Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.: Advokátní právo

Svejkovský, Macková, Vychopeň a kol.

Advokátní právo

C. H. Beck, Praha 2017, 332 stran, Praktická knihovna, ISBN 978-80-7400-659-3

 

Pět let po komentáři zákona o advokacii přichází Nakladatelství C. H. Beck v Praze s odbornou kolektivní publikací nazvanou Advokátní právo a zabývající se zčásti stejným tématem.


Jak již název knihy a její zařazení do tematické řady Příruček napovídá, její čtenář může očekávat daleko širší pokrytí všech aspektů výkonu advokacie a také praktické zaměření určené pro odbornou i laickou veřejnost, než nabízel předchozí komentář zákona o advokacii. Autorský kolektiv tvoří převážně řada zkušených advokátů, kteří advokátní právo v orgánech České advokátní komory často sami vytvářeli, v čele s advokátem JUDr. Jaroslavem Svejkovským nebo JUDr. Martinem Vychopněm, bývalým dlouholetým předsedou ČAK, doplněný o doc. JUDr. Alenu Mackovou, Ph.D., přední českou odbornici na civilní právo, ale i další. Advokáti podílející se na publikaci nezřídka jako členové orgánů České advokátní komory jednání svých kolegů pomocí advokátního práva hodnotili a použité předpisy interpretovali. Je tedy namístě, že právě oni nyní nabízejí přehled advokátního práva obohacený o své poznatky týkající se nejčastějších úskalí tohoto oboru.

Po preambuli podává publikace nejen teoretický, ale i praktický pohled na výkon advokacie ve všech jeho formách, od počátku tedy splnění všech předpokladů pro výkon advokacie, přes označení a reklamu advokátů až po ukončení činnosti advokáta. Důležitost jednotlivých témat pro advokátní obec je vyjádřena v řazení jednotlivých kapitol a není náhodou, že na jednom z předních míst je uvedena také profesní nezávislost. Důraz na nezávislost advokacie jako takové i na nezávislost jednotlivých advokátů je pochopitelný zejména s ohledem na nekončící úsilí advokátů o udržení a upevnění jejich jedinečné pozice a role v justičním systému, a to nejen v očích odborné, ale i laické veřejnosti. Skutečnost, že čeští advokáti nejsou ve své činnosti odtrženi od dění v Evropské unii, ale naopak jsou pevnou součástí evropského advokátního prostředí, dokládá kapitola věnující se volnému pohybu advokátů v Evropské unii a podmínkám poskytování právních služeb a výkonu advokacie v členských státech EU. Těžiště práce advokáta ale spočívá ve vztahu advokáta a klienta a tomuto tématu autoři věnují v knize zcela oprávněně značnou pozornost. Cenné informace najde čtenář i v kapitole týkající se pojištění advokátů, doufaje, že nebudou nikdy potřeba. Zato jiné činnosti advokáta, jako například úschovy nebo prohlášení pravosti podpisů, jsou běžnou součástí poskytovaných právních služeb advokátů, společnou s dalšími právnickými profesemi, a těmto je v knize věnována samostatná kapitola. Výchova koncipientů a advokátní zkouška musí reagovat na narůstající počet zájemců o advokátní povolání, a nejen o připravovaných změnách v této oblasti se lze dozvědět na stránkách publikace. Po kapitole popisující kárnou odpovědnost téměř na závěr autoři zařadili nikoli nedůležité otázky advokátního palmáre. Pro zachování aktuálnosti obsahu knihy autoři zmiňují na poslední chvíli přijatou novelu zákona o advokacii mimo jiné upravující koncepci bezplatné právní pomoci ze strany advokátů.

Publikace by měla být spíše než teoretickým výkladem praktickým pomocníkem každému, kdo bude řešit různorodé otázky spojené s výkonem advokacie. Příručka by měla napomoci nikoli pouze advokátům komplexně se zorientovat v jednotlivých oblastech advokátního práva. Vždyť autoři čerpali nejen ze zákona o advokacii jako stěžejního právního předpisu pro činnost advokátů, ale i z dalších pramenů, kterých se výkon advokacie týká, od Listiny základních práv a svobod, přes občanský zákoník, evropské směrnice až po stavovské předpisy České advokátní komory. Možná si knihu vyhledá a prolistuje nejeden klient, aby se na setkání s advokátem řádně připravil. A rozumný advokát takovou přípravu rozhodně ocení více než rady z jiných „zaručených“ internetových zdrojů.

Autoři, jak sami uvádí, spatřují hlavní úlohu advokátního práva v ochraně klienta, jemuž je advokátova právní služba určena. Tento vztah, jenž je základním pilířem advokátova povolání, byl středobodem zájmu od nepaměti, jak můžeme vyčíst již ze slov Ciceronových anebo se přesvědčit na příkladu některých známých kauz, ve kterých advokát hájí svého klienta, a to v minulosti i současnosti. Z advokátových úst slýcháme odkaz například na povinnost mlčenlivosti, další z nezbytných předpokladů výkonu advokacie. A jaké jsou její meze, které advokáti v dnešní době plné bezpečnostních rizik musí usilovně hájit, autoři v knize přibližují. V popisu oblastí, které současná advokacie aktuálně řeší, jako například nárůst počtu advokátů, tzv. pokoutnictví neboli poskytování právních služeb osobami bez patřičného oprávnění, bezplatná právní pomoc, lze spatřovat paralely s prvorepublikovou advokacií ve svém pojetí považovanou za vzor noblesního a společensky uznávaného povolání. Proto je i zachování tradic, poučení z minulosti a její odraz v současnosti pro advokacii cenné.

Máme tedy před sebou dílo, které představuje výkon advokacie prostřednictvím předpisů, které ji upravují, a jejich interpretace, jako povolání ctící tradice, svoji roli v justičním systému nalézajícím spravedlnost, respektující přitom práva všech zúčastněných, a také advokacii aktivně zapojenou do evropského prostoru poskytování právních služeb. Kéž by i v očích široké veřejnosti byla advokacie takto chápána.

 

Mgr. Petra Krtková, odborná asistentka

katedry právních dějin

Západočeské univerzity v Plzni,

advokátka v Praze