Generální shromáždění Rady notářství Evropské unie (CNUE)

Dne 23. března 2018 se v Bruselu konalo řádné Generální shromáždění (GS) CNUE pod vedením německého notáře Maria Kohlera.

Nosným tématem GS byl Evropskou komisí připravovaný „balíček práva obchodních společností“, který by měl obsahovat návrh dvou směrnic. Jeden z návrhů se bude týkat užívání tzv. digitálních nástrojů v obchodním právu a měl by přinést velké změny co do digitalizace zakládání obchodních společností, kdy by se již nevyžadovala fyzická přítomnost klienta u notáře nebo jiného kompetentního orgánu. Druhý návrh bude věnován přeshraničním přeměnám a jeho cílem by mělo být ulehčení procesu přeshraniční změny sídla, přeshraničních fúzí a přeshraničních rozdělení. Datum zveřejnění balíčku bylo stanoveno na 25. 4. 2018. 

Dalšími tématy GS byly: UNCITRAL, resp. opětovné zdůraznění důležitosti sledovat práce této komise OSN a to zejména z důvodu silného vlivu států common law na jejím poli; dále pak návrh nařízení o jednotné digitální bráně; již brzy účinné nařízení o obecné ochraně dat (GDPR); vzdělávání evropských notářů; evropské soutěžní právo a další téma spíše administrativního rázu týkajícího se chodu CNUE.

Příští Generální shromážděn bude shromážděním plenárním a bude se konat ve dnech 14. až 16. června 2018 v Berlíně.