Notářství v Litvě

JUDr. Daniela Machová, notářská kandidátka,

členka Mezinárodní komise prezidia NK ČR

 

Pan Marius Stračkaitis, notář v Klaipedě, je prezidentem litevských notářů od března roku 2008 a v současné době je ve svém třetím funkčním období. Je také členem mnoha rad a pracovních skupin zabývajících se přípravou právních předpisů, včetně Komise dohledu nad občanským zákoníkem Litevské republiky, a spoluautorem mnoha knih o notářském právu a historii.

V prosinci roku 2016 litevské notářství oslavilo 450. výročí. Pan Marius Stračkaitis byl tak laskav a zodpověděl pro nás několik otázek o aktuální situaci notářství v Litvě.

Pane prezidente, jaké jsou hlavní kompetence notářů ve vaší zemi? Jaký typ notářských služeb je nejvíce oceňován a vyhledáván litevskými občany?

Právní řád Litvy upravuje širokou škálu povinných notářských zápisů. Proto je motivací mnoha občanů i právnických osob k vyhledání notáře právě požadavek zákona. Mezi nejdůležitější kompetence notářů patří osvědčování nejrůznějších transakcí (včetně prodeje nemovitostí), řešení dědických případů, doložky vykonatelnosti ke smlouvám ve formě notářského zápisu, z nichž vznikají peněžité závazky, protestace směnek a šeků, doložky vykonatelnosti pro vymáhání pohledávek z hypotečních smluv na žádost věřitele, osvědčování souladu zakladatelských dokumentů právnických osob se zákonnými požadavky.

 

S účinností novel občanského zákoníku a notářského řádu v roce 2016 byly litevským notářům svěřeny nové kompetence a administrativní funkce, mohl byste nám o nich prosím říci více? Jaké další úkoly by podle Vašeho názoru mohly být prováděny notáři tak, aby se snížila zátěž státního a soudního aparátu?

 

V roce 2016 s nástupem účinnosti novel občanského zákoníku a zákona o notářství získali notáři nová oprávnění, bylo jim svěřeno sepisování notářských zápisů v dalších věcech a také byly zakotveny vyšší požadavky na notáře. V souladu s novelou zákona o notářství byly zavedeny od 1. ledna 2016 tyto nové funkce:


pravomoc notářů vydávat doložky vykonatelnosti k notářským zápisům;


opatřování dokumentů apostilou;

– poskytování služeb mediátora.

Novela občanského zákoníku zakotvila mimo jiné větší roli notářů v případech týkajících se omezení způsobilosti k právním jednáním. Notářům bylo svěřeno osvědčování preventivních plných mocí pro případ, že se člověk stane nezpůsobilým právně jednat. Notáři jsou také pověřeni sepisováním smluv o podpoře při rozhodování.

Poté, co byly výše uvedené změny přijaty, litevská Notářská komora vynaložila velké úsilí k přípravě notářů na jejich nové funkce a povinnosti. Uspořádala řadu seminářů a odborných školení s cílem zajistit, aby notáři byli schopni poskytovat maximálně profesionální služby a kompetentní poradenství svým klientům.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že veřejnost podporuje myšlenku svěřit notářům pravomoci při nesporných rozvodech manželství v případech, kdy manželé nemají nezletilé děti. Tyto kompetence byly svěřeny notářům v Lotyšsku a Estonsku již před několika lety. Litevští zákonodárci o této otázce zatím nerozhodli. Litevská Notářská komora zaujímá dlouhodobě stanovisko, že tento krok by byl pro občany velkým přínosem a zároveň by napomohl snížit zátěž litevských soudů.

 

Jak se veřejnost dozvídá o nových notářských službách? Pořádá Notářská komora nějakou oficiální propagační kampaň?

Podle průzkumů veřejného mínění, které zadala litevská Notářská komora, veřejnost drtivě notáře a jejich služby podporuje. Od roku 2005, kdy byl proveden první takový průzkum veřejného mínění, se notáři pokaždé těšili největší míře důvěry veřejnosti ze všech právnických profesí. Komora je spíše konzervativní v konání veřejných kampaní a klade důraz na soustavné vytváření a rozvíjení vztahů s médii poskytováním informací a zodpovídáním dotazů o aktuálních právních tématech.

 

Litevské notářství úspěšně drží krok se světem nových technologií. Mohl byste nám prosím vysvětlit, co přesně je systém eNotaras?

V březnu roku 2017 se litevská Notářská komora a řada vybraných notářských úřadů zapojily do testovací fáze první etapy systému eNotaras. Očekáváme, že po několika měsících testování jej začnou používat všichni notáři. Tento systém, vytvořený přední IT společností iTree, bude mít tři následné etapy realizace.

První z nich je spojena se zavedením online intranetového systému pro všechny notářské úřady. Systém bude poskytovat notářům online nástroje pro plánování jejich interakcí s klienty, stejně jako pro přípravu notářských listin. Online nástroje, jež budou stejné pro všechny notářské kanceláře, ale přístupné jednotlivě pro každou z nich, budou obsahovat elektronický notářský registr listin, což bude revoluční krok. V současnosti notáři registrují každý notářský zápis do tradičního papírového rejstříku, který také slouží jako hlavní právní dokument a doklad o finančních aktivitách. Nový elektronický registr bude sloužit nejen k registraci notářských zápisů, ale také jako nástroj shromažďování statistik a dat pro daňové orgány, a bude rovněž počítat a generovat faktury pro klienty. Systém eNotaras obsahuje též veřejné rozhraní, které umožní klientům vyhledat si notářskou kancelář, kontaktovat ji a sledovat historii svých interakcí s notáři. V neposlední řadě systém eNotaras poskytne notářům bránu pro přístup k většině státních registrů, které jsou nezbytné pro výkon notářské činnosti.

V dalších etapách vývoje systému eNotaras očekáváme vyšší úroveň online propojení notářů a jejich klientů, včetně použití bezpečných elektronických prostředků pro účely notářského osvědčení, od jednodušších listin až po ty složitější.

 

Jak nové technologie mění notářské služby? Kam se dle Vašeho názoru ubírá vývoj v této oblasti?

Informační technologie jsou klíčovým prvkem pro budoucnost notářské profese. Podle mého názoru bude hlavní výzvou pro notáře v 20. letech 21. století zajistit, aby obě strany – notáři i klienti, mohly plně využívat výhod online komunikace a rychlého přístupu k potřebným registrům a databázím. Zásadním požadavkem však bude, aby si notáři uchovali výlučné právo a povinnost ze zákona dohlížet na celý proces notářského osvědčování, a přispívali tak k posílení právní jistoty a právního státu.

 

Jaké podmínky musí člověk splnit, aby se mohl stát notářem v Litvě? Kdo jmenuje notáře do úřadu a kolik notářských úřadů v současné době v Litvě existuje?

Zákon stanoví, že ten, kdo se chce stát notářem, musí mít jak bakalářský, tak magisterský titul v oboru právních studií nebo jednoúrovňovou advokátní kvalifikaci udělovanou po absolvování univerzitního studia. Člověk, který chce být notářem, musí mít dále alespoň pět let zkušeností s prací v právní oblasti nebo pětiletou zkušenost z akademické a pedagogické činnosti zaměřené na právo. Osoby splňující tyto požadavky, s výjimkou právních akademiků, musí složit notářskou zkoušku, pořádanou pravidelně Ministerstvem spravedlnosti. Ti, kteří složili zkoušku, potom čekají na veřejné výběrové řízení, aby se mohli ucházet o notářský úřad v určité obci. Taková výběrová řízení koná zpravidla v souladu s aktuální potřebou Ministerstvo spravedlnosti.

Požadavek na délku praxe notářských kandidátů byl v nedávné době rozšířen z jednoho roku na roky dva. Poté, co uchazeč, který nebyl notářským kandidátem, uspěje ve výběrovém řízení na notáře, musí projít šestiměsíční praxí, než se stane notářem. Notář je jmenován a skládá slib do rukou ministra spravedlnosti. Aktuálně je v Litvě 263 notářů.

 

Jaká je struktura organizace litevských notářů? Jaké zákony upravují notářskou činnost a organizaci?

Činnost a organizace notářů se řídí zákonem o notářství, který byl přijat v roce 1992, v souvislosti s přetvářením starého sovětského notářského systému do systému založeného na principech latinského notářství. Členství notářů v národní notářské komoře je povinné. Klíčová rozhodnutí týkající se politik Komory jsou přijímána prezidiem Komory. Prezidium se skládá z prezidenta, viceprezidenta a členů prezidia, kteří reprezentují pět notářských volebních obvodů. Prezidium je voleno shromážděním členů Komory na dobu tří let. Zasedání shromáždění se koná dvakrát do roka. Prezidium odpovídá shromáždění členů Komory. Notářská komora se kromě administrativní činnosti zaměřuje především na poskytování právního poradenství notářům a jejich odbornou přípravu.

 

Notáři jsou tradičně vnímáni jako strážci právní jistoty. Jak je bezpečnost transakcí zajišťována litevskými notáři?

Spolupráce mezi notáři a státními registry je klíčovým prvkem při zajišťování bezpečnosti transakcí a správnosti notářských zápisů. Před sepsáním notářského zápisu je notář povinen ověřit informace o klientovi a majetku a některá další data ve státních registrech. Tak se notář ujistí, že ne­existují žádná omezení týkající se dispozic s majetkem, plná moc nebyla padělaná, průkaz totožnosti nebyl odcizen atd. Informace o notářských zápisech týkajících se nemovitostí, manželské smlouvy, závěti nebo plné moci notáři zanášejí do státních registrů, proto mohou být veškeré informace ověřeny.

Všechny notářské listiny jsou dále registrovány v rejstříku notáře, přičemž každý notář má v současnosti svůj vlastní registr. V blízké budoucnosti se tyto rejstříky přesunou do elektronického systému eNotaras.

 

Litevská Notářská komora je také velmi aktivní na mezinárodním poli, poskytuje zejména podporu mladým nebo nově zakládaným notářstvím. Kam je váš zájem v této oblasti zaměřen právě teď?

Komora, stejně jako všichni litevští notáři, má za sebou dlouhou cestu, která byla poznamenána reformováním a posilováním profese, jakož i budováním nových notářských tradic v době převratu a v neustále se měnícím a vyvíjejícím se právním a legislativním prostředí. Tato naše do jisté míry specifická zkušenost může být podle nás prospěšná i dalším zemím, které se snaží vybudovat notářství latinského typu. Navázali jsme dobré pracovní vztahy s notářskými komorami na Ukrajině a v Kazachstánu a rovněž dialog s kolegy z Běloruska, který se nyní rychle rozvíjí. V krátkodobém a střednědobém horizontu vidíme potřebu sdílet své znalosti a zkušenosti se všemi, kteří je potřebují. V letošním roce očekáváme pokračování intenzivních rozhovorů s kolegy na Ukrajině, kteří právě zažívají dynamické prostředí měnících se právních předpisů.

 

Pane prezidente, čím je dle Vašeho názoru litevské notářství jedinečné v porovnání s ostatními zeměmi?

Každé notářství má své charakteristické rysy a určitou jedinečnost. My můžeme být hrdí na to, že jsme úspěšně přijali německý notářský systém a modifikovali jej tak, aby byl v souladu s naší legislativou. Také můžeme být pyšní na vysokou úroveň důvěry, kterou jsme získali od našich klientů.

 

Pane prezidente, co Vás vedlo k tomu stát se notářem a co se Vám líbí nejvíce na notářské činnosti?

Dovolil bych si otázku drobně přeformulovat – co je nebo bylo hlavním důvodem, proč se mnozí kolegové stali notáři? Na tuto otázku existuje nekonečně mnoho odpovědí, a to zejména mluvíme-li o těch nejlepších z nejlepších. Někteří z nich jsou brilantní právníci, kteří mají rádi pevný řád notářského úřadu, každodenního života, zákonů a kodexů. Jiní jsou výborní advokáti, kteří mají rádi komunikaci s lidmi, a právě notářskou kanceláří projde nespočet různých lidí. Dalšími jsou kolegové, kteří sympatizují a soucítí s druhými a chtějí jim pomáhat. Ať už je důvod jakýkoliv, všichni jsme spojeni společnou motivací pomáhat klientům a respektem k notářské profesi.

 

 

Pane prezidente, děkujeme Vám za ochotu a čas, který jste nám věnoval. Přejeme Vám i litevskému notářství hodně sil a úspěchů, jak na poli domácím, tak mezinárodním.