Volejte notáře

Volejte notáře

Ve spolupráci s deníkem Blesk se v úterý 20. listopadu mezi 10. a 12. hodinou uskuteční již podruhé Den s odborníkem. Čtenářům, kteří se dovolají, bude na dotazy telefonicky odpovídat prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer. Hlavním tématem je tentokrát vracení daru, ale prostor bude i pro další životní situace. Číslo „notářské“ telefonní linky zveřejní Blesk v pátek 16. listopadu.

V rámci minulého Dne s odborníkem, kdy se prezident Notářské komory ČR účastnil projektu poprvé, volali do redakce Blesku čtenáři hlavně kvůli informaci, jak založit s. r. o. za jediný den, ptali se na převod nemovitosti, s tím spojený sepis kupní smlouvy notářem a na úschovu kupní ceny u notáře. V neposlední řadě volali také kvůli manželským smlouvám, závětím a dědictví. Letos je hlavním tématem vracení věcí, které jsme někomu zdarma věnovali.

Darování je dvoustranný právní vztah, kterým jedna smluvní strana bezúplatně převádí vlastnické právo k určité věci na druhou smluvní stranu. Z ekonomického hlediska je to tedy vztah velmi nerovný, protože dárce neobdrží za své plnění žádné protiplnění. Tuto ekonomickou nerovnost částečně vyrovnává možnost odvolání daru. Práva odvolat dar, ať už pro nouzi, či pro nevděk, se při darování mezi živými nelze vzdát a k odvolání daru musí být relevantní a ospravedlnitelný důvod. Nouzí se rozumí stav, kdy dárce nemá prostředky na nutnou výživu vlastní či nutnou výživu osob, jež je ze zákona povinen vyživovat, a který nastal až po darování, kdy obdarovaný věc již nabyl do svého vlastnictví. Aspektem, který významně ovlivňuje možnost využití institutu odvolání daru pro nouzi v praxi, je skutečnost, že tento institut je nutno považovat až za poslední možný. A jak je to s odvoláním daru pro nevděk? Dárce může odvolat dar (odstoupit od darovací smlouvy) v případě, že obdarovaný dárci úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy.