Memoáry soudce z notářské rodiny

Ediční středisko Právnické fakulty UK v Praze vydalo v červnu 2018 ve své již téměř dvacet let aktivní knižnici „Memorabilia juridica“ v pořadí již devátou publikaci této knižnice – knihu Jana Kotouse „Soudce Antonín Mokrý vzpomíná“. Jistě není náhodou, že publikace vychází čtvrt roku před devadesátiletým jubileem Antonína Mokrého, který je notářské veřejnosti již mnohá desetiletí – též z řady čísel našeho notářského časopisu – důvěrně znám.


Jak mnozí notáři dobře vědí, Antonín Mokrý má k notářství daleko důvěrnější vztah, než by se jinak mohlo od více než padesát let činného civilního soudce očekávat. Základní důvody jsou dva. Antonín Mokrý předně pochází ze známého rodu Mokrých, v němž se notářské povolání vyskytovalo již od poloviny 19. století včetně jeho otce a obou dědů (viz nedávno vydanou a v našem časopise recenzovanou knihu „Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých“). Druhý důvod spočívá ve skutečnosti, že Antonín Mokrý byl celé čtvrtstoletí činný jako pražskými notáři mimořádně respektovaný předseda notářského odvolacího senátu Městského soudu v Praze a je autorem či spoluautorem komentářů notářského řádu vydaných v osmdesátých či devadesátých letech minulého století.

 

Samotná publikace je výběrem pasáží zejména ze dvou souborů nazvaných „Z mého života“ a „Střípky vzpomínek“, které Antonín Mokrý začal sepisovat již v roce 1999 a posléze pak po odchodu na odpočinek v roce 2002. V uceleném znění tyto a další podklady uspořádal JUDr. Jan Kotous, který je čtenářům našeho časopisu rovněž známý jako autor řady pojednání z oblasti české právnické historie. Kniha je rozčleněna do 20 krátkých kapitol.

Vznikla tak sympatická knížka, která zaplňuje mezeru v mnoha směrech moderní české právní historie. Vzpomínky kromě půvabných zážitků z mládí Antonína Mokrého přinášejí ucelený obraz moderních dějin českého právního života za více než půlstoletí v letech 1948 až 2002, zahrneme-li do nich i období právnického studia. Přitom se jedná o zážitky z tak významných oblastí, jaké představuje stav výuky na pražské právnické fakultě v těžkém období počátku padesátých let minulého století, jakož i historický vývoj situace v české justici v období zahrnujícím celé půlstoletí mezi lety 1952 až 2002.

 

Publikace má všechny předpoklady stát se malým bestsellerem pro skupinu právníků, kteří komunistickou justici ještě osobně zažili nebo se o ni zajímají. Je napsána v „ich“ formě, tedy z pohledu Antonína Mokrého, neobyčejně čtivým jazykem. K přednostem knížky patří i skutečnost, že Antonín Mokrý se v ní nevyhýbá konfliktním otázkám, které zejména komunistickou českou justici postihly. Nevyhýbal se ani podrobnému popisu, kritice či chvále osobností jednak vyučujících na Právnické fakultě UK a jednak svých spolupracovníků na soudech mnoha stupňů, zejména však na Městském soudě v Praze, kde působil nejdéle.

 

Jde přitom o pohled bytostného celoživotního demokrata, tedy o pohled na komunistickou justici ostře kritický, ale současně o pohled nikoli černobílý. V popisu svých zážitků, které nečekaně po listopadu 1989 strávil při výkonu vedoucích funkcí, jež zastával (předseda Nejvyššího soudu ČR, po rozpadu federace pak předseda Vrchního soudu v Praze), vyjadřuje autor hluboké uspokojení z návratu demokratických poměrů, ale také analyzuje negativní rysy, které současnou českou justici stále trápí. Zajímavé jsou pestré zážitky z mezinárodních cest, které Antonín Mokrý absolvoval v euforické době začátku devadesátých let minulého století.

 

Notáři v knize ocení rozbor osobnosti jeho nástupce ve funkci předsedy pražského odvolacího notářského senátu, bývalého notáře JUDr. Ladislava Muzikáře, který rovněž již v loňském roce ukončil výkon soudcovské práce. Barvitě popisuje také své vztahy s pražskými notáři v době čtvrtstoletí mezi lety 1964 až 1989, kdy s nimi přicházel do styku nejčastěji.

 

Knihu lze objednat v Edičním středisku Právnické fakulty UK za přístupnou cenu 240 Kč (podrobnější informace lze získat na fakultním e-shopu).

 

Jsem přesvědčen, že čtenář této nevšední a svým záběrem ojedinělé memoárové publikace nebude zklamán, neboť bude odměněn poznatky z poutavých životních zážitků velké české justiční osobnosti.  

 

JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář