Stojí za pozornost

PRÁVNÍ ROZHLEDY 9/2018:

DISKUSE

Dluhy nabyté dědictvím a jejich uspokojení v rámci insolvenčního řízení

JUDr. Lukáš Pavelka, Praha

 

JUDIKATURA

Nejvyšší soud České republiky: Pohledávky společníků nebo členů dlužníka v insolvenčním řízení

§ 172 InsZ

Mezi pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti (účastnické pohledávky) ve smyslu § 172 InsZ patří zejména právo na podíl na zisku a na vypořádací podíl. Naopak pohledávka ze smlouvy o půjčce spočívající v nároku na vrácení poskytnutých peněz společností společníku mezi tyto pohledávky nepatří.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 ICdo 57/2015

 

PRÁVNÍ ROZHLEDY 10/2018:

ČLÁNKY

Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku – 1.část

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Plzeň

 

PRÁVNÍ ROZHLEDY 11/2018:

ČLÁNKY

Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku – 2.část

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Plzeň

JUDIKATURA

Nejvyšší soud České republiky: Pravomoc (mezinárodní příslušnost) českých soudů k řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů (squeeze-out)

čl. 22 odst. 2 nařízení Brusel I

§ 183k ObchZ

§ 375 a násl. ZOK

Rozhodne-li valná hromada akciové společnosti se sídlem v České republice o přechodu všech (ostatních) účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, je k řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění dána pravomoc (mezinárodní příslušnost) českých soudů bez ohledu na to, kde má sídlo či bydliště hlavní akcionář.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 27. 3. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4403/2014

 

JUDIKATURA

Nejvyšší soud České republiky: Změna členství nabyvatele družstevního podílu ve vztahu k družstvu. Meze přezkumu vyloučení člena družstva v řízení o vyklizení družstevního bytu

§ 1099, 1745 ObčZ

§ 619, § 620 odst. 1, § 734, § 736 odst. 2 ZOK

Není-li ve smlouvě o převodu družstevního podílu stanoveno jinak, nabývají závazky ze smlouvy účinnosti dnem, kdy byla smlouva uzavřena, a k tomuto dni se stává nabyvatel vlastníkem družstevního podílu. Vůči družstvu však nastávají právní účinky převodu družstevního podílu teprve dnem, ve kterém je družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu (ledaže smlouva určí účinky později), nebo dnem, kdy je družstvu doručeno prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. Teprve k tomuto dni se nabyvatel družstevního podílu stává členem družstva. Není-li družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu či prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, nemůže dojít ke změně v okruhu členů družstva. Členem družstva pak zůstává převodce, kterému nepřestávají svědčit členská práva a povinnosti tvořící převáděný družstevní podíl (a to přesto, že již došlo k převodu vlastnického práva k družstevnímu podílu). Zanikne-li členství převodce v družstvu předtím, než byla družstvu doručena smlouva o převodu družstevního podílu či prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, tedy dříve, než mohly vůči družstvu nastoupit účinky převodní smlouvy (zde marným uplynutím lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení převodce z družstva), nabyvatel se členem družstva nestane a (v případě bytového družstva) mu nevznikne ani právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. V řízení o vyklizení družstevního bytu není soud oprávněn posuzovat, zda vyloučení z družstva bylo přiměřenou sankcí za porušení členských povinností. Nebylo-li rozhodnutí o vyloučení prohlášeno za neplatné postupem podle § 620 odst. 1 ZOK, považuje se za platné, přičemž jeho platnost nelze v jiném soudním řízení přezkoumávat.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 30. 1. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4215/2016

 

PRÁVNÍ ROZHLEDY 12/2018:

ČLÁNKY

K zákazu zaměstnávání mezi manžely (a též mezi registrovanými partnery)

Mgr. Simona Eichlerová, Brno

Obecně je stanoven zákaz pracovněprávního vztahu mezi manžely a také mezi registrovanými partnery. Mezi ostatními členy rodiny či příbuznými (a to ani mezi druhem a družkou) žádný zákaz obdobného charakteru stanoven není. Společenská realita se snaží vyrovnat se se zákazem po svém. Proč zákaz vznikl, jaké jsou jeho důsledky, a je skutečně nutný?

 

JUDIKATURA

Nejvyšší soud České republiky: Revokace rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací

§ 170 ObčZ

Zákon umožňuje změnit (revokovat) rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací toliko v případě, kdy takové rozhodnutí přijali její členové nebo její příslušný orgán, tj. pouze u tzv. dobrovolného zrušení právnické osoby s likvidací. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, změna (zrušení) rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby s likvidací je možná pouze na základě řádných či mimořádných opravných prostředků.

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 28. 2. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1135/2017

 

JUDIKATURA

Vrchní soud v Praze: Souhlas členů družstva se změnou úpravy náležitostí stanov dle § 731 ZOK

§ 731 ZOK

K přijetí rozhodnutí členské schůze bytového družstva učiněného podle § 777 odst. 2 ZOK o přizpůsobení stanov přijatých za účinnosti obchodního zákoníku úpravě zákona o obchodních korporacích tak, že byly doplněny o povinné náležitosti stanov dle nové právní úpravy (§ 731 odst. 1 ZOK), není třeba souhlasu všech členů družstva ve smyslu § 731 odst. 2 ZOK. To platí i pro situaci, že stanovy bytového družstva přijaté za účinnosti obchodního zákoníku úpravu podmínek, za nichž lze uzavřít nájemní smlouvu mezi bytových družstvem a jeho členem, již obsahují – nejedná se o náležitosti stanov dle § 731 odst. 1 ZOK, tedy zákona, který nabyl účinnosti až dne 1. 1. 2014, a proto ani na přijetí rozhodnutí o takové změně stanov § 731 odst. 2 ZOK nedopadá.

Usnesení Vrchního soudu v Praze z 28. 2. 2018, sp. zn. 7 Cmo 128/2016

PRÁVNÍ ROZHLEDY 13-14/2018:

ČLÁNKY

Účinky započtení a jejich úprava v občanském zákoníku

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., Brno

Zpětné účinky započtení mají v českém právu dlouhou tradici, přinášejí však řadu problematických důsledků, kterým lze čelit zavedením perspektivního přístupu k započtení. Nový kodex příležitost ke změně nevyužil, nemělo by se však jednat o otázku do budoucna uzavřenou.

 

JUDIKATURA – SOUDY ČR

Nejvyšší soud České republiky: Odpovědnost advokáta za neodpovídající text smlouvy o půjčce

§ 16 odst. 1, § 24 AZ

Neodpovídá-li advokátem sepsaný text smlouvy o půjčce skutečnému průběhu realizace půjčky, nelze právní služby advokáta (výkon advokacie) omezit jen na samotný sepis smlouvy a ve sporu o náhradu škody způsobené advokátem je třeba posoudit i případný nedostatek poučení klienta o právních důsledcích okolnosti, že v rozporu s textem smlouvy nebyly peníze řádně předány, že závazkový vztah dosud nevznikl a jeho vznik bude závislý na dalším postupu stran.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 20. 12. 2017, sp. zn. 25 Cdo 347/2016

 

Bulletin advokacie 5/2018:

 

Otazníky kolem vzdání se práva na náhradu škody

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

 

Aktuální otázky zániku účasti společníka ve společnosti s r. o. při exekučním postižení jeho podílu

JUDr. Vladimír Muzikář

JUDr. Andrea Muzikářová

Nepřiměřeně nízká smluvní odměna advokáta jako kárné provinění

JUDr. Lukáš Slanina

Mgr. Vladimír Janošek

 

Bulletin advokacie 6/2018:

 

Diskutované otázky zániku závazků v občanském zákoníku

JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

 

Rubriku zpracoval Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze, člen redakční rady Ad Notam