Konference Evropské Notářské Sítě

Dne 30. září 2016 se v italských Benátkách konala konference Evropské Notářské sítě (ENS) „Přeshraniční právní skutečnosti a praxe v oblasti rodinného práva“.

Téma konference - přeshraniční aspekty rodinného práva – nebylo náhodné, jelikož se již několik měsíců schylovalo k přijetí nařízení o manželských majetkových režimech a o právních důsledcích registrovaných partnerství a k čemuž také došlo 24. 6. 2016, kdy Rada pro obecné záležitosti (GAC) formálně přijala návrhy nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství a nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství. Návrhy nařízení byly přijaty v režimu posílené spolupráce a účinná budou od 29. 1. 2019 a to pro státy, které k tomuto režimu přistoupily (mimo jiné ČR). Tato nařízení zavádějí jednotnou kolizní úpravu majetkových otázek párů s přeshraničním prvkem, pravidla pro určení soudní příslušnosti a pravidla pro uznávání a výkon rozhodnutí. Nařízení ovšem nemění hmotněprávní obsah institutu manželství a registrovaného partnerství v jednotlivých členských státech.

Úvodního slova se ujal prezident Rady Notářů Evropské Unie (CNUE) pan Paolo Pasqualis, dále pak paní Lara Comi, která je členka Evropského parlamentu a pan Miloš Haťapka, člen Rady pro spravedlnost a vnitřní věci EU, předseda pracovní skupiny Rady občanské právo a člen stálého zastoupení Slovenska u EU.

Za Evropskou komisi vystoupila paní Maria Vilar Badia, která účastníkům konference přiblížila zejména vznik a nelehký schvalovací proces obou návrhů nařízení – zejména návrh nařízení upravující právní důsledky registrovaného partnerství byl pro některé konzervativnější členské státy EU problematický, což také pak vedlo k nutnosti stanovení jednotného režimu posílené spolupráce.

Zástupci evropské notářské obce se pak snažili přiblížit dopad obou nařízení na notářskou praxi. Vystoupili kolegové z Rakouska, Německa, Francie, Itálie, Belgie a české notářství zastoupil Mgr. Martin Říha, předseda Mezinárodní komise prezidia NK ČR a notář v Plzni.  

Konferenci zakončil Paolo Pasqualis a apeloval na členská notářství CNUE, aby neotálela s organizací seminářů a školení pro své notáře tak, aby se co nejdříve důkladně seznámili s oběma nařízeními.