručky z hmotného práva, inspirativní může být také jeho sbírka vzorů.[34]

V neposlední řadě připomeňme ještě některé „brněnské“ práce komparativního charakteru: dvě propracované studie připravil finanční prokurátor a vládní rada v Brně Josef Voslař (1874–1956),[35] několika inspirativními články k platnému právu přispěl také brněnský romanista Jan Vážný (1891–1942).[36] Zatímco Voslařovy práce osvětlují inspirační zdroje vládního návrhu z roku 1937, a tím nepřímo i nového občanského zákoníku, Vážného články zase přesvědčivě ukazují anachroničnost některých dobových řešení, kdy zákonodárce formálně a bez porozumění recipoval římskoprávní pravidla, např. kritizuje neomezené ručení za dluhy a doporučuje „vymeziti zodpovědnost dědicovu za dluhy výší aktiv“.[37]

III.

Co říci závěrem? Dědické právo stálo spíše na okraji odborného zájmu našich předních civilistů. Většina dobových článků byla zaměřena ryze prakticky, zevrubných (komparativně založených) studií bylo napsáno překvapivě málo; Tilschova nádherná publikace z počátku 20. století působí tak trochu jako z jiného světa. Přesto máme na co navazovat a právě tradiční dědicko-právní literatura by měla být jedna z těch nejinspirativnějších. n  


  

 

 


[1] Článek je dílčím výstupem z projektů IGA PF 2016/009 „Autonomie vůle zůstavitele“ a FRUP 2016/071 „Teorie práva III – Právní metodologie“.

[2] Patent je dostupný z: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=jgs&datum=1003&page=50&size=45.

[3] K inspiračním zdrojům nové dědicko-právní úpravy srov. Daduová, M., Horák, O. Nové dědické právo a meziválečná rekodifikace. Ad Notam, 2016, roč. 22, č. 1, s. 8–12.

[4] Z právnických biografických prací srov. Navrátil, M. (ed.). Almanach československých právníků: životopisný slovník čs. právníků, kteří působili v umění, vědě, krásném písemnictví a politice od Karla IV. počínaje až na naše doby. Praha: nákl. vl., 1930, a Skřejpková, P. (ed.). Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009. V současné době probíhají intenzivní práce na rozsáhlém projektu Encyklopedie českých právních dějin (hlavní redaktoři K. Schelle a J. Tauchen), který je rozvržen do šestnácti svazků, přičemž dva z nich budou obsahovat biografické medailony (dosud je evidováno 3 030 hesel, z toho 716 životopisných). Blíže: http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/.

[5] Dále srov. databázi Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989 (ed. J. Tauchen a J. Kazda), která je dostupná z: https://is.muni.cz/el/1422/podzim2013/EL032/um/index.html.

[6] V digitální knihovně Akademie věd ČR jsou dostupná vydání časopisu z let 1861–1936 (roč. 1–75).  Dostupné z: kramerius.lib.cas.cz.

[7] Grünwald, V. Právo dědické podlé obecného zákonníka občanského s výkladem jakož i přípravným a historickým úvodem. Praha 1853. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=15870.

[8] Grünwald, V. O původu i o studium obecného občanského zákona. Časopis českého Museum, 1850, roč. 24, s. 81–90 a 286–296.

[9] Nověji srov. Prof. Dr. Antonín Randa: zakladatelská osobnost pražské civilistiky: sborník prací k 175. výročí narození a 95. výročí úmrtí. Praha: UK; Vodnář, 2009; Eliáš, K. Osobnost Antonína Randy a jeho vliv na české soukromé právo. Právník, 2014, roč. 153, č. 10, s. 811–815; Velek, L. Antonín Randa očima svých současníků. Právník, 2016, roč. 155, č. 8, s. 673–688. 

[10] Unger, J. System des österreichischen allgemeinen Privatrechts VI. Das österreichische Erbrecht. 4. Aufl. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1894. Dostupné z: http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/exec/books/%22213233%22.

[11] Randa, A. Der Erwerb der Erbschaft nach österreichischem Recht auf Grundlage des gemeinen Rechtes: ein Beitrag zur Beurtheilung des österreichischen Entwurfs eines Gesetzes über den Erbschaftserwerb vom Jahre 1866. Wien: Manz, 1867, 149 s.;  Vládní osnova zákona, kterýmž se upravuje nabývání dědictví. Zpráva komise „právnické jednoty“, zřízené k tomu, aby dala své zdání o jmenované právě osnově. Právník, 1868, roč. 8, s. 125–134; Úvaha o návrhu uherského práva dědického. Právník, 1888, roč. 28, s. 325–333.    

[12] Randa, A., Kasanda, V. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. 7. vyd. Praha: ČAVU, 1922 (reprint: Wolters Kluwer, 2008), s. 193 a 197 a násl.

[13] Stupecký, J. Odkazy dle rakouského práva občanského, 1898; Rodinné fideikomissy, 1905; a Rakouské právo dědické, 1907.

[14] Stupecký, J. Legitimace dětí nemanželských podle práva rakouského: poznámky k §§. 160.–162. zák. obč. Praha: Ed. Grégr, 1897, 32 s.

[15] Blíže: Horák, O. Emanuel Tilsch a česká civilistika. Právník, 2016, roč. 155, č. 4, s. 299–309.

[16] Tilsch, E. O fideikommissech, 1905, 1908 a 1911; Právo dědické, 1906, 1908 a 1911.

[17] Tilsch, E. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací právní vědy. Část 1. Praha: Bursík & Kohout, 1905 (reprint: Wolters Kluwer, 2014). Srov. Stupeckého recenzi (Sborník věd právních a státních. 1907 roč. 7, s. 360–362).

[18] V podstatě současně s monografií vydal její úvodní část o principech dědického práva ve fakultním časopise: Tilsch, E. Úvod do práva dědického. Sborník věd právních a státních 1905, roč. 5, s. 261–278. 

[19] Ofner, J. (ed.) Der Ur-Entwurf und die Berathungs-Protokolle des Oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Bd. I–II. Wien: A. Hölder, 1889 (dostupné z: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/gdz); Pfaff, L., Hofmann, F. Commentar zum österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche.  Bd. I a II. Wien: Manz, 1877–1887 (dostupné z: http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=29049).

[20] V roce 1904 byla jmenována revizní komise za Ungerova předsednictví, jejím členem se stal také Randa, jemuž Tilsch svoji práci věnoval.

[21] Bibliografická databáze (srov. op. cit. sub 5) bohužel v případě tohoto časopisu není kompletní (neobsahuje roč. 3, 4 a 6; a roč. 18 byl omylem propojen s roč. 14).

[22] Blíže: Kuklík, J. Profesor Jan KrčmářPozapomenutá osobnost pražské civilistiky. Praha: UK; Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2008.

[23] Krčmář, J. Povinný díl a darování. Právník, 1901, roč. 40,  s. 822–828 a 853–860; O substituci fideikomisární k dílu povinnému. Právnické rozhledy, 1902, roč. 3, s. 119–121, 129–130, 141–143 a 154–156; Poznámky k dědickému právu dílčí novely k občanskému zákonníku. Právník, 1915, roč. 54, s. 201–209; Příspěvky k výkladu reformovaného práva občanského. K dědickému právu třetí novelly a řádu o zbavení svéprávnosti. Právník, 1918, roč. 57, s. 1–12 a 49–61.

[24] Krčmář, J. Několik poznámek k chystané reformě práva občanského. Sborník věd právních a státních, 1920, roč. 20, s. 35–59. Dostupné z: https://archive.org/details/sbornkvdprvn20univuoft.

[25] Krčmář, J. Právo občanské. V. Právo dědické. Praha: Všehrd, 1930,  2. vyd. 1933; 3. vyd. 1937 (reprint: Wolters Kluwer ČR, 2014). Navazoval na své litografické Základy přednášek o právu občanském, přičemž Dědické právo vzniklo jako první již v roce 1905.

[26] Tamtéž, s. 41–48.

[27] Sedláček, J., Rouček, F. (eds.). Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. I–VI. Praha: V. Linhart, 1935–1937 (reprint: Codex Bohemia, 1998; Wolters Kluwer ČR, 2014).

[28] Sedláček, J. Poznámky k navrhované reformě dědického práva. Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, 1923, roč. 2, s. 148-155.

[29] Mayr, R. Soustava občanského práva. Kniha pátá: právo dědické. Brno: Barvič & Novotný, 1927.

[30] Svoboda, E. Vůle vnitřní a vůle projevená právním činem. I. Praha: nákl. vl., 1911; Problém vůle v rakouském právu dědickém. Právník, 1912, roč. 51, s. 195–206 a 257–284.

[31] Dědické právo: návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. Praha: České právo, 1921, 2. vyd. Ministerstvo spravedlnosti, 1924.

[32] Svoboda, E. Dědické právo. Vesmír, 1921, 2. vyd. 1926,  3. vyd. Československý Kompas, 1946.

[33] Srov. zvl. Svoboda, E. K revisi občanského zákoníka: Vpočtění věna, Hodnota pozůstalosti, Právo vdovské, Beneficium inventarii. České právo, 1921–22, roč. 3, s. 1–3, 41–44, 91–94 a 101–106 (též zvl. otisk); dále také Svoboda, E. Výbor prací z práva občanského a z právní filosofie: k šedesátým narozeninám prof. Dr. E. Svobody. Praha: Melantrich, 1939.

[34] Hartmann, A. (ed.) Nesporné řízení. Praha: Československý Kompas, 1926, 2. vyd. 1931; Vzory soukromoprávních smluv a prohlášení a podání v nesporných věcech. Praha:  V. Linhart, 1935; Poslední pořízení. Praha: V. Linhart, 1935; Zákonná dědická posloupnost a projednání pozůstalosti v zemích české a moravské. V Praze: V. Linhart, 1937.

[35] Voslař, J. Doporučuje se zavésti povinný díl pro vdovu a opraviti § 700 obč. zák. (dvorní dekret ze dne 23. května 1844 čís. 807 ř. z.)? Brno: nákl. vl., 1925, 37 s. (Druhý sjezd československých právníků v Brně, Sekce I., Právo občanské a obchodní, otázka 3., práce 2.); Dědické právo v osnově občanského zákona. Časopis pro právní a státní vědu, 1938, roč. 21, s. 347–370.

[36] Srov. zvl. Vážný, J. Pojem práva dědického a účelnost jeho dnešní struktury. Právny obzor, 1923, roč. 6, s. 97–103; Římské právní ideje v občanském zákoníku a v osnově. Časopis pro právní a státní vědu, 1933, roč. 16, s. 171–186.

[37] Vážný, J. Op. cit. sub 36, 1923, s. 100–101.