Notářská konference k 25. výročí obnovy svobodného notářství

Dne 5. října 2018 proběhla v Národním domě na Vinohradech notářská konference k 25. výročí obnovy svobodného notářství.

 

Konference byla zahájena impozantní vizuální prezentací jednotlivých notářských komor, vytvořenou speciálně pro tuto příležitost a podbarvenou hudbou Marca-Antoineho Charpentiera Te Deum. Nádherný sál v Národním domě na Vinohradech byl zcela zaplněn. Na složení publika bylo zřejmé generační omlazení notářského stavu a potěšující byl také velký zájem ze strany notářských kandidátů a koncipientů.

V úvodu Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR, ocenil dlouhou cestu, výsledkem které je dnešní moderní notářství, pevně ukotvené a respektované v institucionálním systému práva v České republice. JUDr. Martin Foukal, čestný prezident Notářské komory ČR, a JUDr. Miloslav Jindřich, čestný viceprezident Notářské komory ČR, zavzpomínali na občas složité okolnosti vzniku samostatného notářství. Vyprávěli o době, kdy notářství ještě bylo součástí soudní soustavy a kdy věci, které dnes vnímáme jako naprosto samozřejmé a nezpochybnitelné, byly nejisté a ideje svobodného notářství bylo teprve nutné prosadit, za velkého osobního nasazení zúčastněných a občas také díky přispění řady šťastných okolností.

S krátkým proslovem na konferenci vystoupila řada vzácných hostů, a to ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Marek Benda, místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala, prorektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., viceprezidentka Mezinárodní unie notářství pro Evropu (UINL) paní Sigrun Erber-Faller, viceprezident Rady notářství EU (CNUE) pan Pierre-Luc Vogel, člen představenstva České advokátní komory JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová, prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

 

Z jejich úst zazněla slova uznání, ale i inspirativní myšlenky pro budoucnost. Hlavními tématy byly možnosti a meze elektronizace justice, přímé zápisy do obchodního rejstříku, generační obměna notářského stavu, spolupráce mezi komorami, bdělost a důsledná ochrana již dosažených hodnot právního státu, mlčenlivost notáře a její provedení v právním řádu, nová právní úprava, potřeba její novelizace versus „legislativní blahobyt“. Pierre-Luc Vogel nabídl publiku pozitivní zkušenosti francouzského notářství s nespornými rozvody. Zahraniční hosté shodně vyjadřovali hluboké uznání JUDr. Martinu Foukalovi za jeho práci na poli světového notářství, a tím také prosazování dobrého jména České republiky v zahraničí.

 

JUDr. Martin Foukal, stejně jako prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., připomněli, že historie notářství kontinuálně zasahuje hluboko do minulosti. O notářích lze mluvit již od 13. století, kořeny však vedou mnohem dále, když první písemné zmínky o písařích panovníků máme již z 11. století. JUDr. Foukal s úsměvem doplnil, že už v pohádkách panu králi musel depeši nebo nótu někdo sepsat, a nebyl to přece nikdo jiný než právě notář.

 

Mgr. Radim Neubauer vyjádřil opakovaně úctu a poděkování všem notářům, kteří svou poctivou, každodenní prací v uplynulých dvaceti pěti letech přispěli k dnešní podobě a pozitivnímu obrazu notářství ve společnosti.

 

V odpolední části proběhla – ve velmi otevřené a uvolněné atmosféře – panelová diskuze na téma „Zásady a principy latinského notářství v průběhu času“, přičemž diskutujícími byli Mgr. Radim Neubauer, Mgr. Pavel Bernard, viceprezident Notářské komory ČR, JUDr. Martin Foukal a JUDr. Miloslav Jindřich.

 

Zásady a principy jako podklad k diskuzi stručně formuloval JUDr. Miloslav Jindřich takto:

 

 1. notářství je odvozeno od veřejné moci,

 2. notářství vykonává omezený počet notářů s určenými sídly notářských úřadů – počet určuje a reguluje stát,

 3. zákon stanoví předpoklady ke jmenování notářem,

 4. výběr notáře je kvalifikovaný,

 5. činnost notáře a její neslučitelnost s jinou výdělečnou činností je vymezena zákonem,

 6. výkon notářství jmenovaným notářem je povinný,

 7. notářství je vykonáváno notářem osobně,

 8. notářství je vykonáváno notářem na vlastní účet,

 9. výše odměny notáře za výkon notářství je stanovena právním předpisem – smluvní odměna není možná,

10. notářská samospráva a členství notáře v notářské komoře vyplývá ze zákona.

 

Diskutující důsledně rozebrali uvedené zásady a principy, bez kterých by nestranný výkon notářství nebyl možný, a to s ohledem na aktuální otázky a budoucí vývoj notářství. Připomněli, že jistoty neexistují a je třeba si tyto zásady a principy pravidelně připomínat a aktivně je prosazovat a bránit proti nevhodným, nesystematickým zásahům legislativy. Současně požádali o aktivní přístup všechny notáře, protože každý nejen přispívá svou každodenní, poctivou prací k naplňování těchto zásad, ale může se přímo zapojit do věcí společných všem notářům.

 

V hlavní části večerního programu byly poté slavnostně předány medaile M. Jindřicha z Isernie, protonotáře krále Přemysla Otakara II. a prvního veřejného notáře v Praze, a to za zásluhy o české notářství.

Zlatá medaile byla udělena Dr. Klausovi Woschnakovi, emeritnímu rakouskému notáři ve Vídni, čestnému prezidentovi Středoevropské notářské iniciativy „Hexagonála“. Stříbrné medaile byly uděleny JUDr. Jozefu Opatovskému, emeritnímu slovenskému notáři v Trnavě a čestnému prezidentovi Notářské komory Slovenské republiky, JUDr. Vladimíru Poláškovi, emeritnímu notáři v Karviné, JUDr. Petrovi Bílkovi, emeritnímu notáři v Praze, JUDr. Karlu Wawerkovi, emeritnímu notáři v Praze a JUDr. Ondřeji Holubovi, emeritnímu notáři v Praze.

 

Dr. Klaus Woschnak byl ve vedoucí funkci v Rakouské společnosti pro mezinárodní spolupráci notářství a jako viceprezident Komise pro mezinárodní spolupráci Mezinárodní unie latinského notářství nejaktivnější osobností světového notářství při organizování zahraniční notářské podpory při  prosazování obnovy notářství v tehdejším Československu v letech 1990 až 1992. Jako člen delegací Rakouské notářské komory a Mezinárodní unie latinského notářství se také aktivně účastnil jednání s naší tehdejší vrcholnou politickou reprezentací, na kterých byla vysvětlována funkce notářství v kontinentálním systému práva a jeho fungování ve světě. Dr. Klaus Woschnak se i po obnovení českého notářství aktivně podílel na předávání zahraničních zkušeností našemu mladému notářství a na rozvíjení nadstandardních vztahů Notářské komory České republiky a Rakouské notářské komory, později i jako její prezident. Stál při zrodu založení tradice pravidelných setkání českých a rakouských notářů – Vltava Dunaj (Moldau – Donau) a byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku Středoevropské notářské iniciativy „Hexagonála“, která se stala respektovanou názorovou platformou notářství střední a východní Evropy. Dr. Klaus Woschnak nemohl být na slavnostním večeru přítomen a medaile mu bude předána pravděpodobně na lednovém sněmu NK ČR.

 

JUDr. Jozef Opatovský, jako předseda občanského sdružení slovenských státních notářů – Notářské komory Slovenska, byl vůdčí osobností slovenského notářství při nelehkém prosazování obnovy svobodného notářství po roce 1989 v našem tehdejším společném federálním státě. Zrušení státního notářství v Československu a obnovy svobodného notářství v České republice a Slovenské republice bylo dosaženo především společným úsilím a vzájemnou spoluprací Sdružení notářů České republiky a Notářské komory Slovenska v letech 1990 až 1992. Na dosažení společného cíle měl JUDr. Jozef Opatovský výrazný osobní podíl. JUDr. Jozef Opatovský, který byl zvolen prvním prezidentem Notářské komory Slovenské republiky, se ve své funkci zasloužil o zahájení nadstandardních vztahů mezi Notářskou komorou České republiky a Notářskou komorou Slovenské republiky, které trvají doposud, a umožňují tak využívat zkušenosti obou notářství pro jejich rozvoj.

 

JUDr. Vladimír Polášek, jako místopředseda Sdružení notářů České republiky, se podstatně podílel na zrušení státního notářství a na prosazení obnovy svobodného notářství v České republice. Byl pak prvním prezidentem Notářské komory v Ostravě a do této funkce byl zvolen ještě vícekrát. Svým aktivním působením v dlouholetých funkcích člena prezidia Notářské komory České republiky a člena prezidia Notářské komory v Ostravě se zasloužil o vybudování českého notářství a jeho rozvoj.

 

JUDr. Petr Bílek se účastnil prvních iniciativ k obnově českého notářství a poté významně spolupracoval se Sdružením notářů České republiky při prosazování tohoto cíle. Byl prvním prezidentem středočeské Notářské komory v Praze a poté až do svého ukončení působení ve funkci notáře jejím viceprezidentem a voleným členem prezidia Notářské komory České republiky. Výrazným působením v těchto funkcích se podílel na vybudování českého notářství a jeho rozvoji a jako dlouholetý předseda Komise vzdělávání a častý předseda zkušební komise pro notářské zkoušky na výchově nové generace notářů. Byl vedoucím autorského kolektivu všech pěti vydání Komentáře notářského řádu vydaných Nakladatelstvím C. H. Beck.

 

JUDr. Karel Wawerka se jako pracovník legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti v letech 1990 až 1992 podstatně podílel na přípravě právních předpisů nutných pro obnovu českého notářství a nad rámec svých povinností spolupracoval se Sdružením notářů České republiky. JUDr. Karel Wawerka byl spoluautorem prvního komentáře notářského řádu a jeho druhého vydání, vydaných nakladatelstvím Linde v letech 1993 a 1995. Po svém jmenování notářem v roce 1994 se zapojil do práce notářské samosprávy. Byl dlouholetým voleným členem prezidia Notářské komory České republiky a členem jeho Právní, později Legislativní komise, jejímž byl dva roky předsedou. Od roku 1996 až do ukončení svého působení ve funkci notáře byl členem prezidia Notářské komory pro hlavní město Prahu. Aktivním působením ve svých funkcích se JUDr. Karel Wawerka významně podílel na vybudování českého notářství a jeho rozvoji.

 

JUDr. Ondřej Holub se podstatně podílel na prosazení obnovy svobodného notářství v České republice. Byl sekretářem Sdružení notářů České republiky a od srpna 1992 do konce tohoto roku jeho předsedou. JUDr. Ondřej Holub byl po vzniku notářské samosprávy dlouholetým předsedou Právní komise a členem Komise vzdělávání Notářské komory České republiky. V těchto svých funkcích se také on významnou měrou zasloužil o české notářství.

 

Zlaté medaile M. Jindřicha z Isernie za zásluhy o české notářství převzali již před třemi lety také JUDr. Martin Foukal a JUDr. Miloslav Jindřich.

 

Společenská část konference se uskutečnila ve večerních hodinách v Rudolfinu. V Dvořákově síni s nezaměnitelnou akustikou přítomné rozveselilo vokální seskupení 4TET ve složení David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík a Dušan Kollár.

 

Noblesní večer v Rudolfinu, podtržený vynikající kuchyní, rychle plynul v prostorách Dvorany, Sloupového sálu a Sukovy síně, za doprovodu kapely Hot Wings a příjemné konverzace přítomných. Kdo chtěl, mohl se následně vydat na společnou poetickou vycházku noční Prahou. Většině účastníků se ani pak nechtělo domů a sál opouštěli až po půlnoci.

Zbývá jen dodat, že velké poděkování za dokonalou organizaci celé konference a krásnou vzpomínku na nezapomenutelný, společně strávený den a večer, patří panu tajemníku NK ČR Ing. Jaroslavu Šustrovi, MBA, ředitelce sekce mezinárodních vztahů NK ČR JUDr. Berenice Wünschové a všem, kteří se na notářské konferenci, konané při příležitosti 25. výročí obnovy svobodného notářství v ČR, podíleli.

 

JUDr. Kateřina Brejlová