Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi

Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kolektiv

Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi

Praha: C. H. Beck, 2018. 1042 s. ISBN 978-80-7400-701-9.

 

Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., po úspěšné monografii o advokátním právu[1] přistoupilo k vydání další praktické příručky, která poslouží tentokrát všem, kdož přicházejí do styku s nemovitými věcmi, ať už jako notáři, advokáti, realitní makléři, daňoví poradci, či třeba jako makléři pojišťovací.

Anotovaná publikace by v daném rozsahu a plasticitě odborného záběru mohla stěží vzniknout jako dílo jednoho či dvou autorů. Okolnost, že knihu sepsal třicetičlenný autorský kolektiv, dává předpoklad, že jednotliví spoluautoři zpracovali téma v rámci jejich užší specializace.

Kniha je rozdělena do jedenácti částí, členěných dále na kapitoly a podkapitoly. Jednotlivé části jsou věnovány informacím a jejich zdrojům, účastníkům a jejich jednání, přípravným smlouvám v realitní praxi, typickým smlouvám v realitní praxi, dalším smlouvám v realitní praxi, zvláštním ujednáním v realitní praxi, veřejným seznamům, ochraně práv k nemovitostem, sporům, exekuci a insolvenci v realitní praxi, financím a daním v realitní praxi a dalším subjektům v realitních vztazích. Připojen je i exkurs o nezbytnosti geodetů.

O tom, že jednotlivá témata jsou zpracována velmi podrobně, svědčí například kapitola IV. o zprostředkovatelských smlouvách. Jako ve všech případech, kdy je pojednáváno o smluvních typech, se čtenáři dostane odborného výkladu o účastnících smlouvy, podstatných a ostatních náležitostech smlouvy, provázeného aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, a okomentovaným vzorem smlouvy. Jen zprostředkovatelské smlouvě je věnováno osmatřicet stránek, což by dalo samo o sobě na monotematickou příručku.

Obsah knihy je řazen postupně podle toho, jak realitní obchod začíná, probíhá a končí, jsou však předestřeny i konce nepodařené, končící sporem, či dokonce trestním oznámením. Při tomto řazení se čtenáři z řad zkušebních komisařů vybaví průběh například advokátní zkoušky, při níž si členové zkušebního senátu, zkoušející obory občanské právo, obchodní právo, právo ústavní a správní a předpisy o advokacii, postupně „podávají“ zkoušeného advokátního koncipienta právě nad praktickým případem převodu nemovité věci. Jak tedy vidno, i k přípravě k různým profesním zkouškám bude kandidátům kniha prospěšná.

Je evidentní, že knihu lze stěží dopodrobna nastudovat, je však nesmírně užitečné, že vznikla takto uceleně, aby si v ní každý, byť i třeba s danou problematikou přichází do každodenního styku, při četbě podtrhl zajímavé náměty, varianty řešení, popis situací, s nimiž se zatím prakticky nesetkal, případně si zdůraznil pasáže, které by ho varovaly, aby se nedopustil zbytečných chyb. Publikace je tak určena k běžnému pravidelnému použití i pro rutinéra, stejně jako výchozí text pro toho, kdo do realitního práva teprve hodlá hlouběji proniknout.

Hlavními autory a vedoucími autorského kolektivu jsou advokáti Vladimír Syruček a Vencislav Sabotinov, kteří se realitní praxi dlouhodobě věnují, mezi spoluautory nalezneme i přední znalkyni problematiky katastru nemovitostí Evu Barešovou, předsedu senátu Nejvyššího soudu Michala Králíka, advokátku Světlanu Semrádovou Zvolánkovou, vysokoškolské pedagogy, advokáty a další odborníky.

O převodech a přechodech nemovité věci z pohledu notáře pojednává XXXV. kapitola z pera litoměřické notářky Romany Kolaříkové. Text je pojat návodně a srozumitelně, je zřejmé, že v této pasáži je kniha určena i pro účastníky, kteří s notářem přijdou do styku poprvé. Podávají se tu okruhy o notáři jako soudním komisaři a nabytí nemovitosti děděním, o kupní smlouvě a úschově peněz, o nabytí nemovitosti za trvání manželství, o notáři a zajištění úhrady kupní ceny, o pomoci notáře při výmazu zaniklých práv z katastru nemovitostí a o pořízení pro případ smrti, dá se tedy říci, že o všem, co se tematiky realitního práva dotýká.

Lze očekávat, že tento titul bude mít na knižním trhu úspěch, do knihovny notářského úřadu či advokátní kanceláře přijde vhod zcela určitě.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík    

 

 


[1] Srov. Svejkovský, J., Macková, A., Vychopeň, M. a kol. Advokátní právo. Praha: C. H. Beck, 2017.