4 skupiny lidí, o kterých jste si možná mysleli, že nemohou sepsat závěť

4 skupiny lidí, o kterých jste si možná mysleli, že nemohou sepsat závěť

Závěť totiž může sepsat skoro každý. Na překážku není nezletilost, výkon trestu odnětí svobody ani omezení svéprávnosti. Jen je třeba dodržet zákonem stanovený postup.

1. Nesvéprávní
Nový občanský zákoník už nemluví o způsobilosti k právním úkonům, opět zavádí pojem svéprávnosti. Té už člověka nelze zbavit zcela, ale jen částečně, a navíc ne natrvalo. Rozsah omezení svéprávnosti se přizpůsobuje každému jednotlivci zvlášť a v některých případech ještě sepsání závěti umožňuje. Svéprávnost je dokonce možné omezit jen na dobu určitou. Závěť správně sepsaná a podepsaná ještě před tím, než se její pořizovatel stal nesvéprávným, samozřejmě platí.

Zákon č. 89/2012 Sb. § 59
(1) Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky. Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět let.
(2) Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok.

2. Nezletilí
Lidé ve věku 15–17 let, tedy nezletilí držitelé občanského průkazu, mohou závěť sepsat též. Na rozdíl od plnoletých, kteří si mohou vybrat, jestli bude mít jejich závěť podobu notářského zápisu, nebo ji napíší vlastní rukou, nezletilý vždy musí pořídit závěť formou notářského zápisu.

3. Osoby na LDN
Notáři mohou kvůli sepsání dokumentu či ověření podpisu zajít i za pacienty, kteří se obávají, že už se z nemocnice domů nevrátí. Vždy zjišťují schopnost pacienta rozumět úkonu, který má být proveden, a důsledkům z něho plynoucím. Během návštěvy zjišťují majetkové poměry pacienta a proberou s ním i jeho rodinné vztahy. Kromě toho si smí promluvit s ošetřujícím lékařem o psychickém stavu pacienta – o jeho paměti, soudnosti či medikaci ovlivňující vnímání a tak podobně. Notář samozřejmě může dojít i k závěru, že pacient z hlediska práva není schopen požadovaný úkon učinit.

4. Vězni
Člověk ve výkonu trestu odnětí svobody může i nadále provádět běžné právní úkony (nebrání-li mu v tom omezení svéprávnosti). Jen k tomu má trošku horší podmínky. Notář je stejně jako v předchozím případě schopný se po dohodě dostavit a převzít do úschovy vlastnoručně sepsanou závěť, případně sepsat závěť ve formě notářského zápisu.