Střípky z historie 55.

Lidové noviny z 19. května 1897 přinesly zprávu K obsazení soudcovských míst na Moravě, informující o tom, že „v Úředním listu vypsána jsou místa soudních radů, okresních soudců, soudních tajemníků a adjunktů u sborových, pokud se týče okresních soudů“. Podle zprávy se Morava měla stát „zkušební stanicí pro nový soudní řád“. Inzerovaná místa měla být obsazena do října 1897. „Při tomto obsazení reflektuje se též na advokáty a notáry, pokud se týče kandidáty advokacie a notářství,“ uvádí se ve zprávě. Zdá se však, že kandidáti notářství výzvu oslyšeli, naopak v létě roku 1897 byl Albert Czaja jmenován notářem ve Starém Městě, Jan Pšenčík notářem v Plumlově a kandidát notářství ze Vsetína Jan Pradl notářem v Březnici.

 

Pod titulkem Utěšené poměry! referoval časopis Beseda Učitelská. Týdeník pro učitele a přátele školství národního dne  9. ledna 1890 o události, která se odehrála v obci Dasce u Caransebeş v Zalitavsku (dnes v Rumunsku). Vdově po tamějším učiteli Dimitriji Somovi pojištěnému u budapešťské pojišťovny pro případ smrti na částku 2 000 zlatých „na požádání vdovino vymohli jí v brzku místní pop, rychtář a notář zmíněnou sumu“. Téhož dne, kdy obdržela plnění, otevřela vdova o půlnoci čtyřem zakuklencům, kteří požadovali peníze. Ti netušili, že vdova na onen večer pozvala dva četníky. Další se pak odehrálo v hostinském pokoji. „Loupežníci vedravše se tam, byli od číhajících tam četníků spoutáni. Byli v nich poznáni: pop, rychtář, notář a obecní pokladník, kteří byli soudu odevzdáni,“ uvádí se ve zprávě.

 

Kolínský notář Adolf Hájek (1825–1915) byl na sklonku svého života nejstarším členem České obce sokolské. Z nekrologu v časopise Zlatá Praha se podává, že „již jako mladý právník 18letý pěstoval tělocvik v Praze v ústavu Steffanyho, v letech 1844-1846 vyučoval tělocviku společně s drem Saegenem, a obíral se plány, jak sloučiti disciplinu tělesnou s výchovou duševní, karakterovou“. Adolf Hájek založil v té době Spolek tělocvičný, později byl aktivní v Sokole, ještě „při posledních dvou sletech všesokolských všeobecnou pozornost budil zjev Nestora sokolského, jenž v čele slavnostního průvodu i v kmetském věku svém statečně kráčel, pociťuje jistě štěstí, že základní myšlenka celého jeho života tak velkolepě se rozvinula a uskutečnila“. Notářem v Kolíně se Adolf Hájek stal v roce 1869.

 

Prezident Notářské komory v Essonne v letech 1896–1987 Roger Roth (1912–2011) se narodil v Alžírsku, kde po právnických studiích začínal jako advokát v Philippeville. Po osamostatnění Alžírska byl v roce 1962 krátce místopředsedou prozatímní alžírské vlády, posléze v letech 1962–1964 místopředsedou alžírského Ústavodárného shromáždění. Po příchodu do Francie byl v roce 1965 jmenován notářem v Sainte-Geneviève-des-Bois.

 

Pomník Boženy Němcové na Husově náměstí v České Skalici, dílo sochaře Mořice Černila (1859–1933), byl odhalen dne 15. srpna 1888. Na jeho zadní straně je napsáno: „Z vděčnosti za osvědčenou lásku k vlasti v dobách trudných věnuje Komitét Boženy Němcové v České Skalici 15. 8. 1888“. Tento komitét byl založen v roce 1883 a na jeho první valné hromadě byl jeho předsedou zvolen c. k. notář v České Skalici, starosta tamější Čtenářské besedy a Sokola Valerius Hübschmann. V roce 1885 činilo čisté jmění komitétu podle Ženských listů částku 1 206 zl. 28 kr., která se již následně výrazně nezvýšila. Před slavnostním odhalením pomníku podle zprávy v Národních listech ze 17. srpna 1888 mimo jiné členové zpěváckého spolku Bendl provedli vybrané árie a sbory z Prodané nevěsty, role Mařenky se přitom ujala paní Hübschmannová. „Chváliti umělecké výkony a hlas jmenované dámy více nemůžeme, an před námi se jí daleko kompetentnějších pochval a uznání dostalo,“ uvádí se ve zprávě. 

JUDr. PhDr. Stanislav Balík,

člen redakční rady Ad Notam