Licenční řízení u ERÚ – smrt držitele licence k provozu FVE

JUDr. Bc. Jarmila Ticháčková Mateřanková Mgr. Pavel Ticháček

Ke zpracování tématu tohoto článku autory vedly opakující se návrhy dědiců na zahájení dodatečného řízení o projednání pozůstalosti z důvodu nutnosti opatření dokladu prokazujícího přechod vlastnického práva k energetickému zařízení – fotovoltaické elektrárně na právní nástupce zůstavitele pro účely licenčního řízení u Energetického regulačního úřadu.

 

LICENCOVANÁ ČINNOST

Na úvod tohoto článku je třeba si uvědomit, že oprávnění k licencované činnosti udělené Energetickým regulačním úřadem není nutné pro provoz každé fotovoltaické elektrárny.

Případy, kdy je nutné získat oprávnění k provozu fotovoltaické elektrárny, vymezuje § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Dle citovaného ustanovení mohou osoby podnikat v energetických odvětvích na území České republiky za podmínek stanovených tímto zákonem na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

Z daného ustanovení tedy plyne, že licencí Energetického regulačního úřadu k provozu fotovoltaické elektrárny nemusí disponovat osoba, která vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu v malém rozsahu (do 10 kW včetně), ledaže by ve stejném odběrném místě byla připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.

 

POKRAČOVÁNÍ V LICENCOVANÉ ČINNOSTI

Dle § 10 odst. 1 písm. a) energetického zákona licence zaniká u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého, ledaže dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu licencované činnosti.

V souladu s § 10 odst. 8 energetického zákona mohou po smrti držitele licence ve výkonu licencované činnosti pokračovat až do skončení řízení o pozůstalosti pouze:

a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem energetického zařízení, které slouží k výkonu licencované činnosti,

c) pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud ve výkonu licencované činnosti nepokračují dědicové, nebo

d) správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, pokud byl k výkonu licencované činnosti ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.

1) Notifikační povinnost

Oprávněné osoby, které pokračují do skončení řízení o pozůstalosti ve výkonu licencované činnosti, jsou povinny dle § 10 odst. 9 energetického zákona oznámit tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu písemně ve lhůtě tří měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti je povinen oznámit Energetickému regulačnímu úřadu pokračování ve výkonu licencované činnosti ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se ujme funkce. Tuto osobu Energetický regulační úřad eviduje jako „prozatímního pokračovatele ve výkonu licencované činnosti po zemřelém“.

Oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 8 písm. a) až c) energetického zákona (viz výše), které hodlají pokračovat ve výkonu licencované činnosti po skončení řízení o pozůstalosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, přičemž současně předloží Energetickému regulačnímu úřadu žádost o udělení licence.

Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence osobě, která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti, taková osoba pokračuje ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence zemřelého držitele licence. Licence udělená zemřelému držiteli licence zaniká až vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence osobě, která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti.

 

2) Prokazování přechodu vlastnického práva

Licence se uděluje na základě písemné žádosti osoby, která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti. Náležitosti žádosti o udělení licence upravuje § 7 odst. 2 energetického zákona. Přílohou žádosti o udělení licence jsou dle § 7 odst. 4 písm. e) mimo jiné i „doklady prokazující vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení“.

Dle § 5 odst. 1 vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, s účinností od 1. 2. 2016 prokazuje žadatel vlastnické právo k energetickému zařízení: a) výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí, nebo b) smlouvou nebo jiným dokladem o nabytí vlastnického práva, nezapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí. Nelze-li však vlastnické právo k energetickému zařízení prokázat způsobem uvedeným shora, lze takové právo k energetickému zařízení prokázat v souladu s § 5 odst. 3 citované vyhlášky i jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

 

DOPORUČENÍ PRO SOUDNÍ KOMISAŘE

V návaznosti na výše uvedené lze tedy doporučit, aby se soudní komisař v rámci řízení o pozůstalosti zabýval otázkou, zda zůstavitel byl či nebyl vlastníkem energetického zařízení – fotovoltaické elektrárny a držitelem licence k jejímu provozování. Postačí dotaz na v úvahu přicházející dědice zůstavitele, kteří zpravidla jsou s majetkovými poměry zůstavitele velmi dobře obeznámeni. V případě pochybností lze doporučit orientační vyhledávač licencí, který umožňuje vyhledávat údaje o držitelích licencí udělených Energetickým regulačním úřadem, jenž je dostupný na adrese: https://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci.[1]

Na závěr tohoto příspěvku tedy můžeme shrnout, že pokud soudní komisař v rámci pozůstalostního řízení zjistí, že ve vlastnictví zůstavitele bylo ke dni jeho úmrtí rovněž energetické zařízení – fotovoltaická elektrárna, pro jehož provoz disponoval zůstavitel licencí Energetického regulačního úřadu, a že zde jsou osoby, které hodlají v souladu se zákonem v licencované činnosti pokračovat, pak by měl:

a) poučit dotčené osoby o jejich notifikační povinnosti ve vztahu k Energetickému regulačnímu úřadu,

b)  vhodným způsobem tuto skutečnost zaznamenat v konečném dědickém usnesení, a to tak, aby usnesení vydané soudním komisařem bylo dostatečným dokladem prokazujícím vlastnické právo dědice k energetickému zařízení v řízení o žádosti o udělení licence u Energetického regulačního úřadu.[2]

 


[1] Energetický regulační úřad uveřejňuje seznam rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení licence a obsah těchto rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku, který je dostupný online na serveru Energetického regulačního úřadu na adrese www.eru.cz.

[2] Do diskuse týkající se bližší specifikace fotovoltaické elektrárny v dědickém usnesení soudního komisaře se mohou členové notářské obce zapojit na diskusním fóru Notářské komory České republiky, které je určeno pro notáře, notářské kandidáty a notářské koncipienty na adrese http://www.nkcr-forum.cz/.