Pro koho je vhodná dědická smlouva?

Pro koho je vhodná dědická smlouva?

Tápete, jestli sepsat závěť a/nebo listinu o vydědění, převést dům na potomka anebo všechno vyřešit úplně jinak? Možná by právě pro vás byla ideálním řešením napjaté nebo nejisté situace dědická smlouva.

V USA nebo ve státech západní Evropy byste takové aranžmá pohledali, u nás je to celkem běžné: syn nebo dcera s rodinou obývají jedno patro rodinného domu, jeden z rodičů, event. oba rodiče obývají druhé patro. Dvougenerační bydlení je často odpovědí na vzrůstající nedostupnost vlastního bydlení pro mladé rodiny a nechuť nebo nemožnost odejít do nájmu. Přináší ovšem nejrůznější úskalí, a to nejen v podobě výzev vícegeneračního soužití, ale především tehdy, kdy mají rodiče více potomků. Například: dům je ve vlastnictví matky, nicméně náklady na opravy a úpravy nemovitosti nese starší syn, který jej se svou rodinou rovněž obývá. Zároveň o matku pečuje, vozí ji k lékaři, snacha obstarává nákupy, apod.

Mladší syn žije trvale v zahraničí, domů jezdí jednou za dva roky, a přestože je s matkou v pravidelném kontaktu, nemá s ní optimální vztahy.

Jaké se zde nabízejí možnosti pro případ úmrtí matky? – Zaprvé: vydědit druhého syna nelze, složité vztahy nejsou zákonným důvodem, který by vydědění umožňoval. Zadruhé: dům lze v závěti odkázat staršímu synovi. Je však třeba pamatovat na tzv. povinný díl, který náleží mladšímu synovi, v tomto případě podíl na domě nebo adekvátní částka, která podíl kompenzuje. Starší syn chce s rodinou v domě i nadále bydlet, na vyplacení odpovídající částky by neměl prostředky, takže i tato varianta se nejeví jako bezproblémová. Zatřetí: matka by mohla dům převést na staršího syna s tím, že by směla dům bezúplatně doživotně užívat (služebnost dožití). S touto variantou však matka není zcela v souladu, dům stavěla spolu se zesnulým manželem a ráda by, aby jí dům formálně patřil až do konce života. Začtvrté: dědická smlouva, která se v daném případě zdá být nejlepší variantou.

O co vlastně jde? – Je to smlouva mezi budoucím zůstavitelem a budoucím dědicem, v daném případě mezi starším synem a matkou, v níž se obě strany dohodnou třeba na tom, že syn zdědí dům, ale zavazuje se, že bude o matku až do konce jejího života řádně pečovat, nadále obstarávat např. nákupy a nést veškeré náklady na dům, provoz a opravy.

Má to přeci jen nějaký háček? – Zaprvé, zůstavitel nemůže dědickou smlouvu sám zrušit nebo změnit tak, jak je tomu u závěti. Smlouvu lze totiž zrušit nebo změnit jen za součinnosti druhé strany smlouvy.  Zadruhé, do dědické smlouvy nelze zahrnout veškerý majetek, který by jinak spadal do pozůstalosti – jedna čtvrtina musí zůstat volná. Lze o ní však paralelně pořídit třeba závětí.

Pokud máte pocit, že by právě takové řešení prospělo právě vám, obraťte se na notáře a vše náležitě proberte. Dědická smlouva musí mít v každém případě formu notářského zápisu.