K výpisům ze zahraničních obchodních rejstříků

Česká republika nedávno oslavila 15 let členství v Evropské unii. Jedním z mnoha aspektů, ve kterém se integrace projevuje a který je díky členství v Evropské unii výrazně usnadněn, je přeshraniční zakládání či přeměny obchodních korporací mezi jednotlivými členskými státy. Jedním ze základních podkladů k založení obchodní společnosti, ale i pro řadu úkonů a transakcí prováděných v průběhu celého životního cyklu společnosti jsou výpisy z obchodních rejstříků členských států. Ačkoliv je materie obchodních rejstříků upravena prostřednictvím směrnice o některých aspektech práva obchodních společností, míra věrohodnosti údajů v nich obsažených napříč jednotlivými členskými státy značně kolísá.

Jedním ze států, v němž se oproti české úpravě výrazně odlišuje způsob, jakým je obchodní rejstřík veden, je Spojené království. Ponechme stranou úvahy ohledně toho, jaká bude konečná podoba brexitu a jak se projeví v obchodněprávní sféře. Ačkoliv je Spojené království stále jedním ze členských států Evropské unie, v kontextu přeshraničního zakládání obchodních korporací (a mnoha dalších úkonů) je již v současné době nezbytné upozornit na odlišnou míru věrohodnosti informací zanesených do veřejných rejstříků České republiky a Spojeného království.

Tamní obchodní rejstřík je primárně upraven zákonem o společnostech z roku 2006 (Companies Act 2006). Základním rozdílem v pojetí obchodního rejstříku Spojeného království oproti českým veřejným rejstříkům ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je skutečnost, že správnost informací týkajících se zapsaných subjektů není rejstříkovým orgánem ověřována. Tamní rejstříkový orgán (Companies House) informace přijímá v dobré víře. O tom ostatně informuje také poznámka v záhlaví webové aplikace sloužící k online vyhledávání, stejně jako na samotném výpisu z rejstříku. Companies House pak na svých internetových stránkách informuje o nebezpečí krádeži identity v souvislosti se zápisy do rejstříku. Prakticky jediným mechanismem, který má přispět ke správnosti zapsaných údajů, tak zůstávají případné sankce a pravomoc soudu nařídit opravu nesprávného zápisu. To však není v žádném případě způsobilé pravdivost těchto údajů zaručit.

K prokázání existence společnosti a oprávnění dané osoby jednat jménem společnosti je tak nezbytné obrátit se na některou z kanceláří notářů označovaných jako Scrivener Notaries, kteří disponují zkušenostmi z komplexních notářských úkonů s mezinárodním prvkem a znalostí alespoň dvou cizích jazyků. Ti provedou určitou formu právního auditu dané společnosti, v jehož rámci jsou vedle výpisu z obchodního rejstříku předloženy také stanovy a usnesení ředitelů. Na základě toho je vydána listina potvrzující tyto skutečnosti rozhodné pro právo zastupovat danou společnost. Druhou možností je, aby ředitel společnosti před některým ze Scrivener Notaries udělil plnou moc, ke které dotyčný Scrivener Notary následně připojí doložku po obsahové stránce podobnou výše uvedené listině. Kontakt na notářskou kancelář disponující tímto oprávněním je možné získat mj. na stránkách the Society of Scrivener Notaries (https://scrivener-notaries.org.uk/). Nikdo z českých notářů by tak neměl při žádných úkonech vyžadujících doložení rozhodných skutečností týkajících se společností ze Spojeného království bez dalšího vycházet z výpisu z tamějšího obchodního rejstříku.