Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po delší době jsem dostal příležitost oslovit vás z toho místa, a jak už bývá u mne zvykem, nebývám vždy tím, kdo přináší zprávy, které budí nadšení. Spíše realitu, ať je jakákoli. Tentokrát bude onou realitou změna notářství, která bude, ať chceme či nechceme, změnou zásadní. Změna zákona, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna, přinese pro veřejnost v obchodních věcech možnost volby, a to volby, zda k notáři přijdou osobně nebo zda vy­užijí možnosti s notářem komunikovat elektronicky. Není to vývoj, který bude v Evropě ojedinělý, obdobnou cestou jako české notářství se vydalo notářství německé, španělské rakouské a pochopitelně Pobaltí. Elektronizace je něco, čemu se musíme přizpůsobit, pokud má notářství nadále existovat. Neplatí automaticky to, že pokud něco či nějaká instituce existuje a funguje staletí, v dobách dobrých i zlých, musí existovat automaticky i nadále. Zanikla řemesla, zanikla povolání, zanikly státy i říše. K zániku však často došlo proto, že nedokázali odolávat vnějšímu tlaku či využít nové věci, trpěli představou nenahraditelnosti, výjimečnosti, exkluzivity. Přežít a rozvíjet se však dokázali ti, kteří byli progresivní, využili příležitosti a přizpůsobili se novým podmínkám a přitom se snažili zachovat principy, které pro ně jsou příznačné. To je cesta, kterou nám otevírá zmíněná novela notářského řádu.

Už rok žijeme v podivné době, plné omezení, zákazů, rizik. Snažíme se minimalizovat osobní kontakty, a to všude tam, kde je to možné, a často k tomu využíváme elektronickou komunikaci, používáme elektronické podpisy, zapisujeme do různých rejstříků, což je nutnou součástí notářské praxe a umožňuje fungování notářství ku prospěchu společnosti. Zápisy notářem do veřejných rejstříků jsou jednoznačně nejlépe vnímanou změnou, která byla v oblasti podnikání provedena. Je tedy namístě zase další krok k tomu, abychom neusnuli na vavřínech a nabídli další možnost pro podnikatele – tedy volbu komunikace s notářem. Jistě existuje mnoho oblastí, kde je osobní přístup a osobní komunikace nenahraditelná, jedná se o věci rodinné, o manželské smlouvy či pořízení pro případ smrti. Osobní kontakt v podnikání je nepochybně důležitý, ale právě díky dnešní době víme, že mnoho věcí řešíme přes e-mail, prostřednictvím videokonferencí a můžeme vidět, kolik času a nákladů tím ušetříme. Samotné založení společnosti u notáře není nákladnou záležitostí, ale je nutno cestovat, navštívit úřady, a to jsou věci, které těm, kteří budou mít zájem, mohou odpadnout. I čas jsou peníze a z vlastní zkušenosti vím, kolik času jsem schopen ušetřit tím, že různá jednání probíhají nikoli osobně, ale prostřednictvím videokonferencí, k tomu mohu připočíst ještě úsporu nákladů na dopravu, parkování a podobně. Proč tedy neumožnit těm, kteří mají zájem komunikovat touto cestou, činit úkony online. Ostatně to po nás požadují i evropské směrnice. Bude-li zajištěna dostatečná míra bezpečnosti a zůstanou-li veřejné listině zachovány její atributy, proč ne. Změnou notářského řádu nastupujeme do jedoucího vlaku, a i když se o změně mluvilo a její legislativní podoba byla připravena už před pandemií, jedoucí vlak nám málem ujel, neboť právě současná situace potřebu elektronické komunikace zvýšila a tlak sílí. Elektronizace je tedy nutnost, kterou ale můžeme a musíme využít. Přináší spoustu otazníků, dá se očekávat, že zejména v agendě obchodních korporací dojde k tomu, že nebude rozhodující, zda notář sídlí na venkově či ve velkém městě. Může to být tedy impuls pro rozvoj venkovských notářství, budou-li tyto služby nabízet. Zároveň to může být problém pro ty, kteří nebudou chtít novou formu komunikace využívat a dopředu se jí obávají, myslí si, že elektronizaci si vymysleli ti mladší, aby se dostali na místa těch starších. Není tomu tak a při tvorbě systému se snažíme, aby byl uživatelsky přívětivý a aby práci s ním zvládli lidé bez ohledu na věk. Koneckonců ten systém vytváříme i pro mne a pohled na rok narození říká, že mládí ode mne definitivně odešlo. Kvůli současné situaci je pro nás velmi obtížné tyto věci vysvětlovat, složité bude i vysvětlit fungování systému, nebude-li zde možnost setkat se osobně, ale budeme si muset poradit. Rovněž časově je vybudování změn v informačním systému velmi napjaté, musí být v provozu od 1. září letošního roku a z toho plyne, že na proškolení bude velmi krátký čas. Všechny tyto změny budou doprovázeny změnami našich prováděcích předpisů, bude-li možné snížit touto cestou administrativní náročnost, tak to uděláme.

Celý vývoj aplikace bude i po 1. září dál pokračovat, například tak, že část služeb CIS2 bude dostupná přes mobilní telefon.

Elektronizace není to jediné, co nás čeká, od března se změnil systém evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů. Věřím, že změna to bude k lepšímu, nicméně možnost seznámit vás s novinkami bohužel byla prakticky nulová, informaci o změnách jsme předávali v řádu hodin poté, kdy se o ní Komora dozvěděla. Aplikace skutečných majitelů pak dalších změn dozná od 1. června letošního roku. V této souvislosti budou za zápisy do evidence skutečných majitelů nově stanoveny odměny notáře. Odměny jsou to za zápis skutečností na základě předložených dokladů, znamená to tedy, že odměna je stanovena za to, že posoudíme, zda navržené změny mají podklad v předložených dokumentech, tedy formální přezkum. Odměna není stanovena za to, že někomu zpracujeme dokumentaci nutnou pro zápis skutečného majitele, ani za to, že řekneme, která osoba má být skutečně zapsána. Neznamená to, že takovou právní pomoc nemůžeme poskytnout, jednoznačně ale říkám, že odměna za právní pomoc není totožná s odměnou za zápis skutečného majitele do evidence.

Snad se mi podařilo nastínit další vývoj pro letošní rok v oblasti notářství. Je to jednoduché – v případě elektronizace není otázka „ano či ne?“, ale „s námi či bez nás?“ Bohužel v ostatním, řekněme všedním životě, to tak jednoduché není a ani v nejmenším nedokážu odhadnout další vývoj. Proto všem přeji pevné nervy, pevné zdraví a pochopitelně také mnoho štěstí, neboť s ním to jde v životě lépe.

 

Mgr. Pavel Bernard

viceprezident Notářské komory České republiky, notář v Brně