Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

moudrý muž Jan Amos Komenský kdysi pravil, že „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

A po obdobné cestě bychom se chtěli vydat i my v Komisi pro vzdělávání. Proto jsme pro funkční období 2020–2022 nově rozšířili počet členů na deset a členy komise se stali naši kolegové téměř ze všech regionálních komor. K rozšíření počtu došlo nejen z důvodu většího důrazu na vzdělání „notářského stavu“, ale právě i z důvodu zpětné vazby z regionů. Pro nové období plánujeme více školení vedených jak zkušenými kolegy z našich vlastních řad, tak i z řad externistů.

Máme ambici být i nadále vyhledávanými právními odborníky a musíme a chceme rovněž držet krok s ostatními právními profesemi a býti jim důstojnými a rovnocennými partnery. Proto musíme dát důraz na systematické a soustavné celoživotní profesní vzdělávání. Nic jiného nám ostatně ani nezbývá, pokud si uvědomíme, že právní řád, ale i naše společnost prochází neustále dynamickým vývojem a my chceme být jeho součástí.

Komise připravila a zpracovala novou koncepci vzdělání s tím, že vzdělávání je nadále zaměřeno na celý notářský stav (tedy na notáře, kandidáty, koncipienty, tajemníky i ostatní pracovníky notářů), nikoli tedy jen na koncipienty jako příprava k odborné notářské zkoušce.

V koncepci je počítáno ročně se dvěma školeními pro notáře s tím, že nejméně jedenkrát ročně se školení bude týkat evropského práva, resp. evropských právních předpisů s dosahem na notářskou praxi tak, abychom ani v této oblasti „nezaspali“. Pro koncipienty jsou každoročně plánována čtyři online školení, která se budou zabývat nejen odbornými tématy, ale také principy notářství a etickými otázkami. Samozřejmě v portfoliu pro koncipienty nesmí chybět a zůstává historicky oblíbené prezenční školení, které bývá vždy částečně reálnou simulací odborné notářské zkoušky. Pozadu ovšem nezůstaneme ani u jiných pracovníků notářských kanceláří. Pro ně je naplánováno dvakrát ročně online školení ohledně vnitřních kancelářských předpisů a školení týkající se elektronických databází využívaných zejména v souvislosti s řízeními o pozůstalostech.

Nově se nám také přes portál „RENTEL“ rozběhl e-learningový projekt, jehož pilotní verze byla nastartována od 1. 9. 2020 a který by měl v budoucnu sloužit jako podpora pracovní činnosti notářů. V rámci tohoto projektu bude všem členům Komory zpřístupněna široká škála vzdělávacích materiálů, a to jak z pera členů komory, ale i v podobě archivu přednášek externích lektorů.

Klademe důraz rovněž na vzdělání i v oblasti IT, a to zejména z důvodu komplexní elektronizace notářství a očekávaných právních jednání v elektronické podobě. V této dynamicky se rozvíjející oblasti nebylo nač „čekat“ a první celorepublikové školení proběhlo již začátkem prosince. Pokračování je pak naplánováno v prvním pololetí roku 2021.

V této souvislosti se dá vnímat, že to, čeho se notáři ještě začátkem roku obávali, tedy prudkého náběhu elektronizace, pandemie COVIDu akcelerovala a prakticky ze dne na den nás katapultovala naplno do online prostředí. Myslím, že jsme však tento skok zvládli na výbornou a už od května naplno běžely a stále běží přednášky a videokonference.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem bytostným optimistou, a proto věřím, že vše nové a pro náš stav tolik potřebné zvládneme s grácií a nadhledem naší profesi vlastními.

Závěrem mi dovolte, abych se rozloučila milou historkou mého kamaráda. Jeho 90letý dědeček mu před časem pravil: „To se divím synku, že nesleduješ můj Instagram, poněvadž jinak bys věděl, že jsem tam právě postnul svoje nové fotky z létání na simulátoru.“ Je tedy vidět, že někteří lidé jdou opravdu s dobou, a nic je za žádných okolností nezlomí.

Přeji Vám všem, Vašim blízkým i všem Vašim zaměstnancům klidné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a sil do nového roku. A ať Vás nic za žádných okolností nezlomí!!!

 

JUDr. Šárka Novotná,

předsedkyně Komise pro vzdělávání,

prezidentka Notářské komory v Praze,

notářka v Praze