Václav Valeš: Bavorské dějiny státu a práva

JUDr. PhDr. Stanislav Balík,

člen redakční rady Ad Notam     

 

Václav Valeš: Bavorské dějiny státu a práva

Brno: Tribun EU, 2016, 261 s. ISBN 978-80-263-1093-8.

Právní historik Václav Valeš, který vyučuje obecné právní dějiny na Fakultě právnické ZČU a Katolické teologické fakultě UK, podává čtenáři dosud pozapomenutý pohled na německé právní dějiny, jež byly až dosud tradovány pro období do r. 1806 valnou měrou jako výklad o Svaté říši římské, resp. Svaté říši římské národa německého, posléze jako dějiny Rýnského, Německého a Severoněmeckého spolku a od r. 1871 jako historie sjednoceného Německa bez akcentu na jeho nynější jednotlivé spolkové země. Téma je o to zajímavější, že Bavorsko, obdobně jako Sasko patří k sousedům českých zemí, s nimiž naši předkové i my přicházeli a přicházíme pravidelně do kontaktu.

Autor zvolil pro svůj výklad méně častou koncepci metodu „malobavorskou“ či „starobavorskou“. Jak sám vysvětluje, tato metoda „zaměřuje pozornost na tzv. „staré Bavorsko“ (Altbayern) jako krystalizační jádro, z jehož iniciativy byla od 17. století postupně získávána další území tak, až bylo dosaženo dnešní rozlohy. Zcela oprávněně lze tvrdit, že spolková země Bavorsko je umělým výtvorem a jedním z pozůstatků evropského uspořádání stanoveného po napoleonských válkách vídeňským kongresem (1814-1815)“. Osobně tento přístup považuji za šťastnou volbu, a to jednak s ohledem na typickou německou středověkou rozdrobenost i na tehdejší uplatňování principu personality práva.

Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol, odpovídajících perio­dizaci bavorské státnosti. Po vzniku bavorského kmenového knížectví a jeho christianizace se Bavorsko stalo součástí franské a východofrancké říše, následně bylo integrováno do Svaté říše římské. Po dvou stoletích nestability nastoupili v r. 1180 na bavorský trůn Wittelsbachové, do počátku 16. století pak bylo Bavorsko střídavě děleno a sjednocováno. Budování unitárního Bavorska s jediným povoleným vyznáním úzce souviselo s Augšpurským náboženským mírem z r. 1555. Bavorsko se stalo, na rozdíl od již zmiňovaného Saska, katolickou zemí, následně až do zániku Svaté říše římské národa německého absolutistickým kurfiřtstvím. Následující kapitoly pojednávají o konstitučním království v době sjednocení Německa (1806–1918), Svobodném státě Bavorsko za výmarské republiky (1918–1945) a o ztrátě identity ve stínu hákového kříže (1933–1945).

Nutno ocenit, že monografie je věnována právním dě­jinám v kontextu dějin politických a náboženských, respektive z pohledu poměru státu a církve. Václav Valeš věnuje pečlivou pozornost institucím bavorského státu a pramenům práva. Z vybraných zajímavostí lze zmínit například relativně úspěšnou snahu části bavorské šlechty zmírnit aplikaci zásady cuius regio eius religio záhy po Augšpurském náboženském míru, bavorský trestní zákoník z r. 1751, který přes svůj spíše středověký koncept byl prvním trestním kodexem od r. 1532, který vysloveně vyloučil v německých zemích platnost hrdelního řádu Karla V., jakož i občanský zákoník z r. 1756, jímž Bavorsko „o mnoho let předběhlo své dva největší rivaly v rámci Svaté říše římské národa německého, tedy habsburskou monarchii, která své první úřední sbírky soukromého práva vydala až v roce 1786 a 1811, a také Prusko, kde ke kodifikaci došlo až v roce 1794“.

Autor monografie vychází z úvahy, že ježto „státnost byla po celý středověk a hluboko do novověku spojena s osobou panovníka, je největší pozornost do 19. století věnována jim“. Publikaci provází i seznam nejvyšších představitelů Bavorka, od vévodů počínaje Garibaldem I. (kolem 548–591) přes kurfiřty a krále až po ministerského předsedu Paula Gieslera (1942–1945).

Čtenáře, který má Bavorsko spojené s pivovarnictvím, potěší do textu vložený exkurs o nařízení o čistotě piva (Reinheitsgebot) z r. 1516, k oslavě jehož 500. výročí se autor hrdě hlásí. Tento pramen je zařazen v německé edici i v českém překladu. Ukazuje se, že pivo smělo být v Bavorsku v 16. století vařeno výlučně z ječmene, nařízení pak stanovilo hostinským i jeho ceny.

Knihu tak lze doporučit pozornosti, a to nejen k seznámení se s touto pro Bavorsko svým způsobem očekávanou a typickou právní památkou, ale především k širšímu pochopení mentality naší sousední země s bohatou historií a kulturní tradicí.